Do BSM patrí manželova výhra v lotérii aj mzda, zubná kefka je len jeho. A ako sa delí tento majetok pri rozvode?

Čo vlastne znamená, že je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM)? Čo patrí a nepatrí do BSM?

07.05.2023 06:00
Manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov upravuje majetkové vzťahy medzi manželmi a týka sa vecí, ktoré manželia nadobudli počas trvania manželstva, buď spoločne, alebo ich nadobudol iba jeden z nich.

BSM môže vzniknúť len medzi manželmi priamo zo zákona, a to uzavretím manželstva. Podstatou BSM je taká úprava majetkových vzťahov manželov, ktorá obom manželom po ekonomickej stránke zabezpečí rovnoprávne postavenie.

V zmysle zákona sa inštitút BSM riadi zásadou, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva, teda to, čo skutočne existuje, je uchopiteľné a čo nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva.

Všetky veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sú oprávnení užívať obaja manželia spoločne a spoločne aj uhrádzať náklady, ktoré sa na ne vzťahujú.

Platí, že každý z manželov je úplným vlastníkom veci, ktorá je v BSM, a majú rovnaké právo užívať ju.

žena, matka, dieťa Čítajte viac Za koho zaplatí odvody štát? Kto nemusí platiť nič, ale peniaze dostane?

Všetko, čo manželia nadobudli od momentu vzniku manželstva až do jeho skončenia spoločne alebo to nadobudol len jeden z manželov, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

Čo patrí do BSM

 • Hnuteľné aj nehnuteľné veci: do BSM môže patriť všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva – hnuteľné aj nehnuteľné veci.
 • Mzda aj honoráre: zdrojom BSM sú príjmy a úspory zo zamestnania a z podnikania, ako aj príjmy zo sociálneho zabezpečenia. Príjmy tvorí nielen mzda, ale všetky príjmy z pracovnej činnosti – vyplatené prémie a honoráre umelcov, príjmy z nakladateľských zmlúv, odmeny za vynálezy, prémie a odmeny za zlepšovacie návrhy, autorské odmeny a podobne.
 • Patria sem príjmy z pracovného alebo iného obdobného pracovného vzťahu oboch manželov, príjmy a zisky z podnikateľskej činnosti, výnosy z majetku manželov a ďalšie, ale aj úspory.
 • Výhry a poistky: zdroje BSM sú aj výhry z lotérií a iných žrebovacích akcií, pokiaľ vznikli za trvania manželstva, pričom nerozhoduje čas zakúpenia žrebu, ale čas výhry. Patria sem aj plnenia z poistnej zmluvy, plnenia vyplatené z titulu náhrady škody.
 • Nároky na vyplatenie príjmu: platí zásada, že príjem sa stane predmetom BSM, až keď ho oprávnený manžel prevzal. Nárok na vyplatenie príjmu nepatrí do BSM, pretože nejde o vec, ale o pohľadávku.
 • Dlhy a veritelia: čo sa týka dlhov, pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do BSM.

Čo nepatrí do BSM

 • Do BSM nepatria veci, ktoré nadobudol jeden z nich alebo obaja pred uzavretím manželstva (napríklad dom chata, auto a pod.),
 • do BSM nepatria veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a veci vydané v rámci predpisov a reštitúcií majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Občiansky zákonník vylučuje určité veci z BSM, aj keď ich nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.
 • Do BSM nepatria veci získané dedičstvom. Ak je dedičom len jeden manžel, nadobudne dedičstvo do svojho výlučného vlastníctva. Ak by dedili obaja manželia, nadobudnuté dedičstvo bude v ich podielovom spoluvlastníctve.
 • V BSM nie sú ani veci získané darom, pričom nezáleží, či obdarovaný bol iba jeden z manželov, alebo obaja manželia. V prípade, keď obdarovaným bol iba jeden z manželov, dar patrí do jeho výlučného vlastníctva. Ak boli obdarovaní manželia spoločne, dar bude v ich podielovom spoluvlastníctve. Pri niektorých daroch môžu vzniknúť pochybnosti, či bol obdarovaný jeden z manželov, alebo obaja. V týchto prípadoch bude rozhodujúci úmysel darcu, a to v tom zmysle, či chcel darovať vec len jednému z manželov, alebo obidvom, pričom treba prihliadnuť aj na vzťah medzi darcom a obdarovaným.
 • Darovanie medzi manželmi je možné len zo samotného majetku každého z manželov. Povaha BSM bráni tomu, aby jeden manžel, ktorý nie je výlučným vlastníkom veci, daroval spoločnú vec druhému manželovi, ktorý je rovnako bezpodielovým spoluvlastníkom ve­ci.
 • Do BSM nepatria veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Pri posudzovaní otázky, či ide o takéto veci, je rozhodujúce, či tieto skutočne slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Ak je to tak, potom tieto veci patria do výlučného vlastníctva toho z manželov, ktorého osobným potrebám alebo výkonu povolania slúžia bez ohľadu na to, ako boli tieto veci nadobudnuté a akú majú hodnotu.
 • Do BSM nepatria ani veci, ktoré slúžia pre osobnú potrebu len jednému z manželov (napríklad kozmetika, šperky, oblečenie a pod.).
 • Nepatrí sem ani bolestné alebo náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov.

Ako sa delí majetok manželov pri rozvode

Ak sa bývali manželia rozhodnú pre dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), musí byť dobrovoľná a musia s ňou obaja súhlasiť. To, že každý z nich si po rozvode niečo zo spoločného majetku nechal, neznamená že uzavreli dohodu. Ako teda správne postupovať?

Každý z manželov si môže dohodu napísať sám. Pri hnuteľných veciach stačí aj ústna forma a spísanie potvrdenia o tom, ako sa vyporiadali.

Ak však ide o nehnuteľnú vec, tu je potrebná písomná forma najmä kvôli tomu, že ju treba predložiť katastru, aby potom kataster mohol podľa nej zapísať zmenu vlastníka.

No ak chcete mať istotu, že takáto dohoda obsahuje všetky náležitosti, aké má mať, je lepšie navštíviť advokáta alebo notára, pomôcť môže aj mediátor.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov BSM môže zaniknúť zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť aj za trvania manželstva.

Na použitie majetku v BSM potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.

Manželia Čítajte viac BSM má prísne pravidlá, čo vlastní manžel, nemusí byť aj vaše

Vyporiadanie BSM

Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka: ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva.

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Pokiaľ sa dohody medzi manželmi týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

Manželia Čítajte viac Do BSM patrí manželova výhra v lotérii aj mzda, zubná kefka je len jeho. A ako sa delí tento majetok pri rozvode?

Podiely manželov

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Aj keď platí, že by mali byť podiely oboch manželov pri vyporiadaní BSM rovnaké, ale pri uzavieraní dohody o vyporiadaní BSM sa zvyčajne uplatní dispozitívna voľnosť účastníkov občianskoprávnych vzťahov.

Advokát Čítajte viac Patrí auto používané v rámci podnikania obom manželom? Môžu ho obaja používať aj súkromne?

Preto dohoda o vyporiadaní BSM, ktorou jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, prípadne nedostane nič, nie je neplatná pre rozpor s Občianskym zákonníkom.

Potreby maloletých detí

Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Prihliadne sa na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #BSM #dedenie majetku v BSM