50 tisíc ľudí dostane sto eur od štátu už v júni + otázky a odpovede

Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o inflačnú pomoc na úradoch práce. O sto eur musia požiadať na úrade práce v mieste bydliska domácnosti. Prvé dávky sa k ľuďom dostanú už v júni.

11.05.2023 11:25
podpora práce hendikepovaných, zdravotne... Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Kto môže o inflačnú pomoc požiadať?

Pomoc je určená pre domácnosti v náročnej finančnej situácií, ktoré nedostali inflačnú dávku v rámci predošlých 2 balíkov v roku 2022. Žiadať o ňu môže osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku žijúca v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov bol najviac vo výške 1,81-násobku životného minima. Podmienkou je, že žiadnemu členovi tejto domácnosti nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenej dávky či 13. dôchodku. Dotácia sa poskytuje na jednu domácnosť jednému jej členovi a to aj v prípade, ak podmienky spĺňa viac členov domácnosti.

Video
Jozef Mihál v Ide o pravdu vysvetľuje smršť zmien v dôchodkoch

Ako o ňu požiadať?

Osoba predkladá žiadosť za celú domácnosť úradu práce, v ktorého územnom obvode má domácnosť trvalý alebo prechodný pobyt. Tlačivá žiadostí sú pripravené na úradoch práce, v elektronickej podobe je vzor žiadosti prístupný aj na webovom sídle ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o inflačnú pomoc v podobe jednorazovej dotácie vo výške 100 eur je možné podať od 01.05.2023 do 31.07.2023. V prí­pade schválenia žiadosti vyplácajú úrady inflačnú pomoc vždy v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, počas ktorého bola podaná žiadosť o inflačnú pomoc. Prvé dávky tak budú úrady vyplácať v júni.

dôchodca, penzista, senior na notebooku, premýšľanie Čítajte aj Minimálny dôchodok od júla: Koľko peňazí dostanete po novom? + tabuľka

Koľko je to 1,81-násobok životného minima?

Výška životného minima pre domácnosti sa stanovuje podľa počtu osôb v domácnosti. Priemerný mesačný príjem vo výške 1,81-násobok sumy životného minima pre vybrané domácnosti je nasledovný:

  • jednotlivec – 424,30 eura (234,42 × 1,81),
  • dve plnoleté osoby – 720,29 eura (234,42+163,5­3=397,95 × 1,81),
  • jeden rodič s jedným dieťaťom – 618,02 eura (234,42+107,0­3=341,45 × 1,81),
  • dvaja rodičia s jedným dieťaťom – 914,01 eura (234,42+163,5­3+107,03=504,98 × 1,81),
  • jeden rodič s dvomi deťmi – 811,75 eura (234,42+107,0­3+107,03 =449,48 × 1,81),
  • dvaja rodičia s dvomi deťmi – 1 107,74 eura (234,42+163,5­3+107,03+107,03 = 612,01 × 1,81),

Za príjem sa okrem zamestnaneckej mzdy či príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti, považujú napríklad aj dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a podobne. Okrem toho sa do príjmu domácnosti započítava aj prídavok na dieťa, daňový bonus, rodičovský príspevok, výživné, peňažný príspevok na opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.

Komu už úrady práce vyplatili inflačnú pomoc?

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2022 poskytovali v rámci 1. a 2. balíka inflačnú pomoc osobe, ktorá:

• vykonávala osobnú asistenciu,

• opatrovala fyzickú osobu a ťažkým zdravotným postihnutím a štát za ňu platil poistné za máj 2022,

• najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022 nebola poberateľom žiadneho dôchodku a nemala žiadny príjem,

• sa starala o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov veku najdlhšie do 18.roku veku,

• bola nezaopatreným dieťaťom, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur mesačne,

• ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

• pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie starostlivosti v Centre pre deti a rodiny deti z dôvodu plnoletosti alebo na základe dohody.

debata chyba