Prídavky či podpora v nezamestnanosti? Aké dávky môžete dostať od úradu práce?

Dávky pre rodiny s deťmi, príspevky pre zdravotne znevýhodnených ľudí, podpora pre ľudí v núdzi. Úrady práce majú široký záber, aj keď mnohí si ich spájajú len s evidenciou nezamestnaných či dávkami pre rodiny. Otázok, s ktorými sa ľudia obracajú na túto inštitúciu, je množstvo. Aké sú najčastejšie z nich?

25.05.2023 06:00
rodina, deti, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Dostávame rôzne otázky týkajúce sa napríklad podmienok zaradenia aj vyradenia z evidencie žiadateľov o zamestnanie, platenia zdravotného poistenia, plnenia povinností a mnoho ďalších,“ približuje najčastejšie otázky, s ktorými sa ľudia obracajú na úrady práce, Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ľudia sa ale pýtajú aj na takzvané „sezónne“ otázky, napríklad na začiatku školského roka na prídavky na deti, pred letom zasa kladú otázky k evidencii čerstvých absolventov, respektíve ich povinností.

Otázky teraz smerujú aj k poskytovaniu dotácií na stravu. Rodičia sa napríklad pýtajú, či je možné poberať daňový bonus na dieťa, ak bude dieťaťu poskytovaná aj dotácia na stravu. „Od 1. mája sa už neprihliada na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že dieťaťu môže byť poskytovaná dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus,“ vysvetľuje Ústredie práce.

Rodičov zaujíma aj skutočnosť, prečo ich dieťa nemá nárok na dotáciu, keď navštevuje 8-ročné gymnázium. „Oprávnenosť dieťaťa na poskytovanie dotácie na stravu je upravená zákonom o dotáciách, pričom je jednoznačne ustanovené, že je možné poskytnúť ju len dieťaťu, ktoré navštevuje materskú a základnú školu, pri splnení ďalších zákonných podmienok. Nie je teda možné poskytnúť dotáciu na stravu žiakovi 8-ročného gymnázia, ktoré je zaradené medzi stredné školy.“

Od septembra by ale malo byť všetko inak. Nárok na dotáciu by malo mať od septembra tohto roka aj približne 11-tisíc žiakov prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách.

podpora práce hendikepovaných, zdravotne znevýhodnenie, vozíčkar Čítajte viac 50 tisíc ľudí dostane sto eur od štátu už v júni + otázky a odpovede

Rodičia však majú okrem nároku na dávky aj oznamovacie povinnosti. Musia napríklad nahlásiť, že ich dieťa dosiahlo tri roky. „Oznamovacia povinnosť o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa vyplýva zo zákona o prídavku na dieťa. Predmetné ustanovenie zaväzuje rodičov k povinnosti oznamovať úradu práce, teda platiteľovi prídavku na dieťa, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa po dovŕšení jeho troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na poberateľov prídavku na dieťa, ktorí sú poberateľmi materského alebo rodičovského príspevku,“ uviedla Šebová.

V prípade, ak si rodičia nesplnia oznamovaciu povinnosť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo vek tri roky, úrad práce kontaktuje rodiča. Ak rodič napriek tomu neoznámi, ako zabezpečí starostlivosť o nezaopatrené dieťa, úrad zastaví výplatu prídavku na dieťa. Ľudia sa často pýtajú aj na prihlasovanie sa na úrad práce a podporu v nezamestnanosti. „Evidovať sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie je možnosť, nie je povinnosť. V prípade, že občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, z evidencie mu vyplývajú práva, ale aj povinnosti, ktoré určuje zákon o službách zamestnanosti.

Evidovaný uchádzač o zamestnanie je povinný sa hlásiť na úrade práce v termíne, čase a na mieste určenom úradom práce, hľadať si zamestnanie, jeho hľadanie preukazovať úradu práce, predložiť dohodu o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru najneskôr deň pred začiatkom vykonávania činnosti. Okrem toho platí, že v prípade, že je evidovanému uchádzačov zaslaná ponuka na zamestnanie, je povinný sa výberového konania zúčastniť,“ dodala Marianna Šebová.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky pre rodičov #dávky od štátu #dávky pre chudobných