Aké príspevky môžu rodičia od štátu poberať? Kto má na ne nárok a v akej výške?

Ako dlho má rodič nárok na prídavok na dieťa? Má nárok na nejakú dávku po skončení materského? Má nárok na uhradenie jaslí a materskej školy od štátu?

18.05.2023 06:00
rodina, deti, manželia, zábava, hra Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čakám dieťa. Budem mať po jeho narodení nárok na nejaký príspevok od štátu? Musím oň žiadať?

Áno, budete mať nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. Žiadať oň však už nemusíte. Táto povinnosť rodičom odbudla. Vyplácanie príspevku je už automatické. Výška príspevku je 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až zo štvrtého pôrodu.

Tento rok skončím školu. Mám nejaké povinnosti?

Evidencia na úrade práce je dobrovoľná, absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie. Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, teda do 31. augusta v danom roku.

Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou, stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúci deň po ukončení štúdia na vysokej škole záverečnou skúškou. Po ukončení štúdia na vysokej škole hradí za absolventa zdravotné poistenie štát iba do dňa, v ktorom bola vykonaná záverečná skúška.

Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení sústavnej prípravy na povolanie (štúdia), musí si osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Ak tak urobí do siedmich dní po ukončení štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia. Ak požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí siedmich dní odo dňa ukončenia štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Skončila sa mi výplata materského, naďalej ostávam doma s dieťaťom, do práce sa nechystám. Mám nárok na nejakú dávku po skončení materského?

Áno. Rodičovský príspevok patrí do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverené dieťa, najdlhšie do jeho šiestich rokov veku.

Nárok si uplatňuje rodič dieťaťa (matka alebo otec), osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, maloletá matka, ktorá porodila dieťa, má nárok na rodičovský príspevok, ak má rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k narodenému dieťaťu.

Po prípadnom nástupe do práce naďalej trvá nárok na rodičovský príspevok, ak starostlivosť o dieťa bude zabezpečená osobne rodičom (poberateľom rodičovského príspevku), druhým rodičom dieťaťa alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou. Je tu však aj možnosť voľby príspevku na starostlivosť o dieťa.

Poberám rodičovský príspevok, som tehotná a v septembri mi vznikne nárok na materské z dôvodu narodenia ďalšieho dieťaťa. Mám naďalej nárok na rodičovský príspevok?

Nie. Nárok na rodičovský príspevok zaniká, pretože vznikol nárok na materské za celý mesiac, a to vo vyššej sume, ako je suma rodičovského príspevku. Vzniká však nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, pri starostlivosti o ktoré bol vyplácaný rodičovský príspevok. Príspevok na starostlivosť o dieťa môže byť poskytovaný v sume 41,10 eura, ak sa o dieťa staráte osobne, alebo v sume, ktorá je uvedená v dohode alebo v zmluve s poskytovateľom starostlivosti o dieťa (jasle, súkromná materská škola, opatrovateľka na základe živnosti a pod.). Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich týždňov od narodenia ďalšieho dieťaťa.

rodina, deti, manželia Čítajte viac Prídavky či podpora v nezamestnanosti? Aké dávky môžete dostať od úradu práce?

Moje dieťa dovŕšilo tri roky veku, mám povinnosť niečo oznámiť úradu práce?

Oznamovacia povinnosť o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa vyplýva z § 14 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Predmetné ustanovenie zaväzuje rodičov k povinnosti oznamovať úradu práce – platiteľovi prídavku na dieťa, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa po dovŕšení jeho troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na oprávnené osoby (poberateľov prídavku na dieťa), ktoré sú poberateľmi materského alebo rodičovského príspevku.

V prípade, ak si rodičia nesplnia oznamovaciu povinnosť (do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo vek tri roky), úrad kontaktuje rodiča (elektronicky, telefonicky, písomne) za účelom získania požadovanej informácie.

V prípade, ak aj na základe upozornenia úradu práce (zaslanej výzvy) rodič neoznámi, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov jeho veku, úrad zastaví výplatu prídavku na dieťa (po predchádzajúcom zaslaní výzvy na doloženie požadovanej informácie) do doby predloženia oznamovacej povinnosti.

Mám možnosť začať pracovať a deti umiestniť do predškolského zariadenia. Mám nárok na uhradenie jaslí a materskej školy od štátu, ak v súčasnosti poberám rodičovský príspevok a som doma s dvomi deťmi vo veku jedného roku veku a vo veku dva a pol roka?

Áno. Ako pracujúci rodič máte možnosť sa rozhodnúť pri starostlivosti o dieťa do troch rokov ich veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pre: rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.

Rodičovský príspevok je možné poberať popri výkone zárobkovej činnosti, ale len jeden aj pri starostlivosti o jedno alebo viac detí do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Popri výkone zárobkovej činnosti, prípadne popri dennom štúdiu na strednej škole alebo vysokej škole je možné rodičovi poskytovať príspevok na starostlivosť o dieťa, na každé dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Príspevok na jedno dieťa je možné vyplatiť v maximálnej výške 280 eur, v závislosti od sumy uvedenej v dohode alebo v zmluve uzatvorenej medzi poskytovateľom starostlivosti o dieťa a rodičom. Starostlivosť o dieťa môže byť zabezpečovaná v jasliach, materskej škole, občianskom združení, prípadne tzv. pestúnkou alebo starým rodičom, ktorí majú živnosť (SZČO) na vykonávanie tejto starostlivosti. Rodič počas výkonu zárobkovej činnosti môže zabezpečiť starostlivosť o dieťa osobne, ale môže ju zabezpečiť aj prostredníctvom inej fyzickej osoby (napr. fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia, starý rodič) alebo prostredníctvom právnickej osoby (jasle, materská škola, SZČO na základe živnosti), v závislosti od toho, čo bude pre rodiča finančne výhodnejšie.

Ako dlho mám nárok na prídavok na dieťa?

Nárok na prídavok na dieťa máte do skončenia povinnej školskej dochádzky a ďalej – najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Podľa školského zákona je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Ku skončeniu plnenia povinnej školskej dochádzky nemusí vždy dochádzať len na základnej škole. V praxi sa často stretávame so situáciami, keď si žiak plní povinnú školskú dochádzku ešte v 1. ročníku na strednej škole. V takomto prípade má nárok na prídavok počas celého školského roka (do 31. 8. bežného roka), v ktorom žiak dovŕši vek 16 rokov, a teda rodič nemusí počas tohto školského roka preukazovať nezaopatrenosť dieťaťa prostredníctvom potvrdenia o návšteve školy. Potvrdenie o návšteve školy doručí rodič na úrad práce až v nasledujúcom školskom roku, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom žiak dovŕšil vek 16 rokov. Ak má dieťa skončenú povinnú dochádzku, nezaopatrenosť dieťaťa rodič preukazuje vždy na začiatku školského roka potvrdením o návšteve školy. Úrad akceptuje akékoľvek potvrdenie o návšteve školy (napr. potvrdenie, ktoré vystaví škola), musí však obsahovať požadované náležitosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #materské #rodičovské dávky #dávky pre rodiny #dávky pre chudobných