Materské a rodičovský príspevok: Kto má na ne nárok, kedy dostane príspevky otec a ako dlho ich dostávate

Komu vypláca štát materské a rodičovský príspevok? Aký je rozdiel medzi materským a rodičovským príspevkom? Môže byť materské vyplácané aj otcovi, prípadne inej osobe, alebo len matke? Ako si uplatniť nárok na materské? Je možné si vypočítať výšku materského? Odpovedá Eva Pintérová z advokátskej kancelárie act MPH advocates.

20.06.2023 06:00
matka, dieťa Foto:
Ilustračné foto
debata

Materské

Kto má nárok na materské? Dostane ho len zamestnanec? Čo treba splniť, aby bolo materské vyplácané?

Materské je sociálna nemocenská dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou. Dávka materské sa poskytuje poistenke (matke) z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa, alebo inému poistencovi z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Môže byť naraz vyplácané materské aj rodičovský príspevok?
Video
Zdroj: TV Pravda

Iným poistencom môže byť:

Otec dieťaťa:

 • ak matka zomrela,
 • ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • otec dieťaťa, do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu; toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu,
 • otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.

Manžel matky dieťaťa:

ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac a zároveň nepoberá materské ani rodičovský príspevok,

Manželka otca dieťaťa: ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, a

Fyzická osoba:

ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Na to, aby oprávnenej osobe na materské vznikol nárok, je potrebné, aby spĺňala zákonom stanovené podmienky, tzn., že nárok na materské má

 • zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená SZČO,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba, a
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Pri poberaní tejto dávky je dôležité, aby oprávnená osoba súčasne spĺňala zákonom stanovené podmienky:

V prvom rade je dôležité, aby mala oprávnená osoba v deň nástupu na materské aktívne nemocenské poistenie (t. j. platí si povinné poistné na sociálne poistenie, resp. za ňu platí zamestnávateľ) alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Ochranná lehota je v zmysle § 32 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZoSP):

 • sedem dní po zániku nemocenského poistenia,
 • poistenky, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, je osem mesiacov
 • poistenky, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie; ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.

Druhým bodom, ktorý musí oprávnená osoba pre úspešné uplatnenie nároku spĺňať, je, že má v období dvoch predchádzajúcich rokov nemocenské poistenie po dobu najmenej 270 kalendárnych dní, pričom do tejto doby sa započítava aj doba aktuálneho nemocenského poistenia, ako aj doba akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia v danom období. Po novele zákona o sociálnom poistení vzniká nárok aj študentkám.

V neposlednom rade oprávnená osoba nesmie mať za posledných päť rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, ktoré presahujú sumu päť eur. Táto podmienka sa vzťahuje len na samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby.

rodina, mama, dcéra, varenie, pečenie Čítajte viac Rodičia dostanú viac peňazí. Koľko im štát pridal?

Kedy vzniká nárok na materské otcovi?

Nárok na materské otcovi vznikne, ak:

 • sa začne starať o dieťa počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v 7-dňovej ochrannej lehote,
 • bol v posledných 2 rokoch pred dňom, od ktorého žiada o materské, nemocensky poistený najmenej 270 dní,
 • nesmie mať príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa mu vyplácajú materské dávky,
 • nesmie mať dlhy a nedoplatky na poistnom, ak je povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou,
 • sa o dieťa skutočne stará,
 • matka nepoberá materský alebo rodičovský príspevok na to isté dieťa.

Nárok na materské dávky vzniká otcovi najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu až do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa. Čerpať ho môže po dobu 28 týždňov. V prípade, že ide o osamelého poistenca, je to 31 týždňov, pri starostlivosti o 2 a viac detí 37 týždňov. Nárok na materské dávky vzniká otcovi najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu až do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa. Čerpať ho môže po dobu 28 týždňov. V prípade, že ide o osamelého poistenca, je to 31 týždňov, pri starostlivosti o 2 a viac detí 37 týždňov.

Ako si uplatniť nárok na materské?

Nárok sa uplatňuje prostredníctvom žiadosti o materské. Žiadosť o materské tehotnej poistenke vystaví lekár spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak ide o iného poistenca, tlačivo žiadosti je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo ho poskytne Sociálna poisťovňa. V prípade, ak ide o zamestnanca – žiadosť sa predkladá zamestnávateľovi, aby v nej vypísal a podpísal potvrdenie zamestnávateľa.

Ak ide o iného poistenca, ktorý o materské žiada z dôvodu, že matka sa o dieťa nemôže starať zo zdravotných dôvodov, k žiadosti je nutné priložiť lekársky posudok.

Ak ide o iného poistenca, ktorému by sa malo predĺžiť obdobie šiestich týždňov po pôrode o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu, k žiadosti sa prikladá potvrdenie o hospitalizácii dieťaťa, resp. matky s dieťaťom (lekárska správa/lekárske potvrdenie).

Žiadosť sa doručuje príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a to podľa:

 • sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnancom,
 • sídla posledného zamestnávateľa, ak ste zamestnancom v ochrannej lehote,
 • miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo DNPO.

Ako dlho trvá nárok na materské?

Nastúpiť na materskú dovolenku je možné najskôr od 8. týždňa, zväčša však od začiatku 6. týždňa pred plánovaným pôrodom, pričom materská dovolenka trvá 34 týždňov (v prípade osamelých žien trvá 37 týždňov a žien, ktoré porodili dve a viac detí naraz trvá materská dovolenka 43 týždňov).

Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa, niektoré matky si myslia, že ak nastúpia na materskú dovolenku neskôr, budú ju môcť poberať dlhšie po narodení dieťaťa. Nie je to tak. Začiatok poberania materského príspevku si žena síce určuje sama, no ak oň požiada neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu z vlastnej vôle, nárok na jeho vyplácanie bude stále 28 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa. A to bez ohľadu na to, či si tých 6 týždňov do pôrodu vyčerpala, alebo nie.

Nárok na materské matke dieťaťa zaniká:

 • uplynutím 14. týždňa od vzniku nároku na materské, ak sa dieťa narodilo mŕtve
 • uplynutím druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 37./43. týždňa, od vzniku nároku na materské (ale nie kratšie ako 14 týždňov)
 • Inému poistencovi nárok vzniká odo dňa, od ktorého žiada o priznanie materského, t. j. od ktorého si uplatňuje nárok na materské a zaniká uplynutím
 • 2 týždňov od vzniku nároku na materské, ak ide o otca dieťaťa, ktorý požiadal o otcovské
 • 28. týždňa od vzniku nároku na materské
 • 31. týždňa od vzniku nároku na materské, ak je osamelý
 • 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.
tehotná žena, tehotenstvo Čítajte viac Budú mať nárok na materské aj študentky stredných a vysokých škôl? Rozhodnú o tom poslanci

Kedy treba oznámiť nástup na materskú zamestnávateľovi?

Podľa par. 166 ods. 3 Zákonníka práce: Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku, otcovskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Plánovaný nástup na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, ukončenie alebo zmeny spolu s oznámením o tehotenstve je potrebné oznámiť zamestnávateľovi minimálne jeden mesiac vopred spolu s odovzdaním potvrdeného tlačiva od ošetrujúceho gynekológa, keďže podľa Zákonníka práce je tehotnou zamestnankyňou zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.

Dá si vypočítať výška materského?

Výška materského je vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň. Materské je nemocenská dávka, ktorá sa vypláca za kalendárne dni, počas ktorých trvá nárok na materské.

Denný vymeriavací základ vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. V roku 2023 je maximálny denný vymeriavací základ vo výške 79,6274 € (v roku 2022 išlo o sumu 74,4987 €). To znamená, že vypočítaný denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako 75 % zo sumy 79,6274 €, t. j. 59,7206 €.

Minimálna výška materského nie je zákonom o sociálnom poistení určená. Platí však, že v prípade, ak výška materského nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí osobe, ktorá žiada o materské, rozdiel medzi výškou vypočítanej materskej a sumou rodičovského príspevku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #rodičovský príspevok #rodičia