7 najdôležitejších zmien v penziách: Komu sa ešte tento rok zvýši dôchodok a prečo?

Od 1. júla nastalo viacero zmien v zákone o sociálnom poistení. Prinášame vám prehľad tých najdôležitejších.

18.07.2023 06:00
dôchodca, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Zmena č. 1: Mimoriadna valorizácia dôchodkov

Sociálna poisťovňa od 1. júla 2023 mimoriadne zvýšila všetky dôchodkové dávky o 10,6 %. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne 5 %, dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. júla 2023.

Ide o peniaze: Zmeny v II. pilieri
Video
Veľký presun peňazí v II. pilieri má priniesť vyššie dôchodky. O koľko dostanete viac? Odpovedá Maroš Ovčarik z Partners Investments. Premiéra 21. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Prvýkrát budú dôchodky vo zvýšenej sume vyplatené v auguste, zvýšené budú spätne od 1. júla 2023. Sociálna poisťovňa sumy dôchodkov automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok. Poberatelia dôchodkov sa nemusia obávať, zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla 2023 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne.

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodkové dávky:

 • vyplácané k 1. júlu 2023,
 • priznané od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023.

V roku 2023 sa tak všetky dôchodkové dávky zvyšujú dvakrát a do sumy dôchodku sa započíta:

 • každoročné zvýšenie od 1. januára, ktoré je v roku 2023 11,8 % a tiež
 • mimoriadne zvýšenie od 1. júla 2023, ktoré je 10,6 %.

Zmena č. 2: „Rozmrazenie“ a zvyšovanie minimálnych dôchodkov

Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. júla tohto roka zvýšila sumy minimálneho dôchodku. Sumy minimálneho dôchodku sa „rozmrazia“ a mení sa aj spôsob určenia jeho sumy. Opätovne sa teda nadviažu na sumu životného minima. Sociálna poisťovňa ich sumy prepočíta automaticky, poberatelia dôchodkov teda nemusia o zvýšenie osobitne žiadať. Minimálne dôchodky vo zvýšenej sume poisťovňa vyplatí dôchodcom v auguste spolu s doplatkom za júl 2023.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, je 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku sa ďalej zvyšuje o:

 • 2 % za 31. až 39. rok,
 • 3 % za 40. až 49. rok,
 • 5 % za 50. až 59. rok,
 • 7 % za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia, ktorý sa na minimálny dôchodok hodnotí.

Desiatky eur navyše

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia je v súčasnosti 334,30 eura mesačne. Po rozmrazení súm minimálneho dôchodku od 1. júla 2023 bude suma minimálneho dôchodku za 30 rokov určená ako 136 % sumy životného minima 365,70 eur mesačne. Pretože od 1. júla 2023 sa mimoriadne zvyšujú dôchodkové dávky o 10, 6 %, najprv sa dôchodok zvýši o 10,6 % a nárok na zvýšenie na minimálny dôchodok sa posúdi až po tomto mimoriadnom zvýšení dôchodku. Keďže sa zvýšia sumy minimálneho dôchodku, rozšíri sa aj okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok.

Nárok na minimálny dôchodok tak budú mať aj niektorí dôchodcovia, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú. Ak od 1. júla 2023 po mimoriadnom zvýšení bude suma ich dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok sa bude vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku.

Dôchodky vo zvýšenej sume budú vyplatené v splátkach splatných v mesiaci august. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok.

dôchodcovia, manželia, dôchodky Čítajte viac Aké zmeny platia od júla v dôchodkoch? Ktorí penzisti dostanú opäť viac peňazí? Čo sa počíta po novom?

Zmena č. 3: Vplyv nového životného minima a valorizácie dôchodkov na exekučné zrážky

Poberateľom dôchodkov poisťovňa už prepočítava aj sumu exekučnej zrážky. Dôvodom prepočtu je zmena sumy životného minima a valorizácia dôchodkov.

 • Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému (poberateľovi dôchodku), je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 376, 43 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 188,21 eura mesačne.
 • Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 268,88 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 134,44 eura mesačne.
 • Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 112,92 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 94,10 eura mesačne. Sociálna poisťovňa v auguste 2023 zašle všetkým dôchodcom, ktorí majú nariadené vykonávanie zrážok z dôchodkov, písomnú informáciu o vplyve zmeny sumy životného minima a valorizácie na sumu ich exekučnej zrážky.

Zmena č. 4: Čo sa mení pri predčasných starobných dôchodkoch

V dôsledku zvýšenia sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2023 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne po 30. júni 2023 iba vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku, je minimálne 430,30 eura mesačne, pretože 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2023 je 430,20 eura mesačne.

Ak po porovnaní sumy predčasného starobného dôchodku s 1,6-násobkom sumy životného minima je suma predčasného starobného dôchodku vyššia, ďalej sa zvýši (valorizuje) o 10,6 %.

Príklad: Suma predčasného starobného dôchodku sa od 1. januára 2023 zvýšila o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 78,40 eura mesačne, na 742,10 eur mesačne.

Suma predčasného starobného dôchodku sa následne sa od 1. júla 2023 zvýšila o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 78,70 eura mesačne, na 820,80 eura mesačne.

Zmena č. 5: Výplata predčasného starobného dôchodku a slobodné povolania

Zmena legislatívy sa od júla 2023 týka povinne dôchodkovo poistenej SZČO, ktorá vykonáva jednu zo zákonom určených činností pri výkone povolaní na základe oprávnenia iného orgánu, ako je živnostenský orgán, a nie je povinne dôchodkovo poistená z iného dôvodu.

Ide o činnosti pri výkonne týchto povolaní:

1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,

2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,

3. advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,

4. znalcov a tlmočníkov,

5. overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,

6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,

7. sprostredko­vateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,

8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,

9. autorizovaných geodetov a kartografov,

10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,

11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,

12. sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.

Sociálna poisťovňa takýmto povinne dôchodkovo poisteným SZČO po 30. júni 2023 prizná predčasný starobný dôchodok. Ak počas poberania predčasného starobného dôchodku vznikne poberateľovi povinné dôchodkové poistenie z výkonu takejto činnosti, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nezanikne.

O uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku, ktorý sa k 30. júnu 2023 nevyplácal, nemusí poberateľ žiadať. O opätovnom vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku Sociálna poisťovňa rozhodne od 1. júla 2023 bez žiadosti.

dochodkyňa, dôchodok, penzia, dochodca Čítajte viac Kto má od júla vyšší dôchodok aj o viac ako 100 eur? Pozrite si, ktoré penzie stúpli a o koľko + príklady a tabuľka

Zmena č. 6: Rozšírenie poberateľov rodičovského dôchodku

Rozšírenie poberateľov rodičovského dôchodku o poberateľov invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a vyhlásenie dieťaťa, aby takémuto poberateľovi invalidného výsluhového nebol priznaný rodičovský dôchodok. Čo znamená, že od 1. júla 2023 má nárok na rodičovský dôchodok aj poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr však od 1. januára 2023.

Sociálna poisťovňa týmto poberateľom prizná rodičovský dôchodok za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok, pričom jedna z nich je, že dieťa bolo v roku 2021 dôchodkovo poistené a do 31. augusta 2023 nepodá vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný. To znamená, že Sociálna poisťovňa môže začať rozhodovať o rodičovskom dôchodku najskôr od septembra 2023, keďže lehota na podanie vyhlásenia je do 31. augusta 2023.

Poisťovňa rozhodne o priznaní rodičovského dôchodku najneskôr do 31. decembra 2023. O rodičovský dôchodok nie je potrebné požiadať osobitnou žiadosťou. Sociálna poisťovňa rozhodne automaticky, zo zákona (ex offo).

Ak dieťa nechce, aby bol poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku priznaný rodičovský dôchodok, musí do 31. augusta 2023 urobiť vyhlásenie, aby mu nebol priznaný rodičovský dôchodok, a to tak, že vyplní tlačivo „Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok“, ktoré je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre (pod číslom 267) a následne ho doručí Sociálnej poisťovni.

Zmena č. 7: Dôchodky platia „silové“ rezorty

Rodičovské dôchodky za deti zúčastnené na výsluhovom zabezpečení, ktoré platia poistné na výsluhové zabezpečenie – rodičovský dôchodok nevypláca Sociálna poisťovňa, ale príslušné „silové“ rezorty.

Súčasťou novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je aj právna úprava nároku na rodičovský dôchodok rodičov dôchodcov, ktorých deti platia poistné na výsluhové zabezpečenie, teda do osobitného systému sociálneho zabezpečenia (vojaci, policajti, colníci, členovia justičnej stráže).

Rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu za deti zúčastnené na výsluhovom zabezpečení bude príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (nie Sociálna poisťovňa).

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #dôchodky #zmeny v penziách