Opatrujete doma osobu? Môžete dostať príspevok aj viac ako 700 eur. Ako na to?

Za opatrovanie príbuzných môžete dostať vyše 700 eur ako príspevok od štátu. Čo musíte splniť? Ako vyplniť žiadosť a majú nárok na opatrovateľský príspevok aj dôchodcovia? Ak áno v akej výške?

08.11.2023 06:00
žena, dôchodkyňa, matka, dcéra, opatrovateľka,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Čo je príspevok na opatrovanie?

Príspevok na opatrovanie je finančná alebo materiálna podpora poskytovaná osobám, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých, chorých alebo starších ľudí. Tento druh podpory sa môže poskytovať rôznymi spôsobmi a môže mať rôzne ciele. Je to často spôsob, ako pomôcť opatrovateľom konať ich zodpovednú úlohu pri starostlivosti o svojich blízkych bez prehnaného finančného zaťaženia. Príspevok na opatrovanie môže byť štátny alebo súkromný a má za cieľ zabezpečiť lepšie životné podmienky pre tých, ktorí sa starajú o iných.

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Kto môže poberať príspevok?

Príspevok nedostáva samotný opatrovaný, ale ten, kto ho opatruje. Peňažný príspevok pri opatrovaní člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím môže dostávať len takzvaná oprávnená osoba. V tomto prípade musí:

1. buď byť príbuzná s osobou, ktorá potrebuje opatrovanie, teda byť jej:

 • manželka či manžel,
 • matka alebo otec,
 • náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník,
 • dcéra alebo syn,
 • sestra či brat,
 • starý rodič,
 • vnučka, vnuk,
 • nevesta alebo zať (aj ovdovení po synovi či dcére svokry/svokra), svokra, svokor, švagriná, švagor,
 • neter alebo synovec
Pendleri, opatrovateľky - ich príbehy, čo žiadajú
Video
Zdroj: TV Pravda

2. alebo s opatrovanou osobou bývať.

 • Opatrovanie môže vykonávať len plnoletá, právne plne spôsobilá osoba, ktorá je toho fyzicky a psychicky schopná. Je to možné len s písomným súhlasom opatrovaného človeka.

Peňažný príspevok sa poskytuje:

Len jednej oprávnenej osobe. Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Alebo ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, zvyšuje kvalifikáciu externou formou štúdia alebo dennou formou štúdia kombinovanou s externou formou a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Osoba môže vykonávať opatrovanie, ak:

 • je plnoletá,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a
 • osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, je dôchodkovo poistená, ak:

 • nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a
 • nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, alebo nedovŕšila dôchodkový vek.
 • Bližšie informácie o sociálnom poistení osôb vykonávajúcich opatrovanie poskytuje Sociálna poisťovňa.

Aké sú podmienky nároku na poskytnutie príspevku?

Opratrovanie musí vykonávať len oprávnená osoba. To sa musí poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila šesť rokov veku a je odkázaná na opatrovanie a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
 • týždenná pobytová sociálna služba alebo
 • celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).
žena, dôchodkyňa, seniorka, mladá žena, matka s dcérou Čítajte viac Opatrujete príbuzného alebo inú osobu? Príspevky sú vyššie, najviac si polepšili penzisti. Pozrite sa o koľko

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň osem hodín denne.

Konanie o príspevku Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní. Zdroj: MPSVaR SR

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #senior #ŤZP #opatrovateľský príspevok