Pokračovanie článku: Opatrujete doma osobu? Môžete dostať príspevok aj viac ako 700 eur. Ako na to?

Vyplácanie príspevku

Peňažný príspevok je možné priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej bol peňažný príspevok na opatrovanie priznaný
 • na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
 • na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba, ktorej bol peňažný príspevok na opatrovanie priznaný, určí.

Výška príspevku

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 569,00 eur pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 756,80 eur pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sto eur navyše

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima,
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca:

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá:

 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
 • výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,
 • tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:
 • 426,75 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 567,60 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.
Peňažný príspevok na opatrovanie pre opatrovateľa, ktorému je vyplácaná dôchodková dávka, ak opatruje: Výška príspevku do 30. 6. 2023 Výška príspevku
  od 1. 7. 2023 (novela) Výška príspevku
  od 1. 7. 2023 (valorizácia) Nárast od 1. 7. 2023 z titulu valorizácie
jednu FO s ŤZP 262,85 394,25 426,75 32,5
dve a viac FO s ŤZP 349,6 524,4 567,6 43,2
         

Čakacia doba aj 4 mesiace

Tatra banka informuje, že treba rátať s tým, že peniaze zrejme nedostanete tak skoro. Samotné rozhodovanie úradu o pridelení príspevku môže trvať aj štyri mesiace. Len na vypracovanie komplexného posudku má 60 dní, na rozhodovanie ďalších 30. Táto lehota sa v prípade komplikácií môže ešte predĺžiť o najviac 30 dní. „Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie a na jeho výplatu vzniká až právoplatným rozhodnutím úradu o jeho priznaní,“ uviedla pre Tatra banku zástupkyňa ÚPSVAR Marianna Šebová.

dôchoca, invalid, vozíčkar Čítajte viac Opatrujete príbuzného doma? Takéto príspevky môžete dostať a to aj keď ste v dôchodku

Kedy sa sumy peňažných príspevkov znížia

ak je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Čo ak osoba s ŤZP zomrie?

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci kalendárny mesiac.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #senior #ŤZP #opatrovateľský príspevok