Pokračovanie článku: Desať dávok, na ktoré máte od štátu nárok +príklady, kto koľko dostane a ako sa počíta ich výška

2. Úrazová renta

Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá vám môže zmierniť pokles zárobku v prípade, že ste utrpeli pracovný úraz (alebo vám bola zistená choroba z povolania). Nárok na výplatu úrazovej renty nemáte v období, počas ktorého máte nárok na úrazový príplatok alebo máte nárok na rekvalifikačné alebo rehabilitačné.

Kedy máte nárok na úrazovú rentu?

Ak ste utrpeli pracovný úraz alebo bola u vás zistená choroba z povolania, máte nárok na úrazovú rentu, ak ste zamestnanec alebo fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia. K tomu musí však žiadateľ splniť ešte podmienku, kde posudkový lekár sociálneho poistenia vyhodnotí pokles pracovnej schopnosti v dôsledku úrazu. Tento pokles musí byť väčší ako 40 percent. Taktiež ešte nemôžete byť v dôchodkovom veku alebo vám nebol priznaný dôchodok. Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku.

Príklad:

Posudkový lekár určil pokles vašej pracovnej schopnosti pre pracovný úraz o 45 %. Nepoberáte starobný ani predčasný starobný dôchodok. Po pracovnom úraze ste boli dočasne práceneschopný a v tomto období ste mali nárok na úrazový príplatok. Počas poberania úrazového príplatku nemáte nárok na úrazovú rentu. Nárok na úrazovú rentu vznikne, až keď nebudete mať nárok na úrazový príplatok (pričom ide stále o ten istý pracovný úraz).

Ak vám pre pracovný úraz vznikne nárok na rehabilitačné alebo rekvalifikačné, nebudete mať nárok na úrazovú rentu. Ak sa bez vážneho dôvodu rozhodnete, že pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu neabsolvujete, taktiež nebudete mať nárok na úrazovú rentu.

Výška dávky

Základná suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Zvýšenie úrazovej renty

  • Úrazová renta vyplácaná k 1. júlu 2023 a úrazová renta priznaná od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje o 10,1 %.
  • Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2023 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje o 10,9 %.
  • Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2022 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa zvyšuje o 1,6 %.
  • Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2021 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 sa zvyšuje o 2,3 %.
pracovný úraz, bolesť Čítajte viac Pracovný úraz a choroba z povolania. V čom je rozdiel? Aké sú povinnosti zamestnávateľa - čo vám musí dať?

Príklady výpočtu:

Príklad 1.

Poškodený, ktorému vznikol od 1. januára 2023 pracovný pomer u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze (ďalej len „zodpovedný zamestnávateľ“), utrpel 20. júla 2023 pracovný úraz. Po posúdení poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty určil posudkový lekár sociálneho poistenia v dôsledku pracovného úrazu 70 % pokles pracovnej schopnosti poškodeného od 5. októbra 2023.

Keďže poškodený sa stal zamestnancom tohto zamestnávateľa počas kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom utrpel pracovný úraz, a obdobie nemocenského poistenia od vzniku tohto pracovného pomeru, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, trvalo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol pracovný úraz, denný vymeriavací základ (DVZ) na výpočet sumy úrazovej renty bol určený podľa § 84 ods. 1 zákona z rozhodujúceho obdobia zisteného podľa § 54 ods. 2 zákona, t. j. z rozhodujúceho obdobia od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 v sume 41,0959 eura.

Suma invalidného dôchodku, ktorú poškodený poberá ku dňu priznania úrazovej renty, je 330,60 eura. Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za vznik pracovného úrazu je 100 %.

Postup pri výpočte úrazovej renty:

1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona

Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 41,0959 e­ur) x 0,70] = 700,00093045 eur, po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor úrazová renta = 700,10 eura

Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok

700,10 eura – 330,60 eura = 369,50 eura.

2. Zvýšenie úrazovej renty o 10,1 %

369,50 eura + (369,50 eura x 10,1 %) = 369,50 eura + 37,31950000 = 406,81950000 eura, po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor úrazová renta po zvýšení = 406,90 eura

Takto určená mesačná suma úrazovej renty bude poškodenému vyplácaná do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, na jej výplatu a na určenie jej sumy podľa zákona od novembra 2023.

3. Výpočet pomernej časti mesačnej úrazovej renty za mesiac október 2023

Mesačná suma úrazovej renty určená podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona po zvýšení v roku 2023 podľa zákona sa vydelí počtom kalendárnych dní v mesiaci október 2023 a vypočítaná suma úrazovej renty pripadajúca na jeden deň sa vynásobí počtom dní, za ktoré má v mesiaci október 2023 poškodený nárok na úrazovú rentu odo dňa jej priznania. Uvedeným postupom sa určí pomerná časť mesačnej sumy úrazovej renty od 5. októbra 2023 do 31. októbra 2023 zodpovedajúca počtu dní od dátumu jej priznania do konca daného kalendárneho mesiaca:

(406,90 eura : 31) x 27 dní = 354,39677415 eura, po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor úrazová renta za mesiac október 2023 = 354,40 eura.

dávky, poistenie, financie, peniaze, plánovanie, dohoda, zmluva Čítajte viac Koľko peňazí môžete dostať za pracovný úraz? + Príklady výpočtu

Príklad č. 2

Poškodený utrpel 20. júla 2023 pracovný úraz, v dôsledku ktorého bol dočasne práceneschopný do 30. septembra 2023. Na základe žiadosti o úrazovú rentu podanej v októbri 2023 bol po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti posúdený posudkovým lekárom, ktorý vo vydanom posudku určil jeho pokles pracovnej schopnosti o 50 % s dátumom vzniku 1. októbra 2023.

Súčasne bol poškodenému na základe žiadosti o invalidný dôchodok v dôsledku jeho nepriaznivého zdravotného stavu po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti priznaný od 1. októbra 2023 invalidný dôchodok (ID) v sume 308,50 eura. Zamestnávateľ určil mieru zavinenia poškodeného na vzniku pracovného úrazu 30 %, o ktorú sa znížil rozsah jeho zodpovednosti na 70 %. Denný vymeriavací základ (DVZ) poškodeného bol určený v sume 37,3334 eura podľa § 84 ods. 1 zákona z rozhodujúceho obdobia roku 2022, t. j. od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

Postup pri výpočte úrazovej renty:

1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona

Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 37,3334 e­ura) x 0,50] = 454,2235311 eura, po zaokrúhlení na desať centov nahor úrazová renta = 454,30 eura

Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok

454,30 eura – 308,50 eura = 145,80 eura

2. Suma úrazovej renty upravená podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa

145,80 eura x 70 % = 102,06 eura, po zaokrúhlení na desať centov nahor úrazová renta = 102,10 eura.

3. Zvýšenie úrazovej renty od 1. júla 2023 o 10,1 %

102,10 eura + (102,10 eura x 10,1 %) = 102,10 eura + 10,31210000 = 112,41210000 eura, po zaokrúhlení na desať centov nahor úrazová renta po zvýšení = 112,50 eura.

Takto určená mesačná suma úrazovej renty bude poškodenému vyplácaná do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, jej výplatu a jej sumu podľa zákona od mesiaca október 2023.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz #úrazové poistenie #úrazové dávky