Pokračovanie článku: Desať dávok, na ktoré máte od štátu nárok +príklady, kto koľko dostane a ako sa počíta ich výška

3. Jednorazové vyrovnanie

Jednorazové vyrovnanie je dávka pre zamestnanca poskytovaná z úrazového poistenia zamestnávateľa. V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania môžete dostať túto dávku, ak pokles pracovnej schopnosti dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %.

Kto má nárok na jednorazové vyrovnanie?

  • ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania došlo k poklesu vašej pracovnej schopnosti najmenej o 10 % a najviac o 40 %,
  • ak vám zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemáte nárok na starobný dôchodok a máte pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % alebo
  • ak vám nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, a máte pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %.
pracovný úraz, pád, zamestnanec, nemocenské, úrazové dávky Čítajte viac Mali ste pracovný úraz? Peniaze môžete dostať jednorazovo alebo dlhodobo

Výška dávky

Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Ak zamestnávateľ alebo právnická osoba, ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma jednorazového vyrovnania o mieru zavinenia poškodeného tak, aby konečná suma jednorazového vyrovnania zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný.

Posúdenie zdravotného stavu

Pokles pracovnej schopnosti poškodeného vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo osoby spadajúcej do osobného rozsahu úrazového poistenia posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia (viac v časti Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia). Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje vtedy, keď je zdravotný stav poškodeného ustálený, zvyčajne po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla poškodenému následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

výpoveď, odchod z práce, zamestnanec Čítajte viac Nezamestnaní dostávajú čoraz viac peňazí. Štát im vypláca desiatky miliónov eur mesačne, aké sú podmienky nároku na dávku

5. Jednorazové odškodnenie

Je to dávka poskytovaná na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu zamestnanca, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Kto má nárok na jednorazové odškodnenie?

  • manžel zosnulej,
  • manželka zosnulého,
  • každé nezaopatrené dieťa zosnulého/zos­nulej.

Rada:

Nezaopatrené dieťa má nárok na jednorazové odškodnenie, aj keď nežilo v spoločnej domácnosti so zosnulým/zosnulou.

Výška dávky

Maximálna výška sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky od 1. júla 2023 je 72 835,40 eura a rovnako maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí od 1. júla 2023 je 72 835,40 eura (zvýšila sa o 10,1%). Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu poškodeného a je určená maximálnou sumou pre každý kalendárny rok. Suma jednorazového odškodnenia na každé nezaopatrené dieťa je polovica sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky zosnulého poškodeného.

Úhrn súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí nesmie presiahnuť maximálnu platnú sumu jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky platnú pre daný kalendárny rok. Ak úhrn jednorazových odškodnení presiahne túto sumu, znížia sa sumy jednorazových odškodnení tak, aby ich úhrn bol najviac v sume limitu platného v času nároku na dávku.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz #úrazové poistenie #úrazové dávky