Pokračovanie článku: Desať dávok, na ktoré máte od štátu nárok +príklady, kto koľko dostane a ako sa počíta ich výška

8. Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Z úrazového poistenia môžete dostať jednorazovú dávku, ktorá má kompenzovať poškodené zdravie alebo liečbu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Dávka náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vypláca z úrazového poistenia jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia v súvislosti s poškodením na zdraví.

Výška dávky

V roku 2023 je na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 26,08 eura. Náhrada za bolesť musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu následkov. Pri určení výšky náhrady za bolesť sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým bola bolesť ohodnotená v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod ustanovenej v príslušnom kalendárnom roku. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.

peniaze Čítajte viac Štát ide zvyšovať príspevky pre pracujúcich, niekto dostane 255,90 eura mesačne, niekto aj viac ako tisíc eur. Kto má nárok?

V lekárskom posudku sa bolesť hodnotí určitým počtom bodov podľa sadzieb bodového hodnotenia. Sadzby bodového hodnotenia sa použijú v závislosti od toho, či sa hodnotí bolesť spôsobená pracovným úrazom alebo bolesť spôsobená chorobou z povolania. Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.

Ak zamestnávateľ alebo iná príslušná právnická osoba (ďalej len „zodpovedný zamestnávateľ“), ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma náhrady za bolesť o mieru zavinenia poškodeného. Znižuje sa tak, aby konečná suma náhrady za bolesť zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu zodpovedný zamestnávateľ.

Suma za jeden bod sa určuje ako 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu za bolesť.

9. Náhrada nákladov spojených s liečením

Náhrada nákladov spojených s liečením je dávka poskytovaná z úrazového poistenia vášho zamestnávateľa, ktorá vám má nahradiť náklady pri liečení následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Ide o náklady, ktoré nemôžu byť hradené z povinného zdravotného poistenia.

Výška dávky

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s liečením je od 1. júla 2023 vo výške 36 418,30 eura (zvýšila sa o 10,1 %).

Náhrada nákladov spojených s liečením sa poskytuje v sume podľa predložených dokladov, ktoré boli posúdené posudkovým lekárom sociálneho poistenia ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak zamestnávateľ alebo iná príslušná právnická osoba (ďalej len „zodpovedný zamestnávateľ“), ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma náhrady nákladov spojených s liečením. Znižuje sa tak, aby konečná suma náhrady nákladov spojených s liečením zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný zamestnávateľ.

zamestnanci, pracovníci Čítajte viac Bojíte sa nedoplatkov v Sociálnej a zdravotnej poisťovni? Dôležité je platiť nielen načas, ale aj správne. Ako?

10. Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Náhrada nákladov spojených s pohrebom je dávka poskytovaná z úrazového poistenia zamestnávateľa, ktorá slúži na úhradu nákladov spojených s pohrebom. Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom osoby, ktorá zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto tieto náklady spojené s pohrebom uhradil. Nárok na náhradu výdavkov na smútočné ošatenie a náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť má nezaopatrené dieťa zomrelého a fyzická osoba, ktorá so zomrelým ku dňu jeho smrti žila v spoločnej domácnosti.

Náhradu nákladov na pohreb je možné uplatniť iba v prípade úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Výška dávky

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom od 1. júla 2023 predstavuje 3 643,00 eur (zvýšila sa o 10,1 %).

Výdavky vynaložené na smútočné ošatenie sa uhrádzajú vo výške jednej tretiny týchto výdavkov, najviac v sume 99,60 eura (zákon č. 572/2009 Z. z.) pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz #úrazové poistenie #úrazové dávky