Komu prispejú úrady na bývanie až do výšky 291,90 eura? A komu musí dať zamestnávateľ na tento účel až 360 eur?

Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie sa viaže na nehnuteľnosť, nie na počet osôb alebo domácností užívajúcich byt.

07.02.2024 06:00
pár, dvojica, účty, kalkulácie, bývanie, úver,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Podmienky nároku sa opätovne prehodnotia po uplynutí 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od predchádzajúceho preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie. Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt. Príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Výška príspevok na bývanie je:

95,20 eura mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade , ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti, 161,60 eura mesačne, ak ide o domácnosť s dvomi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvomi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 205,10 eura mesačne, ak ide o domácnosť s tromi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 248,60 eura mesačne, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,291,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

A aké podmienky treba splniť?

Príspevok na bývanie sa vypláca v rámci pomoci ľuďom v hmotnej núdzi. Je to stav, keď príjem človeka nedosahuje sumy životného minima. Pokiaľ sa nachádza v hmotnej núdzi, má nárok na príspevok na bývanie od úradu práce, ale zároveň musí spĺňať ďalšie podmienky. Musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie alebo nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie (napr. ubytovne) alebo ak domácnosť býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo byte alebo v rodinnom dome na základe práva zriadeného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti. Preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje.

Príspevok od zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované bývanie. To znamená, že ide o možnosť a nie povinnosť zamestnávateľa poskytovať takýto príspevok zamestnancom.

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na bývanie v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa suma príspevku na zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Od minulého roka môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované bývanie. To znamená, že pôjde o možnosť a nie povinnosť zamestnávateľa poskytovať takýto príspevok zamestnancom. Zavádza to nepriama novela Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy (iba nájmy v zmysle štátom podporovaného bývania), príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac, ak je zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie za kalendárny mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

U zamestnanca, s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer v priebehu kalendárneho mesiaca, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie zníži v pomere zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní od začatia pracovného pomeru k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a počtu kalendárnych dní v danom mesiaci. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Ak má súčasne zamestnanec uzatvorený pracovný pomer s viacerými zamestnávateľmi, zamestnanec si môže za kalendárny mesiac požiadať o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie len u jedného zamestnávateľa.

Ak byt štátom podporovaného nájomného bývania užívajú viacerí zamestnanci, ktorí sú nájomcami príslušného bytu štátom podporovaného nájomného bývania, môže o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie požiadať len jeden z nich.

Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie je splatný najneskôr posledný deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.

Zamestnávateľ môže podporu bývania zamestnancov touto formou príspevku na štátom podporované bývanie upraviť ako zamestnanecký benefit na základe interného predpisu zamestnávateľa, v ktorom bližšie stanoví podmienky a sumu poskytovaného príspevku.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #byt #príspevok #príspevok na bývanie