Táto dávka môže mesačne dosiahnuť až takmer 1 400 eur, podľa čoho vám ju štát vypočíta?

Priemerná výška dávky v nezamestnanosti, ktorú ľuďom bez práce vypláca Sociálna poisťovňa, dosiahla v minulom roku 567 eur. Za posledné tri roky tak táto dávka vzrástla takmer o tridsať percent, keďže v roku 2020 bola priemerná výška dávky v nezamestnanosti 441 eur.

29.03.2024 09:10
muž, zamestnanec, pracovník Foto:
Ilustračné foto.
debata

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je od 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 eura a pri 30-dňovom mesiaci je 1 286,20 eura. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje nezamestnanej osobe počas podporného obdobia šiestich mesiacov. Slúži na zabezpečenie príjmu v dôsledku straty zamestnania.Výška dávky je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ).

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je od 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 eura a pri 30-dňovom mesiaci je 1 286,20 eura.

Výška dávky sa odvíja vašej hrubej mzdy za posledné dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Zjednodušene možno povedať, že výška vašej dávky bude zhruba polovica vášho hrubého mesačného príjmu, resp. jeho priemeru za dva roky pred tým, než ste sa zaevidovali na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dávky v nezamestnanosti na jeden deň je 50 % denného vymeriavacieho základu. To znamená, že ak ste napríklad dva roky pred zaevidovaním sa zarábali 1 000 eur mesačne (hrubá mzda), vaša dávka v nezamestnanosti v roku 2024 by mala byť zhruba 500 eur.

žena, smútok, únava Čítajte viac Táto dávka od júla výrazne stúpne, poberatelia si polepšia o stovky eur, niektorí až o 700

Výška dávky v nezamestnanosti = DVZ x 50 % x počet dní v danom mesiaci, za ktorý patrí dávka. Suma dávky sa zaokrúhli na 10 eurocentov nahor. DVZ = vymeriavacie základy, teda príjmy, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti v rozhodujúcom období, sa sčítajú a vydelia sa počtom dní rozhodujúceho obdobia (do tohto počtu dní sa nezapočítavajú dni neplatenia poistného), suma DVZ sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

DVZ = súčet vymeriavacích základov: počet dní rozhodujúceho obdobia

Maximálny DVZ/Maximálna výška dávky v nezamestnanosti

Maximálny DVZ vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ), ktorý sa mení vždy k 1. júlu daného roka:

od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka je VVZ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom tomu kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka je VVZ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom tomu kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Maximálny DVZ = DVZ je najviac vo výške určenej ako podiel 2-násobku VVZ a čísla 365.

DVZ max = 2 x VVZ : 365

Maximálna výška dávky je vypočítaná z maximálneho DVZ podľa vyššie uvedeného vzorca.

Dávka sa poskytuje za kalendárne dni (nie za pracovné) a vypláca sa mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou.

Dávky sa poukazujú na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky, inak v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, ak príjemca dávky adresu neurčil.

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky alebo ste si dávku nevyzdvihli na pošte, použite formulár:

žena, financie, peniaze, daňové priznanie Čítajte viac Túto dávku vám štát vyplatí naraz, dostať tak môžete tisícky eur. Aké podmienky treba splniť?

Kedy sa bude dávka v nezamestnanosti vyplácať?

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca väčšinou do 15. kalendárneho dňa v mesiaci (za predošlý mesiac), a to v prípade, že vám dávka bude vyplácaná na účet.

Ak budete poberať dávku v hotovosti na adresu, dostanete ju medzi 18. a 27. dňom v mesiaci.

Poistenec má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia,

  • ak poberal dávku v nezamestnanosti najmenej tri mesiace a
  • ak o jej vyplatenie písomne požiada na formulári Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti,
  • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnaní #strata zamestnania #dávka v nezamestnannosti