Komu povolí daňový úrad nezaplatiť dane naraz? Ako sa o to dá požiadať?

Požiadali ste o odklad daňového priznania? Na jeho podanie máte posledné 4 týždne.

05.06.2024 06:00
muž, žena, manželia, dane, daňové Foto:
Ilustračné foto.
debata

Až 290-tisíc daňovníkov požiadalo tento rok Finančnú správu SR o odklad podania daňového priznania za rok 2023. V zákonnej lehote do 31.marca, tento rok z dôvodu veľkonočných sviatkov do 2. apríla 2024, prišlo Finančnej správe viac ako milión daňových priznaní.

Odložiť si daňové priznanie z dane z príjmov môžeme podľa platnej legislatívy maximálne o tri mesiace a musíme ho podať do 30. júna kalendárneho roka. Keďže tento rok pripadol 30. jún na nedeľu, lehota sa predlžuje o jeden kalendárny deň a odložené daňové priznania môžete podať najneskôr 1.júla 2024. Táto lehota je finálna a ďalšiu možnosť jej predĺženia už daňovníci nemajú. Výnimkou je, ak mal daňovník zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí a požiadal do konca marca o odklad, lehota sa mu v takomto prípade predĺžila až o šesť mesiacov, teda do konca septembra tohto roka. Daňové priznanie nie je potrebné do uvedených lehôt len podať, ale daň aj zaplatiť.

Daň v splátkach

Ak daňovník nemá financie na uhradenie dane, Finančnú správu môže nemôže môže požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach. Ak spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok, môže mu správca dane vyhovieť: zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných, u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma, zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR, iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Potrebný doklad

Daňovník musí v žiadosti jednoznačne uviesť niektorú z podmienok stanovených Finančným riaditeľstvom SR, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu platenia dane, resp. platenia dane v splátkach. Spolu so žiadosťou musia byť predložené aj doklady preukazujúce jeho tvrdenia. Ak daňovník svoje tvrdenie nepreukáže, rovnako správca dane nemá jeho tvrdenie preukázané napr. dokladmi, písomnosťami získanými pri správe daní, nachádzajúcimi sa v daňovom spise tohto subjektu, žiadosti nebude môcť vyhovieť.

Okrem podstatných náležitostí žiadosti (kto žiadosť podáva, v akej veci, čo navrhuje a určenie jednej z podmienok, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenia dane v splátkach), bez ktorých nie je možné ďalej konať, je potrebné v žiadosti navrhnúť výšku splátok a lehotu ich splatnosti, resp. lehotu odkladu. Splátky môžu byť navrhnuté v rovnakej, stúpajúcej alebo klesajúcej výške.

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #odklad daňového priznania #daňnové priznanie