Kedy majú penzisti nárok na vrátenie daní? Ak urobia túto vec, štát im vráti peniaze a to aj roky dozadu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eura s výnimkou uvedenou v zákone o dani z príjmov, alebo ak vykazuje daňovú stratu. Ak ste tak neurobili do konca marca, a máte odložené daňové priznanie, urobiť tak musíte do konca júna.

19.06.2024 06:00
dôchodok, dôchodci, penzia, penzisti, druhý... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak ste penzista poberajúci dôchodok a vaše príjmy za minulý rok neprevýšili túto sumu, nemusíte podať daňové priznanie. Vyplniť tlačivo daňového priznania ale môže byť pre vás výhodné. Napríklad ak vám zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, môže sa vám oplatiť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď vaše príjmy nepresiahli uvedenú sumu.

O predčasných dôchodkoch hovorí Martin Kontúr zo Sociálnej poisťovne
Video
Zdroj: TV Pravda

Vznikne vám totiž daňový preplatok a daňový úrad vám ho vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník, teda aj dôchodca, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Typ priznania

Ak dôchodca dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A. Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Dôchodcovia sú daňovníci, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo im takýto dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. 1. 2023).

Kto nemá povinnosť

Ak daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2023 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 2 461,41 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli túto sumu. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi totiž vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie. O vrátenie daní možno požiadať aj spätne.

Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. To znamená, že v roku 204 si penzista môže spätne uplatniť nárok na vrátenie daní za roky 2019 až 2023. Daňové priznania za jednotlivé roky treba podať na tlačivách daňových priznaní platných pre príslušné zdaňovacie obdobia. Dôchodkové dávky a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi ne patrí starobný, predčasný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský a výsluhový dôchodok.

Príklady

Dôchodca celý rok pracuje na dohodu za 130 eur mesačne.Celkový ročný príjem dosiahne 1 560 eur, čo je menej ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane (2 461,41 eura). Preto ak podá daňové priznanie, daňový úrad mu vráti všetky dane, ktoré mu zamestnávateľ strhne z platu. Dostane preto naspäť dane.

Dôchodca pracuje na dohodu za 250 eur mesačne.Jeho celkový ročný príjem dosiahne 3 000 eur. Keďže ide o vyššiu sumu, ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane (2 461,41 eura), nebude mať nárok na vrátenie žiadnej dane.

Kedy musia dane platiť penzisti

Starobní dôchodcovia môžu mať príjem, ktorý je úplne oslobodený od daní. Podmienkou je, že ich celoročný hrubý zárobok neprekročí polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2023, teda sumu 2 461,41 eura. Ak ste teda pracujúci dôchodca a váš príjem vlani nepresiahol 2 461,41 eura, nemusíte podávať daňové priznanie a zaplatiť žiadnu daň. Pozor ale, v prípade, ak je váš príjem čo len o o euro vyšší, už musíte podať daňové priznanie a zdaniť celý svoj zárobok. Termín daňového priznania bol aj v tento rok 31. marca, daňovníci s odloženým daňovým priznaním tak musia urobiť do konca júna, respektíve do 1. júla, keďže 30. jún pripadá tento rok na nedeľu. „Platí, že daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2 461,41 eura. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR).

Ak chcete teda získať naspäť zaplatené dane, musíte mať podané daňové priznanie. Zamestnanci podávajú daňové priznanie typu A, potrebné je potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov. V prípade, ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní, vám daňový úrad nevráti žiadne dane. Výhodnejšie je preto, ak sami podáte daňové priznanie. V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku uvádzajú tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.

Ktoré príjmy netreba zdaňovať

Dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napríklad: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, výsluhový dôchodok.

Nezdaniteľná časť základu dane

Dôchodca a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka: Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok“), alebo ak im dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. 1. 2023).

Poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1. 1. 2023, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2023 v úhrne nepresahuje sumu 4 922,82 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 4 922,82 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Príklady

Príklad č. 1: Daňovník je k 1. 1. 2023 poberateľom starobného dôchodku v sume 500 eur mesačne. Za rok 2023 suma dôchodku predstavuje 6000 eur (12 × 500). Daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nakoľko úhrn dôchodku presiahol sumu 4 922,82 eura.

Príklad č. 2: Daňovník je k 1. 1. 2023 poberateľom starobného dôchodku v sume 400 eur mesačne. Za rok 2023 suma dôchodku predstavuje 4 800 eur (12 × 400). Daňovníkovi vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 122,82 eura (4 922,82 – 4 800).

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2023 (nebola poberateľom dôchodku k 1. 1. 2023), vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 4 922,82 eura, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 21 754,18 eura.

Ak daňovníkovi – dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane. Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #vrátenie daní #daňové priznanie