Podmienky na prácu v štátoch, kam chodia Slováci zarábať

Aké sú platy a pracovný čas v Británii, Írsku, Česku, Nemecku, Rakúsku a ďalších štátoch, kam chodia Slováci najčastejšie za prácou.

01.01.2011 10:58
Práca, zamestnanie Foto:
Ilustračné foto
debata

Írsko

Mzdy a platy

Minimálna mzda je 8,65 eura na hodinu. Legislatíva sa nevzťahuje na tých, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu so zamestnávateľom alebo na učňov. Mladší ako 18 rokov alebo učni majú garantovanú len zníženú minimálnu mzdu.

Zamestnávatelia, ktorí pracujú v stavebnom priemysle, sa riadia platnými predpismi o zamestnanosti. Pre kompletné a aktuálne informácie kontaktujte SIPTU alebo ich nájdete na stránkach Pracovného súdu – www.labourcourt.ie.

Zamestnanec má právo na výplatnú pásku s každou mzdou. Obsahuje informácie o hrubom príjme, o druhu a výške všetkých zrážok a čistú mzdu.

Pracovný čas

Maximálny počet hodín za týždeň je 48. Existujú aj výnimky.


Belgicko

Mzdy a platy

V Belgicku nie sú mzdy pevne stanovené zákonom. Väčšinou sú predmetom kolektívnych dohôd. Uzatvárajú sa medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi, buď na firemnej, alebo odvetvovej úrovni. Každá stanovuje základné stupnice a tiež spôsoby stanovenia mzdy, ale napríklad aj možné koncoročné bonusy, stravné lístky a bonusy za tímovú prácu, nočnú a víkendovú prácu atď. Dovolenkové bonusy sa riadia osobitnými predpismi. Mzda uvedená v pracovnej zmluve je hrubou mzdou. To znamená, že z nej sa odrátajú rôzne zrážky.

Mzdy sa musia vyplácať aspoň raz mesačne zamestnancom a dvakrát mesačne manuálnym pracovníkom, najneskôr štyri pracovné dni po skončení obdobia, za ktoré sa vypláca, okrem prípadu, že dohody alebo pracovné predpisy stanovujú iný čas (maximálne sedem pracovných dní).

Pracovný čas

Nesmie prekročiť 8 hodín denne alebo 38 hodín týždenne. Nadčasy sú platené 50 % nad normálnu mzdu alebo 100 % v prípade práce v nedeľu alebo cez štátny sviatok.


Dánsko

Mzdy a platy

Kolektívna zmluva vo všeobecnosti reguluje mzdu a pracovné podmienky.

Neexistuje garantovaná minimálna mzda, ktorá pokrýva pracovný trh ako celok, ale kolektívna zmluva môže určovať minimálnu mzdu pre určitý sektor.

Mzdový systém v Dánsku pozostáva z mesačnej mzdy, dennej, hodinovej a úkolovej mzdy. Pri práci v predaji sa ráta aj s províziou, no v niektorých sektoroch sa vytvorila schéma, ktorá umožňuje, aby bola mzda doplnená platom odvodeným z výkonu.

Väčšina zmlúv obsahuje aj dôchodkové schémy. Zmluva väčšinou reguluje aj vyplácanie nadčasov a prácu v nedeľu, rovnako ako večernú a nočnú prácu. Hodinová, denná a úkolová mzda sa vypláca raz alebo dvakrát do mesiaca a mesačná mzda sa vypláca raz mesačne v plnej výške. Zamestnávateľ zo mzdy alebo platu odvedie dane. Zamestnávateľ platí aj dovolenku a v niektorých prípadoch časť z platu do dôchodkovej schémy.

Pracovný čas

Štandardný pracovný týždeň je 37 hodín rozdelených do 5 pracovných dní. Pracovný čas v súkromnom sektore nie je regulovaný zákonom, ale určuje ho kolektívna zmluva a jednotlivé zmluvy. Zamestnanci musia mať každý týždeň deň voľna.

Pracovný týždeň tvorí päť pracovných dní. Zamestnanec má právo na 11 neprerušených hodín voľna v rámci každej 24–hodinovej pracovnej fázy. Po každom období sedemdňovej pracovnej činnosti musí mať 24–hodinové voľno nasledujúce po jednodňovom odpočinku. Tieto dve pravidlá sa však netýkajú všetkých odvetví – napríklad poľnohospodárstva a práce na zmeny.


Grécko

Mzdy a platy

Minimálna denná mzda pre pracovníka bez skúseností je 33,03 eura. Minimálny mesačný plat pre slobodného pracovníka je 739,57 eura.

Zamestnávateľ zráža povinné poistenie pred vyplatením mzdy a platí príspevky sociálneho zabezpečenia. Taktiež platí daňové zrážky zo mzdy daňovému úradu. Zamestnanec môže dostať mesačnú výplatnú pásku, kde je uvedený jeho plat, výška príspevkov a zrážok.

Je bežnou praxou, že plat je určený v kolektívnych zmluvách. Zamestnávatelia väčšinou platia svojich pracovníkov lepšie, ako sa vyžaduje, najmä v prípade odborníkov so špecifi ckou špecializáciou, po ktorých je na trhu práce vysoký dopyt.

Kolektívne zmluvy stanovujú platové úrovne týkajúce sa nadčasov a práce v soboty, nedele a počas sviatkov. Veľa spoločností poskytuje zamestnancom plat formou odmien alebo iných platieb založených na výsledkoch, predovšetkým u manažérov alebo obchodníkov. Zamestnávatelia platia 13. plat.


Maďarsko

Pracovný čas

Bežný pracovný čas je 40 hodín týždenne. Maximálny denný čas je 10 hodín, systém nadčasov je fixný a odmeňovanie za ne je obmedzené. Ak je dohodnutý týždenný pracovný čas na 40 hodín, zamestnanec môže pracovať ďalších 5 hodín navyše pod zamestnávateľovým dohľadom. Tieto hodiny sa rátajú ako extra práca s platbou o 25 % vyššou ako bežná hodinová sadzba a nepočítajú sa ako časť povoleného nadčasu.

Práca presahujúca 45 hodín týždenne sa počíta ako nadčas. Sadzba za zákonný nadčas do 120 hodín ročne je o 50 % vyššia ako bežná sadzba a môže byť povolená až po špeciálnej autorizácii ! Zákonný nadčas prevyšujúci 120 hodín je odmeňovaný 75 % bežnej sadzby. Okrem toho môže zamestnanec pracovať denne dve hodiny navyše v čase zvýšenej potreby práce a inokedy o dve hodiny denne menej, alebo si vziať voľno prislúchajúce počtu hodín. Týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť v priemere 48 hodín, najviac počas 4 mesiacov, vrátane nadčasov. Ročná platená dovolenka a práceneschopnosť sa nepočítajú, alebo sú rátané do priemeru ako neutrálne.


Švédsko

Mzdy a platy

Minimálnu mzdu nestanovuje zákon, ale kolektívne zmluvy.

Takmer všetci úradníci dostávajú mesačný plat, ktorého úroveň je však v rámci prakticky celého trhu práce určovaná individuálne. To znamená, že od nových spolupracovníkov sa očakáva, že si dohodnú vlastný počiatočný plat.

Zamestnávatelia sú povinní strhávať daň zo mzdy, v ktorej sú zahrnuté všetky druhy príspevkov sociálneho zabezpečenia. Zamestnanci sú oprávnení dostať výplatnú pásku, na ktorej sú okrem platu uvedené aj jednotlivé odvody. Zamestnávatelia musia navyše každoročne zamestnancom a Národnému daňovému úradu predkladať kontrolné zúčtovanie príjmu.

Pracovný čas

Štandardný pracovný čas je 40 hodín týždenne, ale veľmi rozšírený je aj flexibilný pracovný čas. Rodičia s deťmi do 8 rokov majú nárok na zredukovanie pracovného času až o 25 %.

Nadčasy sú obmedzené na 48 hodín počas obdobia 4 týždňov, alebo 50 hodín za obdobie 1 mesiaca. Celkové nadčasy nesmú prekročiť 200 hodín v stanovenom 12–mesačnom období. Zamestnávatelia sú povinní viesť záznamy o pracovnom čase.


Cyprus

Mzdy a platy

Mzda je zvyčajne vyplácaná mesačne alebo týždenne.

Povinné platby, ako sú sociálne poistenie, daň z príjmu a sociálny fond a príspevky na zdravotnú starostlivosť, sú odvádzané zo mzdy.

Minimálna mzda je stanovená na 791 eur. Verejné služby zamestnanosti neakceptujú voľné pracovné miesta za nižšiu mzdu, ako je mzda stanovená vo vyhláške podľa profesie.

Výplatná páska musí obsahovať meno zamestnanca, základný plat, daň a čistú mzdu.

Pracovný čas

Je rôzny v závislosti od odvetvia a profesie.


Holandsko

Mzdy a platy

Minimálna mzda sa upravuje dvakrát ročne (1. januára a 1. júla).

Bežné je dohodnúť sa na hrubej mzde. Odhliadnuc od platnej minimálnej mzdy sa často uzatvárajú aj záväzné kolektívne dohody medzi zamestnávateľmi a organizáciami zamestnancov z jednotlivých sektorov. Čistú mzdu na rozdiel od hrubej zákon nestanovuje, líši sa preto podľa druhu podniku alebo priemyselnej oblasti.

Dôvodom je rozdielna výška zrážok zo mzdy v súvislosti so sociálnymi odvodmi.

Pracovný čas

Maximálne 9 hodín denne, resp. 45 hodín týždenne.

Priemerný pracovný týždeň má spravidla 5 dní a 36 až 40 hodín.


Rakúsko

Mzdy a platy

Každý zamestnanec dostáva za výkon práce odmenu špecifikovanú v jeho pracovnej zmluve. Za odmenu je považovaný akýkoľvek príjem za vykonanú prácu. Zahŕňa to: mzdu (manuálni robotníci), plat (úradníci), príspevky pre učňov. Výška odmeny sa riadi zákonom, kolektívnymi a vnútropodnikovými zmluvami a na druhej strane výška odmeny závisí od individuálnych faktorov, ako napríklad od veku, kvalifi kácie, pracovného času, pracovnej pozície atď. Minimálna mzda je stanovená v zákone, kolektívnych zmluvách a pracovných dohodách pre určité odvetvie.

Vo väčšine prípadov sa odmena za prácu vypláca na konci mesiaca alebo v prvý deň nasledujúceho pracovného mesiaca. V niektorých prípadoch zamestnanci dostávajú svoje mzdy týždenne.

Väčšinou sa odmena vypláca 14–krát do roka a pozostáva z 12 mesačných mzdových platieb a dvoch špeciálnych platieb.

Dane, odvody do sociálneho poistenia a ostatné odvody sú odvádzané z hrubej mzdy zamestnávateľom, ktorý tieto výdavky prevedie na účty relevantných inštitúcií.

Spolu s výplatou dostávajú zamestnanci každý mesiac aj výplatnú pásku, na ktorej je rozpísaná kalkulácia mzdy a odvodov. Ak sa zamestnanec rozhodne odísť z podniku, od zamestnávateľa dostane výplatnú pásku s konečným vyúčtovaním, ktoré zahŕňa napr. aj výšku odstupného.

Pracovný čas

Zákon o pracovnom čase upravuje vek pracujúcich osôb v súkromnom sektore na minimálne 18 rokov. Štandardný pracovný čas podľa zákona je 8–hodinový denný pracovný čas (v priebehu 24 hodín) alebo 40–hodinový týždenný pracovný čas (od pondelka do nedele).


Nemecko

Mzdy a platy

Príjem je určený buď prostredníctvom tarifných zmlúv, alebo na základe individuálnej dohody. Priemerný plat, ako je to v ostatných štátoch, nie je. Spolkovým ministerstvom práce a sociálnych vecí sú len určené minimálne štandardy na pracovné podmienky v jednotlivých odvetviach.

Pracovný čas

Týždenný pracovný čas je 28 až 40 hodín. Denný spravidla nepresahuje 8 hodín.

Viac ako 28 % zamestnaných pracuje dnes v tzv. Gleitzeitmodellen. Počas pružného pracovného času je zadaný časový koridor, keď zamestnanci musia byť v podniku.


Taliansko

Mzdy a platy

Zákon nestanovuje minimálnu mzdu, ale v praxi sa pri zisťovaní základných platov používajú národné kolektívne zmluvy pre jednotlivé sektory, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov, ktorí nie sú súčasťou odborov, ktoré zmluvu podpísali. Súčet všetkých častí, ktoré tvoria výplatnú pásku, zodpovedá hrubej mzde, z ktorej sa zrážajú dane a príspevky na ťarchu zamestnanca.

Príspevky do sociálneho systému sú povinné a vypočítavajú sa percentom zo mzdy: časť platí zamestnávateľ, druhá časť sa strháva z platu zamestnanca.

Odmena za prácu pozostáva zo všetkého, čo zamestnanec poberá, či už v peniazoch, alebo v naturáliách. Niektoré sumy sa však nepovažujú za príjem a nepodliehajú zdaneniu, napríklad rodinné prídavky, štipendiá a pod. Príspevky do sociálneho systému sa musia odvádzať mesačne Národnému inštitútu sociálneho zabezpečenia. Po odrátaní príspevkov do sociálneho systému z hrubej mzdy vznikne zdaniteľný príjem, z ktorého sa odrátavajú dane. Konečným výsledkom je čistý príjem.

Pracovný čas

Je stanovený na 40 hodín týždenne.


Malta

Mzdy a platy

Zamestnancom sa každoročne zvyšujú mzdy o mieru inflácie. Osoby, pracujúce za minimálnu mzdu sú oprávnené na dodatočné príplatky. Hodinové, denné, prípadne úkolové mzdy sa vyplácajú aspoň 2–krát za mesiac, platy minimálne raz mesačne. Výšku minimálnych odmien v určitých sektoroch určujú platové rady maltskej vlády alebo tarifné zmluvy. Tieto záväzné dohody pritom platia rovnako pre maltských, ako aj zahraničných pracovníkov. Kolektívne zmluvy môžu v niektorých prípadoch zaručiť špeciálne podmienky. Príplatky sú za prácu počas štátnych sviatkov, nedieľ a za nadčasy, s výnimkou vedúcich pracovníkov.


Španielsko

Mzdy a platy

Minimálnu mzdu stanovuje vláda raz ročne (od 1. januára 2011 je stanovená na 641,50 eura mesačne). Je nelegálne zamestnávať pracovníkov s nižšou mzdou.

Pracovný čas

Normálny pracovný čas je v priemere 40 hodín týždenne maximálnej aktuálnej práce na ročnej báze.


Veľká Británia

Mzdy a platy

Zamestnanci majú nárok na minimálnu mzdu za hodinu, ktorú odrobia. Táto suma sa mení každý rok 1 októbra.

Učni, ktorí nedosiahli 19 rokov, nemajú nárok na minimálnu mzdu.

Platí sa raz za týždeň alebo každý mesiac. Podľa zákona by ste mali dostať pri každom vyplatení mzdy aj výplatnú pásku, ktorou zamestnávateľ potvrdí mzdu a koľko z nej bolo odvedené na národné poistenie a dane.

Pracovný čas

V zmluve budete mať uvedený počet pracovných hodín a na koľko dní dovolenky máte nárok. Občas vás môžu požiadať, aby ste pracovali dlhšie. Existujú normy na určenie maximálneho počtu hodín, ktoré má osoba odpracovať za týždeň. Vo všeobecnosti by mali mladiství vo veku medzi ukončením školskej dochádzky a 18 rokom pracovať maximálne 40 hodín týždenne alebo 8 hodín za deň. Zamestnanci nad 18 rokov majú odpracovať 48 hodín týždenne.


Francúzsko

Mzdy a platy

Minimálna mzda je garantovaná pre všetkých zamestnancov ako výmena za skutočne odpracované hodiny.

Usmernenie zabezpečuje povinné každoročné prehodnotenie účinné k 1. júlu, závislé od ekonomického vývoja a ekonomickej situácie ! V rozhovore so zamestnávateľom sa hovorí o hrubej mzde, teda pred odobratím povinných a dobrovoľných sociálnych odvodov. Čistá mzda je to, čo dostanete po zaplatení odvodov na sociálne zabezpečenie z hrubej mzdy.

Platy sa zvyšujú, keď sociálni partneri uzatvoria dohodu, vždy sa zvyšuje minimálna mzda, ak je nižšia ako tá, ktorá sa dohodla, a tiež po individuálnej dohode so zamestnávateľom.

Pracovný čas

Zákonný pracovný čas je 35 hodín týždenne v spoločnostiach nad 20 zamestnancov.


Česká republika

Mzdy a platy

Každý zamestnanec musí zo svojej hrubej mzdy odvádzať zrážky. Tvoria jednak poistné na zdravotné a sociálne poistenie a ďalej daň z príjmu, čo je záloha na daň z príjmu s tým, že na konci roka sa uskutoční daňové zúčtovanie.

Pri mesačnom vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o prevedených zrážkach. Na žiadosť zamestnanca predloží doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.

Pracovný čas

Dĺžka týždenného pracovného času nesmie prekročiť 40 hodín týždenne.


PRIPRAVILA JANA VÉGHOVÁ V SPOLUPRÁCI S PORTÁLOM VLÁDY SR EUROINFO. GOV. SK

debata chyba