Pracovný úraz a choroba z povolania

Kto zodpovedá za škodu vzniknutú zamestnancovi pri plnení pracovných úloh, kto vyšetruje príčinu vzniku pracovného úrazu?

25.09.2013 06:00
práca, pracovný úraz Foto:
Ilustračné foto
debata

Pracovný úraz

za škodu vzniknutú zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, pri ktorých bolo poškodené jeho zdravie alebo došlo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého bol poškodený zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere

oznamovaciu a ďalšie povinnosti zamestnávateľa po vzniku pracovného úrazu upravuje § 17 zákona č. 124/2006 Z. z.

príčiny vzniku pracovného úrazu vyšetruje zamestnávateľ. Na záver vyšetrovania príčin vzniku pracovného úrazu zamestnávateľ vyplní záznam o registrovanom pracovnom úraze ! príčiny vzniku pracovného úrazu s následkom smrti alebo s ťažkou ujmou na zdraví vyšetruje aj inšpektorát práce príslušný pre kraj, v ktorom sa úraz stal. Pracovné úrazy, ktoré sa stali u zamestnávateľa v pôsobnosti Hlavného banského úradu alebo osobitných dozorných orgánov v ozbrojených zboroch, vyšetrujú tieto štátne orgány.

Choroba z povolania

za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého v pracovnom pomere tento zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý

chorobami z povolania sú choroby, ktoré zamestnanci získali pri výkone práce za podmienok, ktoré ustanovuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

na to, aby choroba mohla byť vyhlásená za chorobu z povolania, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • musí ísť o chorobu zaradenú do zoznamu chorôb z povolania,
  • musela vzniknúť za podmienok stanovených v zozname chorôb z povolania zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s plnením pracovných úloh
  • a musí byť za chorobu z povolania uznaná príslušným zdravotníckym zariadením

o priznaní choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania rozhoduje špecializované pracovisko, ktorým môže byť: ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie; oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie; klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, v Martine a v Košiciach

vo veci priznania choroby z povolania rozhoduje vždy konkrétny odborný lekár pracovného lekárstva, ktorý ak má pochybnosti, či v danom konkrétnom prípade ide o chorobu z povolania alebo nie, môže predložiť celý prípad na posúdenie regionálnej komisii pre posudzovanie chorôb z povolania

ak pacient nie je spokojný s rozhodnutím odborného lekára pracovného lekárstva a klinickej toxikológie ohľadom jeho podozrenia na chorobu z povolania, môže sa obrátiť so žalobou na súd

Čo by mal urobiť zamestnávateľ

zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifi kačné predpoklady a odbornú spôsobilosť

zamestnávateľ je povinný zamestnanca, ktorému je priznaná choroba z povolania alebo ohrozenie touto chorobou, preradiť na inú prácu

ak inú vhodnú prácu nemá, môže dať zamestnancovi výpoveď z pracovného pomeru, „ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva“. Z rovnakých dôvodov sa zamestnávateľ so zamestnancom môžu dohodnúť na skončení pracovného pomeru

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zamestnanie #pracovný úraz