Na akých princípoch funguje duálne vzdelávanie

Umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce je cieľom duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania funguje od školského roka 2015/16 a zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka presne a konkrétne na povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek.

24.02.2017 06:00
práca, kariéra, robota, automechanik, Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Zmluvný vzťah

Stredná odborná škola uzavrie so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Následne po prijatí žiaka na štúdium v systéme duálneho vzdelávania uzavrie žiak so zamestnávateľom učebnú zmluvu, ktorá okrem identifikačných náležitostí a vymedzenia formy a miesta praktického vyučovania musí obsahovať presné vymedzenie organizácie štúdia s uvedením presného časového harmonogramu praktického vyučovania. Organizácia praktického vyučovania u zamestnávateľa musí byť vymedzená tak, aby zodpovedala organizácii výchovy a vzdelávania v stredných školách.

Miesto vyučovania

Výkon praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania: žiak sa pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa priamo na jeho pracovisku. Absolvovaním praktického vyučovania žiak bezprostredne spoznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho doškoľovania či preškoľovania.

Zodpovednosť zamestnávateľa

Prevzatie zodpovednosti zamestnávateľom za praktické vyučovanie: zamestnávateľovi sa v systéme duálneho vzdelávania nielen umožňuje vstúpiť do procesu odborného vzdelávania, ale ukladá sa mu plná zodpovednosť za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania a na tento účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Aby bol zabezpečený jednotný rozsah a obsah praktického vyučovania v jednotlivých odboroch štúdia, praktické vyučovanie sa bude uskutočňovať podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov vypracovaných ministerstvom školstva v spolupráci s príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami, ktoré sú pre zamestnávateľov pôsobiacich v systéme duálneho vzdelávania záväzné.

Otázky a odpovede: O duálnom vzdelávaní

Kto kontroluje kvalitu vzdelávania u zamestnávateľa?
Kvalitu výchovy a vzdelávania u zamestnávateľa kontroluje Štátna školská inšpekcia, inšpektori ktorej sú oprávnení vstupovať do výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehajúceho na pracoviskách praktického vyučovania.

Čo ak bude chcieť ísť žiak na vysokú školu po maturite?
Stupeň vzdelania (úplné stredné odborné vzdelanie), ktorý získa žiak po úspešnom absolvovaní študijného odboru v systéme duálneho vzdelávania, je rovnocenný so stupňom vzdelania, ktorý žiak získa v školskom systéme a po splnení ďalších podmienok prijímacieho konania môže byť prijatý na štúdium na vysokej škole. Učebná zmluva nezaväzuje žiaka, aby po absolvovaní študijného odboru nastúpil do pracovného pomeru k zamestnávateľovi, ktorý mu zabezpečil praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.  Povinnosť uzavrieť so zamestnávateľom pracovný pomer po ukončení prípravy v systéme duálneho vzdelávania vznikne žiakovi iba v prípade, ak podpísal so zamestnávateľom zmluvu o budúcej pracovnej zmluve a tá obsahuje aj záväzok, že zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov.

Kto bude platiť spätne náklady zamestnávateľovi, ak žiak odmietne pracovať pre zamestnávateľa po skončení štúdia na strednej škole?
Úhradu nákladov, ktoré zamestnávateľ vynaložil na prípravu na povolanie žiaka, ktorý s ním v zmluve o budúcej pracovnej zmluve podpísal záväzok, že zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov, bude tieto náklady vyžadovať od dospelého žiaka, alebo v prípade, že žiak bude ešte neplnoletý, od jeho zákonného zástupcu, ak ten s touto zmluvou súhlasil.

Čo ak zamestnávateľ nebude chcieť prijať žiaka do zamestnania po ukončení štúdia? Bude absolvent schopný pracovať aj pre iného zamestnávateľa?
Uplatniteľnosť absolventa systému duálneho vzdelávania u ktoréhokoľvek iného zamestnávateľa je zabezpečená povinnosťou zamestnávateľa postupovať pri realizácii praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov, ktoré vypracoval rezort školstva v spolupráci so zástupcami príslušných stavovských a profesijných organizácií. Ako súčasť štátnych vzdelávacích programov vzorové učebné plány aj vzorové učebné osnovy podrobne rozpracúvajú všetky obsahové aj výkonové štandardy, ktoré sú rovnaké pre odborné vzdelanie a prípravu v školskom systéme aj v systéme duálneho vzdelávania.

Dokáže sa žiak pripraviť na maturitu, keď strávi polovicu času u zamestnávateľa?
Rozsah aj obsah vzdelávania vo vzorových učebných plánoch a vzorových učebných osnovách študijných odborov bol navrhnutý tak, aby bol zabezpečený dostatočný časový priestor pre prípravu žiaka na úspešné vykonanie maturitnej skúšky zo všetkých povinných predmetov maturitnej skúšky.

Zdroj: ministerstvo školstva

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #školy #zamestananie #duálne vzdelávanie #Práca a kariéra