Vyberáte strednú školu? Stavte na duálne vzdelávanie

Žiak v systéme duálneho vzdelávania vykonáva v nižších ročníkoch cvičnú, neskôr produktívnu prácu zodpovedajúcu povolaniu, na ktoré sa pripravuje.

08.03.2017 07:00
kalendár Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, SOŠ alebo zamestnávateľ môže od žiaka (zákonného zástupcu) požadovať náhradu škody. Náhrada škody nesmie u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy. Počas praktického vyučovania má práva a povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP.

Finančné zabezpečenie žiaka

a) motivačné štipendium
Žiakovi, ktorý sa bude pripravovať na povolanie v študijnom alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa poskytne mesačne v období školského vyučovania motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške: 

 • Priemerný prospech žiaka do 1,8 vrátane – výška štipendia je 58,77 eura
 • Priemerný prospech žiaka horší ako 1,8 do 2,4 vrátane – výška štipendia je 40,69 eura
 • Priemerný prospech žiaka horší ako 2,4 do 3,0 vrátane – výška štipendia je 22,61 eura

b) Podnikové štipendium
Žiakovi, ktorý bude vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa, bude môcť zamestnávateľ zo svojich prostriedkov poskytovať podnikové štipendium. 
Podnikové štipendium sa bude poskytovať mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima, teda do výšky 361,68 eura. Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa bude prihliadať najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní.

c) Odmena za produktívnu prácu
Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní bude vykonávať produktívnu prácu, sa bude poskytovať odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, teda od 1,164 eura do 2,328 eura. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.

Hmotné zabezpečenie žiaka 

Žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ:

 1. zabezpečuje na svoje náklady
 • osobné ochranné pracovné prostriedky
 • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje.
 1. uhrádza žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na stravovanie žiaka počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej § 152 ods. 3 a 8 Zákonníka práce, 
 2. môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na ubytovanie žiaka v školskom internáte a cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť.

Zákonník práce

 • zamestnávateľ môže so žiakom SOŠ alebo OU, najskôr v deň, keď žiak dovŕši 15 rokov veku, uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po ukončení štúdia prijme do pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že sa stane zamestnávateľovým zamestnancom.
 • zmluva o budúcej pracovnej zmluve sa uzatvára so súhlasom zákonného zástupcu, inak je neplatná. 
 • uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť, ak
 • nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy, 
 • pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii, ktorú žiak získal absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru, alebo 
 • žiak nesplnil podmienky klasifikácie a hodnotenia a tieto podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve.
 • súčasťou zmluvy môže byť záväzok žiaka, že zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložil na jeho prípravu na povolanie.

Manuál – ako nahlásiť dieťa na duálne vzdelávanie od 1. 9. 2017 rodičom

 • Osloviť príslušnú strednú odbornú školu a požiadať o poskytnutie informácie, či má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi
 • Po odporúčaní zo strany SOŠ následné konzultácie s vybraným zamestnávateľom, oboznámenie sa s prostredím a podmienkami vo firme
 • Rodič odošle žiadosť o uzavretie učebnej zmluvy pre duálne vzdelávanie s konkrétnou spoločnosťou
 • Po prejavení súhlasu rodičov a žiakov a úspešnom pohovore so zamestnávateľom vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania
 • Priloženie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania príslušnej SOŠ (do 10. 4. 2017)
 • Podanie prihlášky na strednú odbornú školu (do 10. 4. 2017 ) do rúk riaditeľa ZŠ spolu s potvrdením OVP
 • Prijímacie konanie ( 9. a 11. 5. 2017 prvé kolo a 20. 6. 2017 druhé kolo pre neprijatých žiakov)
 • Rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo neprijatí do triedy s duálnym vzdelávaním
 • Reakcia na výzvu zamestnávateľa na plnoletého žiaka alebo neplnoletého žiaka a jeho zákonného zástupcu na uzatvorenie učebnej zmluvy (jún, júl, august)
 • Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom (do 31. 8. 2017)
 • Nástup žiaka do systému duálneho vzdelávania (4. 9. 2017)

Zdroj: ministerstvo školstva

Otázky a odpovede: O duálnom vzdelávaní

Kto kontroluje kvalitu vzdelávania u zamestnávateľa?
Kvalitu výchovy a vzdelávania u zamestnávateľa kontroluje Štátna školská inšpekcia, inšpektori ktorej sú oprávnení vstupovať do výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehajúceho na pracoviskách praktického vyučovania.

Čo ak zamestnávateľ nebude chcieť prijať žiaka do zamestnania po ukončení štúdia? Bude absolvent schopný pracovať aj pre iného zamestnávateľa?
Uplatniteľnosť absolventa systému duálneho vzdelávania, u ktoréhokoľvek iného zamestnávateľa je zabezpečená povinnosťou zamestnávateľa postupovať pri realizácii praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov, ktoré vypracovalo MŠVVaŠ SR v spolupráci so zástupcami príslušných stavovských a profesijných organizácií. Ako súčasť štátnych vzdelávacích programov vzorové učebné plány aj vzorové učebné osnovy podrobne rozpracúvajú všetky obsahové aj výkonové štandardy, ktoré sú rovnaké pre odborné vzdelanie a prípravu v školskom systéme aj v systéme duálneho vzdelávania.

Dokáže sa žiak pripraviť na maturitu, keď strávi polovicu času u zamestnávateľa?
Rozsah aj obsah vzdelávania vo vzorových učebných plánoch a vzorových učebných osnovách študijných odborov bol navrhnutý tak, aby bol zabezpečený dostatočný časový priestor pre prípravu žiaka na úspešné vykonanie maturitnej skúšky zo všetkých povinných predmetov maturitnej skúšky.

Zdroj: ministerstvo školstva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestananie #stredná škola #duálne vzdelávanie #Práca a kariéra