Trinásty plat aj vyššia podpora mobility

, 27.05.2018 06:00
dane, peniaze, odvody, euro
Zvýšila sa aj maximálna mesačná výška príspevku na podporu mobility za prácou, a to z maximálne 250 eur mesačne na 400 eur pre jednotlivca počas šiestich mesiacov. Autor:

Ak firma vyplatí zamestnancom 13. a 14. plat, môže sa dostať k štátnym odvodovým či daňovým úľavám. Výsledkom bude, že firma zaplatí na odvodoch menej a zamestnanec získa viac.

13. a 14. mzda

Rovnako od 1. mája 2018 sa do Zákonníka práce zaviedli nové inštitúty odmeňovania zamestnancov – 13. mzda a 14. mzda, ktoré dávajú zamestnávateľovi možnosť, nie povinnosť, vyplatiť zamestnancovi v mesiaci jún a v mesiaci december okrem mzdy aj peňažné plnenie pri príležitosti dovoleniek, resp. pri príležitosti vianočných sviatkov. Tieto mzdy budú postupne daňovo aj odvodovo zvýhodňované na základe zmien v právnych predpisoch, ktoré sa týkajú odvodov a daní.

Zamestnávateľ môže poskytnúť 13. mzdu zamestnancovi, ktorý k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka u neho odpracoval aspoň 24 mesiacov v pracovnoprávnom vzťahu podľa Zákonníka práce. Jej výška musí byť najmenej vo výške jeho priemerného mesačného zárobku, pričom v sume najviac 500 eur ročne bude oslobodená od dane.

Ak zamestnanec k 31. októbru príslušného kalendárneho roka odpracoval u rovnakého zamestnávateľa aspoň 48 mesiacov v pracovnoprávnom vzťahu podľa Zákonníka práce, môže mu zamestnávateľ vyplatiť 14. mzdu najmenej vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Táto mzda bude oslobodená od dane v sume najviac 500 eur ročne za predpokladu, že tomuto zamestnancovi vyplatil v príslušnom kalendárnom roku aj 13. mzdu.

Podpora mobility

Od prvého mája sa zvýšila maximálna mesačná suma príspevku na dochádzku za prácou zo 135 na 200 eur. Okrem toho sa predĺžilo obdobie jeho poskytovania pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie o ďalších 6 mesiacov, celkovo teda na 12 mesiacov. Príspevok je po novom možné poskytnúť bez ohľadu na spôsob dopravy do zamestnania, t.¤j. nie iba na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami ako to bolo do 30. 4. 2018. Takisto sa už poskytuje aj v rámci jednej obce.

Zvýšila sa aj maximálna mesačná výška príspevku na podporu mobility za prácou, a to z maximálne 250 eur mesačne na 400 eur pre jednotlivca počas šiestich mesiacov. Ak bol predtým zamestnanec znevýhodneným uchádzačom o prácu, tak bude ďalších šesť mesiacov dostávať 200 eur. Pri manželoch sú tieto sumy 600 a 300 eur. Zároveň sa skrátila vzdialenosť medzi pôvodným a novým pobytom pre vznik nároku na príspevok zo 70 na 50 km. O príspevok bude môcť po novom požiadať aj zamestnanec, ktorý poberá alebo skončil poberanie príspevku na dochádzku za prácou.

Do zákona o službách zamestnanosti pribudol nový príspevok na presťahovanie za prácou vo výške maximálne 4 000 eur na úhradu nákladov, ktoré súvisia s presťahovaním či užívaním bytu (napr. nájomné alebo energie) počas dvoch rokov. Manželia môžu dostať maximálne 6 000 eur. Podmienkou na získanie príspevku je zmena trvalého pobytu vo vzdialenosti najmenej 70 km od pôvodného trvalého pobytu. O príspevok bude môcť požiadať aj zamestnanec, ktorý poberá alebo skončil poberanie príspevku na dochádzku za prácou.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#mzda #trinásty plat #13. a 14. plat
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku