Čo sa oplatí vedieť, keď sa chystáte brigádovať

Žiadosť o brigádu je krátka správa, v ktorej uchádzač stručne uvedie svoju motiváciu pre vykonávanie danej brigády, najdôležitejšie zručnosti, ktoré sú potrebné pre vykonávanie práce, a tiež svoj záujem o doplnenie informácií na pracovnom pohovore. Obyčajne sa už v prílohe spolu so žiadosťou zasiela aj životopis.

22.06.2018 06:00
brigády, zamestananci, profesia, čašník,... Foto:
debata

Platí niekoľko zásad, ktoré treba pri písaní žiadosti o brigádu dodržať a na ktoré sa vyplatí dať si pri písaní pozor:

 • Prehľadnosť – hoci žiadosť nemá svoju predpísanú štruktúru, je potrebné snažiť ju napísať prehľadne, úhľadne. Chaotická žiadosť, ktorej vety na seba nijako logicky nenadväzujú nebude veľmi dobre pôsobiť na zamestnávateľa.
 • Stručnosť – súvisí už s prvým bodom. Tým, že bude žiadosť stručná, určite nič nepokazíte, dôležité je len to, aby v nej bolo spomenuté všetko, čo by správna žiadosť o brigádu mala obsahovať. Ak sa toto podarí, úplne postačuje niekoľko rozvitých viet. Žiadne siahodlhé opisy v žiadosti personalistu či zamestnávateľa nezaujmú.
 • Gramatika – v neposlednom rade je práve gramatika to, čo si zamestnávateľ všimne na žiadosti. Teda hlavne v tom prípade, ak v žiadosti nájde hneď niekoľko pravopisných chýb. Túto žiadosť s veľkou pravdepodobnosťou hneď odmietne. Aby žiadosť pôsobila čo najserióznejšie, je ideálne v tých niekoľkých vetách nespraviť žiadnu gramatickú chybu.
Na záver žiadosti nesmie chýbať meno, v prípade žiadosti posielanej poštou ani podpis.

Pracovný čas

 • Menej ako 16 rokov: týždenný pracovný čas môže byť maximálne 30 hodín, aj v prípade, že pracujete pre viacerých zamestnávateľov.
 • Od 16 do 18 rokov: pracovný čas môže byť týždenne maximálne 37,5 hodiny, aj v prípade práce pre viacerých zamestnávateľov.
 • Viac ako 18 rokov: pracovný čas môže byť týždenne maximálne 40 hodín (pri rovnomernej práci 5 dní v týždni), s prácou nadčas maximálne 48 hodín.

Ak pracujete na dohodu o brigádnickej činnosti, môžete týždenne priemerne odrobiť maximálne 20 hodín. Tento čas sa spriemeruje za celý rok (teda ak v niektorom týždni pracujete viac ako 20 hodín, neprekáža to v tom prípade, že v inom týždni pracujte o daný čas menej).

 • Prestávka: Zamestnávateľ je povinný poskytnúť mladistvému zamestnancovi (15 až 18 rokov) prestávku v trvaní 30 minút, ak súvisle pracoval 4,5 hodiny. Ak ide o prácu, ktorú nemožno prerušiť, musí sa zamestnancovi zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie. Ak máte viac ako 18 rokov, máte právo na prestávku v trvaní 30 minút po odpracovaní 6 hodín nepretržitej práce. Zamestnávateľ musí pracovný čas rozvrhnúť tak, aby mladistvý zamestnanec mal odpočinok medzi koncom jednej zmeny a začiatkom druhej minimálne v trvaní 14 hodín v priebehu 24 hodín. Zamestnanec nad 18 rokov musí mať medzi koncom jednej zmeny a začiatkom druhej odpočinok v trvaní minimálne 12 hodín v priebehu 24 hodín.

Študenti počas brigád nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

V súvislosti so začínajúcou sa letnou sezónou brigád upozorňuje Sociálna poisťovňa najmä študentov strednej alebo vysokej školy denného štúdia, že počas brigády nemajú voči nej žiadne povinnosti. Povinnosť prihlásiť ich do Sociálnej poisťovne a odvádzať poistné za nich plní ich zamestnávateľ. Ak si u zamestnávateľa takýto študent uplatní výnimku z platenia poistného a neprekročí mesačný príjem 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie neplatí ani sám študent, ani zamestnávateľ. Túto výnimku si však študent môže uplatniť len pri jednej dohode o brigádnickej prá­ci.

Ak príjem z dohody o brigádnickej práci študentov presiahne hraničnú sumu 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade zaplatí len z prekročenej sumy, ktoré zaňho odvedie zamestnávateľ. Študent o výnimku z platenia poistného musí požiadať u zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov (vzor tlačiva je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre).

Zamestnávateľa študent informuje písomne aj v prípade, že výnimku si už ďalej uplatňovať nechce. Ak má študent v rovnakom čase uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v rovnakom čase si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu.

Príjem z brigády môže byť bez odvodov

 • Študenti, ktorí majú záujem privyrobiť si popri štúdiu na dohodu o brigádnickej práci študentov, nemajú povinnosť platiť poistné, ak si uplatnia výnimku z platenia poistného. Princípom takejto výnimky je, že ak ich príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne, nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia.
 • Ak si študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov uplatní výnimku z platenia poistného a jeho príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne, nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. Výnimka platí až do skončenia právneho vzťahu dohody alebo do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom ukončenie uplatňovania výnimky študent oznámi zamestnávateľovi.
 • O výnimku žiada študent zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľa informuje písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej uplatňovať nechce. Ak má študent súčasne viacero brigád, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov.
 • Ak príjem študenta z dohody presiahne v kalendárnom mesiaci hraničnú sumu 200 eur, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie zamestnanca aj v prípade, že o výnimku požiadal. V tomto prípade je študent povinný platiť poistné. Túto povinnosť zaňho bude plniť jeho zamestnávateľ, ktorý bude odvádzať poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne z rozdielu medzi jeho príjmom a hraničnou sumou 200 eur.
 • Ak sa študent rozhodne pracovať na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, poistné na sociálne poistenie bude platiť ako každý iný pracujúci na dohodu. Oznamovacie a odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni mu nevzniknú, plní ich jeho zamestnávateľ.
 • Od júla získajú rovnakú výnimku aj starobní, predčasní či invalidní dôchodcovia. Ak si uplatnia výnimku z platenia odvodov, budú môcť mesačne zarobiť maximálne 200 eur bez toho, aby z tohto príjmu platili odvody.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Študenti zväčša nemusia oznamovať brigádu v zahraničí

 • Študenti, ktorí plánujú brigádovať v zahraničí, zväčša nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni a nemusia jej nič nahlasovať. Poistné na sociálne poistenie si budú platiť podľa legislatívy toho štátu, v ktorom budú pracovať. Oni sami žiadne povinnosti nemajú, pretože ich za nich plní ich zamestnávateľ v danej inštitúcii sociálneho zabezpečenia. Sociálna poisťovňa im však odporúča preveriť si, či ich zahraničný zamestnávateľ zaevidoval na príslušnom úrade sociálneho zabezpečenia v danej krajine a či za neho platí poistné. Zároveň by si nemali zabudnúť pri návrate na Slovensko priniesť potvrdenie o sociálnom poistení v danej krajine, aby v prípade potreby mohli dokladovať obdobia poistenia pri neskoršom nárokovaní si na dávky zo sociálneho poistenia. Odporúča aj uchovať si pracovné zmluvy alebo iné doklady o tom, že študent v zahraničí skutočne pracoval.
 • Ak však študent popri štúdiu na Slovensku má napríklad aj štatút živnostníka alebo zamestnanca, ktorý je registrovaný v Sociálnej poisťovni, a bude brigádovať v krajine EÚ, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť a Sociálna poisťovňa podľa konkrétnych okolností určí, aká legislatíva sa na študenta bude uplatňovať. Vždy to môže byť len legislatíva jedného štátu.
 • Platí tiež, že ak je študent prihlásený na dobrovoľné sociálne poistenie, odchodom do zahraničia, ak ide o krajiny mimo Európskej únie, mu toto poistenie nezaniká a stále je ho povinný platiť, resp. sa z neho odhlásiť. Ak poistné dva mesiace po sebe nezaplatí, automaticky mu zo zákona zanikne, aby mu nenarastal dlh.
 • Ak bude brigádovať/pracovať v krajinách EÚ a tam mu vznikne povinné poistenie a zároveň je na Slovensku dobrovoľne poistený, vtedy sa mu slovenské dobrovoľné nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti zo zákona automaticky preruší. Po návrate zo zahraničia mu potom dobrovoľné poistenie pokračuje bez podania prihlášky. Dobrovoľné dôchodkové poistenie aj v týchto prípadoch trvá, ak sa z neho poistenec sám v pobočke Sociálnej poisťovne neodhlási.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #leto #študenti #Sociálna poisťovňa #práca v zahraničí #žiadosť #pracovný čas #brigáda