Príspevky, ktoré môžu pomôcť pri hľadaní práce

, 29.04.2019 06:00

Ste zdravotne postihnutý alebo invalidný dôchodca a chcete sa zamestnať alebo začať podnikať?

Tak ako každý rok, suma odvodov na verejné...
Tak ako každý rok, suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára opäť zmenila. Autor: SHUTTERSTOCK

Príspevky, ktorými štát prispieva na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sami nie sú schopní nájsť si zamestnanie, sú zamerané nástroje aktívnej politiky trhu práce, prostredníctvom ktorých sa štát snaží motivovať zamestnávateľov, aby týchto ľudí zamestnali a pomohli im tak uplatniť sa na trhu práce, ako aj motivovať samotných zdravotne postihnutých k podnikaniu. Vyplácajú sa v rôznych sumách a odvíjajú sa od celkovej ceny práce.

Celková cena práce na účely zákona o službách zamestnanosti je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve zverejnenej Štatistickým úradom SR za 1. až 3. štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude celková cena práce platiť, a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Celková cena práce (CCP) na rok 2019 = 1 330,36 eura

Na rok 2019 je pre zamestnávateľov, ktorí tento povinný podiel neplnia, suma stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce, teda 1 197,32 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce. Na tento rok je to suma** 1 064,28 eura.**

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

  • môže dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak oň písomne požiada
  • výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – 5 321,44 eura; v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer najviac 4,8-násobok CCP – 6 385,72, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer najviac 5,2-násobok CCP – 6 917,87

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

  • na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky

výška príspevku je závislá od CCP, typu regiónu a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ: Bratislavský kraj maximálne 3,2 násobok CCP – 4 257,15 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou ako je celoslovenský priemer maximálne 4-násobok CCP – 5 321,44 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou väčšou ako je celoslovenský priemer maximálne 4,8-násobok CCP – 6 385,72 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

  • poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu ZP a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo živnostníka vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať občana so ZP, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti asistenta. Poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 545,44 do 931,25 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

  • sa poskytuje právnickej alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. Ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 6 651,80 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

  • ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 6 651,80 eura

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

  • poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so zdravotným postihnutím, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Úrad práce môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Pracovný pomer s prijatým zamestnancom na vytvorenom pracovnom mieste musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času zamestnávateľa, ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, ako je ustanovený pracovný čas zamestnávateľa, príspevok sa pomerne kráti. Príspevok sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca.

Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok na: na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Mesačná výška príspevku je:

  • v Bratislavskom kraji mesačne 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 25 % z celkovej ceny práce (súčtu priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za príslušné obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom) vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2019 je to v Bratislavskom kraji najviac 332,59 eura.
  • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 30 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2019 je to v týchto okresoch najviac 399,10 eura.
  • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 40 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2019 je to v týchto okresoch najviac 532,14 eura.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom (v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto) a zamestnávateľom najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov. Na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov sa príspevok poskytuje najdlhšie počas 24 mesiacov.

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku.

Ak zamestnávateľ vykonáva viacero činností (napr. na základe živnostenského listu), ktoré zahŕňajú aj zakázané činnosti podľa nariadenia Európskej komisie, môže použiť príspevok len na tú oblasť svojej činnosti, ktorá nepatrí medzi zakázané činnosti.

Ako platia hendikepovaní ľudia odvody do zdravotnej poisťovne

Tak ako každý rok, suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára opäť zmenila. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, ktorú každý rok zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.

Odvody (preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie) sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného. Musia ich platiť: zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia), štát, platitelia dividend.

Pozor! Tento rok budete platiť preddavok na poistné najmenej 66,78 eura, resp. polovicu v sume 33,39 eura, ak ste osoba so zdravotným postihnutím.

  preddavok vymeriavací základ sadzba
  2019 v eurách 2019 v eurách  
Samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ  
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – minimum 33,39 477,00 7 %
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – maximum neurčený neurčený 7 %
Zamestnanec a zamestnávateľ  
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – minimum neurčený neurčený 2 %
  (zamestnávateľ 5 %)
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – maximum neurčený neurčený 2 %
  (zamestnávateľ 5 %)
SZČO, ak je súčasne zamestnanec alebo poistenec štátu  
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – minimum neurčený neurčený 7 %
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – maximum neurčený neurčený 7 %

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#práca #zamestnanie #ŤZP #ZŤP
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku