Kto môže pomôcť pri hľadaní práce?

Výpoveď? Len so súhlasom úradu práce.

, 30.04.2019 06:00
ZŤP, ŤZP, práca, zamestnanie, vozík, invalid Foto:
Zdravotne postihnutým občanom poskytuje centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie tri druhy rehabilitácií: pracovnú, sociálnu, liečebnú a pedagogicko-výchovnú.
debata

Úrady práce občanom s ťažkým zdravotným postihnutím dlhodobo zabezpečujú a poskytujú informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní; informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí; služby informačných a poradenských stredísk, kde majú aj občania so zdravotným postihnutím možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie za účelom samoobslužného vyhľadávania voľných pracovných miest, aktuálnych informácií o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie; informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré organizuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so zdravotným postihnutím; odborné poradenské služby; vzdelávanie a prípravu pre trh práce; príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napr.: na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním, na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné); tak, aby spĺňali kvalifikačné predpoklady zamestnávateľa na zamestnanca a mohli sa plnohodnotne uplatniť na trhu práce.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 • môže zabezpečiť a poskytnúť informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní, ale aj informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí,
 • služby informačných a poradenských stredísk, kde majú aj občania so ZP možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie za účelom samoobslužného vyhľadávania voľných pracovných miest, aktuálnych informácií o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie,
 • informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré organizuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so ZP, poradenské služby, vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
 • príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napr.: na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním, na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné).
Zdroj: UPSVAR

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie

 • cieľom je poskytnúť komplexnú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu občanom so ZP v produktívnom veku vedúcu k ich čo najskoršiemu zaradeniu sa na trh práce pri maximálnom využití ich zostatkového pracovného potenciálu
 • klientmi môžu byť: invalidní občania, ktorí majú pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %, ale aj ľudia, ktorí majú pokles schopnosti pracovať o 20, ale najviac o 40 %; inak zdravotne znevýhodnení občania; zamestnávatelia, ktorí chcú a môžu zamestnať občanov so ZP; organizácie a inštitúcie, zaoberajúce sa starostlivosťou o občanov so ZP

Aké služby poskytuje:

 • informačné a poradenské zamerané na potreby občanov so ZP vo vzťahu k trhu práce (legislatívne úpravy, vyhľadávanie voľných pracovných miest, tvorba životopisu, prezentácia pred zamestnávateľom…),
 • výber a odporučenie vhodnej pracovnej činnosti alebo vzdelávania na základe psychologického posúdenia úrovne rozumových schopností, osobnostných predpokladov, získaných pracovných zručností,
 • možnosť psychologického poradenstva a psychologickej podpory v bežnom živote vrátane krízovej intervencie,
 • zisťovanie zostatkového fyzického pracovného potenciálu,
 • hodnotenie všeobecných a špecifických pracovných zručností a návykov a tiež pracovnej záťaže, aktivizácia klientov prostredníctvom nácviku jednotlivých zručností napr. pri práci s drevom, kovom, papierom, textilom, prírodnými materiálmi,
 • tréning komunikačných a sociálnych zručností, programy na rozvoj rozumových schopností (myslenie, pamäť, reč, tvorivosť, zvládanie stresu, tréning asertivity, motivačno-poradenské aktivity,
 • poskytovanie liečebnej rehabilitácie fyzioterapeutom (masáž, vodoliečba, elektroliečba, rehabilitačné cvičenie, tréning jemnej motoriky, fototerapia), kariérne poradenstvo

Zdravotne postihnutým občanom poskytuje tri druhy rehabilitácií: pracovnú, sociálnu, liečebnú a pedagogicko-výchovnú

Zdroj: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Agentúra podporovaného zamestnávania

 • poskytuje služby občanom s hendikepom, dlhodobo nezamestnaným a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so ZP a dlhodobo nezamestnaných

vykonáva najmä:

 1. poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,
 2. zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo

nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,

 1. vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,
 2. poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,
 3. vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,
 4. poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

Výpoveď? Len so súhlasom úradu práce

 • V zmysle § 66 Zákonníka práce občanovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, v obvode ktorého má sídlo, inak je výpoveď neplatná.
 • Vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu rozhoduje v prvostupňovom správnom konaní miestne a vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí (úrad) a rodiny v druhostupňovom správnom (odvolacom) konaní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Postup úradu pri rozhodovaní: rozhoduje len na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa a zamestnávateľovho písomného rozhodnutia v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) a b) a má povinnosť rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 kalendárnych dní.
 • Predchádzajúci súhlas úradu musí mať zamestnávateľ pred skončením pracovného pomeru výpoveďou, inak je výpoveď neplatná.
 • Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, z dôvodov ustanovených: v § 63 ods. 1 písm. a), ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť, v § 63 ods. 1 písm. e), ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre vážne porušenie pracovnej disciplíny; pre sústavné menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacov v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #Úrad práce #ŤZP #ZŤP
Flowers