Zamestnávateľ má svoje povinnosti

Občania so zdravotným postihnutím predstavujú špecifickú skupinu znevýhodnených občanov, ktorí sú často odkázaní na pomoc a podporu okolia.

, 01.05.2019 06:00
kladivo, súd, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný:

 • zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce,
 • vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
 • viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
 • zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím týmito náhradnými spôsobmi:

 • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,
 • úhradou odvodu,
 • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona.

Zamestnávateľ môže zadať zákazku:

 • povinnosť zamestnávať občanov so ZP môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
 • zákazkou je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizované medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so ZP vo výške povinného podielu, a integračným podnikom, v ktorom najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so ZP, chránenou dielňou alebo osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku
 • tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený integračným podnikom, v ktorom najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, a je určený na predaj
 • výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť zadaním zákazky

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

 • zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím z celkového počtu svojich zamestnancov, je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce

Národný projekt: Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Občania so zdravotným postihnutím predstavujú špecifickú skupinu znevýhodnených občanov, ktorí sú často odkázaní na pomoc a podporu okolia. Znevýhodnenie vyplývajúce zo zdravotného postihnutia obmedzuje prístup takéhoto občana k rôznym pracovným príležitostiam, čo má dosah na ich ťažšie uplatnenie sa na trhu práce. Práve táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo prichádza k podpore občanov s hendikepom a zamestnávateľov formou poskytovania príspevkov, ktoré umožňujú vytvoriť podmienky na uplatnenie tejto cieľovej skupiny.

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím. Hlavná aktivita projektu je poskytovanie príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Realizácia projektu podporí zlepšenie predpokladov integrovať občanov so ZP do pracovného procesu. Projekt prispeje k nadobudnutiu, rozvoju a udržaniu pracovných návykov občanov so ZP a prispeje k zníženiu rizika chudoby tejto cieľovej skupiny. V rámci realizácie projektu sú uplatňované nástroje aktívnej politiky trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktoré svojim zameraním prispievajú k:

 • zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov v rámci chránených dielní a pracovísk;
 • podpore zamestnávania občanov so ZP vytváraním pracovných miest;
 • zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre občanov so ZP;
 • zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s úradmi pri zamestnávaní občanov so ZP;
 • podpore vykonávania alebo prevádzkovania a udržania samostatne zárobkovo činných občanov so ZP.
Zdroj: upsvar

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanie #invalidi #ŤZP #ZŤP
Flowers