Oplatí sa viac dohoda alebo výpoveď?

Najčastešie zamestnanci z vlastného rozhodnutia odchádzajú z firmy na základe dohody alebo dajú výpoveď. Každá forma má svoje výhody.

27.11.2019 09:00
pohovor, dohoda, podanie ruky Foto:
Počas výpovednej doby ste povinní naďalej plniť pracovné povinnosti a dochádzať do práce, inak má zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu.
debata

Zákonník práce umožňuje ukončiť pracovný pomer viacerými spôsobmi. Zrejme najjednoduchším z nich je ukončenie pracovného pomeru dohodou so zamestnávateľom. Ak sa zamestnanec aj zamestnávateľ dohodnú na presnom dátume odchodu, v tomto prípade sa pracovný pomer skončí dohodnutým dňom. V takomto prípade môžete odísť z práce hoci aj na druhý deň. „Dohoda sa uzatvára písomne a jedno jej vyhotovenie vám musí zamestnávateľ dať. Pokiaľ o to požiadate, dohoda musí obsahovať dôvod vášho odchodu,“ radí pracovný portál Profesia.sk.

Pokiaľ sa však so zamestnávateľom nedohodnete, prichádza do úvahy výpoveď. Tú môžete dať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Pracovný pomer sa v tomto prípade neskončí okamžite, ale až po uplynutí zákonom ustanovenej alebo dohodnutej výpovednej doby. Pamätajte na to, že dĺžka výpovednej doby je najmenej jeden mesiac, ak ste zamestnaný vo firme dlhšie ako rok, dĺžka výpovednej doby je najmenej dva mesiace.

Výpovedná doba plynie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Platí teda, že ak podáte výpoveď 19. novembra, výpovedná doba začne plynúť až od 1. decembra a skončí sa 31. januára. Počas výpovednej doby ste povinní naďalej plniť pracovné povinnosti a dochádzať do práce, inak má zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu. Zákonník práce pripúšťa uzavretie pracovnej zmluvy, kde sa obe strany dohodnú na možnosti ukončenia pracovného pomeru výpoveďou aj bez plynutia výpovednej doby, môžete podať výpoveď prakticky okamžite.

V skúšobnej dobe môže zamestnanec podľa pracovného portálu Profesia.sk skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručte zamestnávateľovi aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Ako zamestnanec máte právo ukončiť pracovný pomer výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ tak ale urobiť nemôže. Zákonník práce upravuje ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa prísnejšie a zabezpečuje tak ochranu zamestnanca. Dostať výpoveď od zamestnávateľa, resp. s vami okamžite rozviazať pracovný pomer môže iba z dôvodov výslovne uvedených v Zákonníku práce. Pracovný pomer môže byť ukončený aj zo strany zamestnávateľa týmito spôsobmi: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, ukončením v skúšobnej dobe, skončením pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu.

Pri odchode z práce si nezabudnite zobrať od zamestnávateľa dôležité dokumenty: výstupný list, potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočtový list), potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti, potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov.

Mali by ste vedieť

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

  1. Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
  2. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
  3. Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer aj inými spôsobmi.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

  1. V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
  2. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #výpoveď #dohoda #zákonník práce