Ste zamestnanec a chcete odísť z práce? Ako na to?

Sú štyri spôsoby, ako sa podľa zákona dá ukončiť pracovný pomer. Kedy je vhodné sa zo zamestnávateľom dohodnúť a kedy dať výpoveď? Ako má vyzerať žiadosť?

, 28.11.2019 10:00
rozmýšľanie, práca, kancelária, muž Foto:
Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne.
debata

Podľa Zákonníka práce možno pracovný pomer skončiť:

a) dohodou

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením,

d) skončením v skúšobnej dobe.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Zamestanec môže so zamestnávateľom uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru.

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v Zákonníku práce v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Výpoveď

Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa Zákonníka práce – § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Výpovedná doba

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v Zákonníku práce § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej
a)dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov
b)tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

Do doby trvania pracovného pomeru sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak Zákonník práce neustanovuje inak.

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Kedy môže zamestnanec okamžite ukončiť pracovný pomer:

Zákonník práce hovorí, že:

1. Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

  1. podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu
  2. zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti
  3. je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie

2. Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

3. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

4. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Vzor žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov, adresa zamestnávateľa

Vec: Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou

Dňa… som s Vami uzatvoril pracovnú zmluvu, na základe ktorej vo Vašej spoločnosti pracujem ako… Týmto si Vám dovoľujem navrhnúť uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce. Navrhujem, aby bol v písomnej dohode uvedený dátum… ako deň skončenia pracovného pomeru. Žiadam o Vaše stanovisko do siedmich dní.

Za kladné vybavenie svojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

V… dňa…

podpis zamestnanca

Prevzal… dňa…

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzatvorená podľa ust. § 60 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi zamestnávateľom: názov:…, sídlo: IČO:…, zapísaný v registri Okresného súdu:…, zastúpený:… ďalej len „zamestnávateľ“

a zamestnancom: meno a priezvisko:…, bytom:…, dátum narodenia:…, číslo OP:…, št. príslušnosť:…,

I.Predmet dohody
1. Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer založený pracovnou zmluvou č. … zo dňa…
2. Pracovný pomer sa končí dňom…

II.Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.
3. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

V … dňa…

Podpisy: zamestnanec zamestnávateľ

Vzor výpovede zo strany zamestnanca

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov… adresa zamestnávateľa

Vec: Výpoveď

V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa… Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby ku dňu…

V… dňa… podpis zamestnanca

Prevzal… dňa…

Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov… Adresa zamestnávateľa

Vec: Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa… pracujem vo Vašej spoločnosti ako… Podľa lekárskeho posudku MUDr… zo dňa…, ktorý som Vám predložil dňa… na pracovisku, nemôžem ďalej vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojho zdravia.
Pretože ste ma v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote nepreradili na inú prácu, rozhodol som sa tento pracovný pomer s Vami skončiť, a tak týmto podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce okamžite končím pracovný pomer zo zdravotných dôvodov.

V… dňa… podpis zamestnanca

Prevzal… dňa…

Zdroj: profesia.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #výpoveď #dohoda
Flowers