Otázky a odpovede o práci a invalidite

Môže hendikepovaný zamestnanec dostať výpoveď či mať nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas? Kto je zdravotne postihnutá osoba? Aké sú povinnosti úradu práce?

14.01.2020 08:00
hendikep, žena, práca, invalidný vozík Foto:
Invaliditu posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska občana a po posúdení zdravotného stavu občana vydá tzv. posudok.
debata

Kto sa považuje za zdravotne postihnutú osobu?

Občan so zdravotným postihnutím je ten, ktorý je uznaný za invalidného. Tým sa stáva, ak je jeho zdravotný stav dlhodobo nepriaznivý a má pokles schopnosti pracovať viac ako 40 percent.

Ako je upravený súbeh invalidného dôchodku a zamestnania?

Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nevylučuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon primeranej zárobkovej činnosti. Výška zárobku taktiež nie je obmedzená. Poberateľ invalidného dôchodku teda môže vykonávať zárobkovú činnosť bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (percento invalidity). Pri niektorých druhoch ochorení, najmä psychického charakteru, je práca dokonca lekársky odporúčaná ako jedna z foriem terapie, pretože je priaznivá pre zdravotný stav a udržanie dlhodobej stabilizácie ochorenia.

Aký je rozdiel pri určení miery funkčnej poruchy podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu zdravotného postihnutia a určením miery poklesu schopnosti pracovať podľa zákona o sociálnom poistení?

Mieru funkčnej poruchy na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu posudzuje posudkový lekár úradu práce, ktorý určuje mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia podľa prílohy zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Invaliditu posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska občana a po posúdení zdravotného stavu občana vydá tzv. posudok. Tento posudkový lekár určuje percentuálnu mieru zníženia schopnosti pracovať na základe tabuliek uvedených v prílohe k zákonu o sociálnom poistení.

Ako je to s odchodným pre invalidného občana?

Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti pracovať je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Môže mi zamestnávateľ nerovnomerne rozvrhnúť pracovný čas?

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas. Zamestnancovi so zdravotným postihnutím však možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ním.

Poberateľ invalidného dôchodku teda môže... Foto: SHUTTERSTOCK
hendikep, muž, barle, telefonovanie, práca Poberateľ invalidného dôchodku teda môže vykonávať zárobkovú činnosť bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (percento invalidity).

Aké sú povinnosti úradu práce pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím?

Zriaďovať špeciálne organizačné útvary na integráciu občanov so zdravotným postihnutím, viesť osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a osobitnú evidenciu záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, priznávať, zrušiť, zmeniť, pozastaviť postavenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a vydávať duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vo svojom územnom obvode, označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným postihnutím a kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa.

Ako sa posudzuje hendikepovaný človek pre účely trhu práce?

Posudzovanie sa vykonáva podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Lekárska posudková činnosť sa vykonáva v prípade, ak evidovaný uchádzač o zamestnanie: odmietol prijať zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav; odmietol sa zúčastniť na programe aktívnych opatrení na trhu práce alebo na aktivačnej činnosti z dôvodu, že nezohľadňujú jeho zdravotný stav; skončil zo zdravotných dôvodov prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti , na ktorú mu bol poskytnutý príspevok. Preskúmanie posudku na žiadosť občana vykonáva v 2. stupni odborné konzílium posudkových lekárov. Na základe posudku sa rozhodne o vyradení, resp. nevyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie, resp. o povinnosti vrátiť príspevok, poskytnutý na samostatne zárobkovú činnosť.

Môže sa poberateľ invalidného dôchodku zaevidovať na úrade práce?

Ak je človek uznaný za invalidného občana a jeho zdravotný stav mu umožňuje pracovať, chce pracovať a hľadá si vhodné zamestnanie, môže osobne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Pri podávaní písomnej žiadosti treba predložiť platný občiansky preukaz, fotokópiu potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva), fotokópiu dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach, doklad o invalidite (rozhodnutie alebo oznámenie zo Sociálnej poisťovne alebo posudok z útvaru sociálneho zabezpečenia). V prípade potreby treba predložiť aj iné doklady potrebné na evidenciu.

Výpoveď z práce? Len so súhlasom úradu práce

  • V zmysle § 66 Zákonníka práce občanovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, v obvode ktorého má sídlo, inak je výpoveď neplatná.
  • Vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu rozhoduje v prvostupňovom správnom konaní miestne a vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí (úrad) a rodiny, v druhostupňovom správnom (odvolacom) konaní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Postup úradu pri rozhodovaní: rozhoduje len na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa a zamestnávateľovho písomného rozhodnutia v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) a b) a má povinnosť rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 kalendárnych dní.
  • Predchádzajúci súhlas úradu musí mať zamestnávateľ pred skončením pracovného pomeru výpoveďou, inak je výpoveď neplatná.
  • Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, z dôvodov ustanovených: v § 63 ods. 1 písm. a), ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť, v § 63 ods. 1 písm. e), ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre vážne porušenie pracovnej disciplíny; pre sústavné menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #výpoveď #invalidný dôchodok #zamestnávanie #invalidita #hendikepovaní ľudia