Najčastejšie otázky, ktoré ľudia kladú úradom práce

Súvisia najmä s nárokom na materské, príspevkami na dieťa, štúdiom na slovenskej či zahraničnej vysokej škole a s dôchodkami. Na toto všetko sa pýtate:

24.01.2020 10:00
ľudia, otázky, komunikácia Foto:
Narodilo sa mi dieťatko. Môžeme dostať príspevok od štátu? Mám oznámiť úradu, ktorý je platiteľom prídavku na dieťa, zmenu čísla účtu?
debata

Dávky pre rodičov s deťmi

Skončila sa mi výplata materského, naďalej ostávam doma s polročným dieťaťom, do práce sa nechystám. Mám nárok na nejakú dávku po skončení materského?

Áno. Rodičovský príspevok patrí do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverené dieťa, najdlhšie do jeho šiestich rokov veku.

Nárok si uplatňuje rodič dieťaťa (matka alebo otec), osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, maloletá matka, ktorá porodila dieťa, má nárok na rodičovský príspevok, ak má rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k narodenému dieťaťu.

Po prípadnom nástupe do práce naďalej trvá nárok na rodičovský príspevok, ak starostlivosť o dieťa bude zabezpečená osobne rodičom (poberateľom rodičovského príspevku), druhým rodičom dieťaťa alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou. Je tu však aj možnosť voľby príspevku na starostlivosť o dieťa.

Manželke sa bude končiť nárok na materské 20. 6. a dňa 21. 6. požiada o rodičovský príspevok a súčasne nastúpi do práce. Z dôvodu osobnej starostlivosti o naše dieťa požiadam Sociálnu poisťovňu dňa 10. 7. o materské. Je možné, aby obaja rodičia zostali na rodičovskej dovolenke po dobu 3 rokov dieťaťa?

Rodičovská dovolenka je pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom a nemá žiaden vplyv na nárok a na výplatu rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok môže poberať len jeden z rodičov dieťaťa.

Ak mi 10. júla vznikne nárok na materské, čo je len za časť mesiaca, má manželka nárok na rodičovský príspevok do 10. júla?

Manželke trvá nárok na výplatu rodičovského príspevku za celý mesiac, teda do 31. 7., a od 1. 8. nárok na rodičovský príspevok zaniká.

S manželom máme spoločné dieťa a v našej spoločnej domácnosti žije a zabezpečujeme starostlivosť aj dieťaťu z jeho predchádzajúceho vzťahu. Úrad mi znížil sumu rodičovského príspevku na polovicu z dôvodu, že manželovo dieťa je záškolák. Postupoval úrad správne?

Áno. Na výchove dieťaťa sa podieľa aj manželka, ktorá napriek tomu, že nie je rodičom dieťaťa, žije s rodičom tohto dieťaťa v spoločnej domácnosti.

Poberám rodičovský príspevok. Od februára mi vznikne nárok na materské z dôvodu narodenia ďalšieho dieťaťa. Mám naďalej nárok na rodičovský príspevok?

Nie. Nárok na rodičovský príspevok zaniká, pretože vznikol nárok na materské za celý mesiac, a to vo vyššej sume ako je suma rodičovského príspevku. Vzniká však nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, pri starostlivosti o ktoré bol vyplácaný rodičovský príspevok. Príspevok na starostlivosť o dieťa môže byť poskytovaný v sume 41,10 eura, ak sa o dieťa staráte osobne, alebo v sume, ktorá je uvedená v dohode alebo v zmluve s poskytovateľom starostlivosti o dieťa (jasle, súkromná materská škola, opatrovateľka na základe živnosti a pod.). Nárok na príspevok zaniká uplynutím 6 týždňov od narodenia ďalšieho dieťaťa.

Moje dieťa dovŕšilo tri roky veku, mám povinnosť niečo oznámiť úradu práce?

Áno. Ako poberateľ rodičovského príspevku, ktorému dovŕšením troch rokov veku dieťaťa zanikol nárok na rodičovský príspevok, ste povinný oznámiť zabezpečenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa (po dovŕšení troch rokov jeho veku až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky). Oznámenie o zabezpečovaní starostlivosti o dieťa doručíte úradu osobne, písomne (poštou) alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Narodilo sa mi dieťatko. Môžeme dostať príspevok od štátu?

Áno. Žiadosť si uplatňuje len matka, ktorá dieťa porodila, má na Slovensku trvalý pobyt aj bydlisko.

K žiadosti predkladá: rodný list dieťaťa, úradný preklad rodného listu alebo iného dokladu o narodení dieťaťa vydaného v cudzine, doklad o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti o dieťa (podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti), potvrdenie detského lekára – pediatra, že dieťa sa dožilo 28 dní, potvrdenie gynekológa, že matka sa od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu zúčastňovala raz za mesiac preventívnych prehliadok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, vyhlásenie o bydlisku žiadateľky a otca dieťaťa, ak je matka maloletá, musí mať rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti.

Výška sumy: 829,86 eura má žiadateľka po dožití sa 28 dní veku prvého, druhého a tretieho dieťaťa, 151,37 eura na každé ďalšie dieťa.

Mám možnosť začať pracovať a deti umiestniť do predškolského zariadenia. Mám nárok na preplatenie jaslí a materskej školy od štátu, ak v súčasnosti poberám rodičovský príspevok a som doma s dvomi deťmi vo veku jedného roku veku a vo veku dva a pol roka?

Áno. Ako pracujúci rodič máte možnosť sa rozhodnúť pri starostlivosti o dieťa do troch rokov ich veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pre: rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.

Rodičovský príspevok je možné poberať len jeden pri starostlivosti o jedno alebo viac detí. Príspevok na starostlivosť o dieťa je možné poberať na každé dieťa v závislosti od sumy uvedenej v dohode alebo v zmluve uzatvorenej medzi poskytovateľom starostlivosti o dieťa a rodičom.

Do plnoletosti som bol zverený do náhradnej starostlivosti svojej tete. Dovŕšil som plnoletosť, pokračujem v štúdiu na vysokej škole v dennej forme štúdia a naďalej bývam u tety, ktorá bola mojím náhradným rodičom a poberala na mňa príspevky. Mám na ne nárok aj po dovŕšení plnoletosti?

Áno. Dovŕšením plnoletosti zaniklo zverenie a pokiaľ ste stále nezaopatrené dieťa (študujúce dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole) a žijete naďalej v spoločnej domácnosti s tetou, máte naďalej spoločné bydlisko, naďalej máte nárok na opakovaný príspevok dieťaťu. Ak zverenie trvalo viac ako rok pred dovŕšením plnoletosti, požiadajte aj o jednorazový príspevok pri zániku zverenia. Prídavok na dieťa poberala vaša teta a od zániku zverenia ste oprávnenou osobou na uplatnenie žiadosti o prídavok na seba.

Výživné, ktoré súd určil rodičom, je od dovŕšenia plnoletosti vaším príjmom. Nárok na prídavok na dieťa a na jednorazový príspevok pri zániku zverenia si uplatníte podaním žiadosti na úrade, ktorú máte možnosť doručiť osobne, písomne (poštou) alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Ak mám zverené dieťa do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu, mám nárok na nejaké príspevky?

Áno. Formy náhradnej starostlivosti ustanovuje § 1 ods. 2 zákona č. 627/2005. Ak vám je maloleté dieťa zverené do jednej z foriem ustanovených v predmetnom zákone, podaním samostatných žiadostí si môžete uplatniť nárok na úrade.

Na základe rozhodnutia súdu môžete požiadať o: prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Úrad posúdi žiadosť a rozhodne o nároku, o čom vydá písomné rozhodnutie.

Som štyri roky zamestnaná ako cezhraničný pracovník v Českej republike, manžel je Čech, tiež zamestnaný v ČR, narodilo sa nám dieťa. Žijeme na Slovensku, pretože bývame v rodinnom dome, ktorý sme si na Slovensku postavili. Požiadala som si o prídavok na dieťa v ČR, ale pretože ČR testuje príjem rodičov, dávku mi zamietli z dôvodu vysokého príjmu. Môže mi prídavok na dieťa vyplácať Slovenská republika, keďže tu celá rodina žijeme?

Áno. Kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok v zmysle legislatívy EÚ je Česká republika, pretože je štátom zamestnania obidvoch rodičov. Keďže však preukázateľne žijete na Slovensku, máte nárok na rodinné dávky na Slovensku z dôvodu bydliska. Žiadosť je potrebné podať na úrade práce a predložiť doklad, že v Českej republike nemáte nárok na prídavok na dieťa z dôvodu vysokého príjmu.

Mám nárok na prídavok, ktorý dosiaľ poberám, a čo je mojou povinnosťou, ak moje dieťa je stredoškolák a vysokoškolák?

Vy ako oprávnená osoba – rodič dieťaťa máte aj naďalej nárok na prídavok na dieťa – študenta po skončení povinnej školskej dochádzky až do 25 rokov, pokiaľ študuje na strednej alebo na vysokej škole v dennej forme štúdia.

Vašou povinnosťou je úradu preukázať štúdium potvrdením o návšteve školy, oznámiť akékoľvek skončenie štúdia, oznámiť zamestnanie jedného rodiča mimo územia SR.

Oznámenie a zmeny môžete vykonať osobne, teda priamo u zamestnanca oddelenia služieb občanom alebo recepcie, písomne (poštou) alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Ako dlho mám nárok na prídavok na dieťa?

Nárok na prídavok na dieťa máte do skončenia povinnej školskej dochádzky a ďalej – najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Podľa školského zákona je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Ku skončeniu plnenia povinnej školskej dochádzky nemusí vždy dochádzať len na základnej škole. V praxi sa často stretávame so situáciami, keď si žiak plní povinnú školskú dochádzku ešte v 1. ročníku na strednej škole. V takomto prípade má nárok na prídavok počas celého školského roka (do 31. 8. bežného roka), v ktorom žiak dovŕši vek 16 rokov, a teda rodič nemusí počas tohto školského roka preukazovať nezaopatrenosť dieťaťa prostredníctvom potvrdenia o návšteve školy. Potvrdenie o návšteve školy doručí rodič na úrad práce až v nasledujúcom školskom roku, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom žiak dovŕšil vek 16 rokov.

Ak má dieťa skončenú povinnú dochádzku, nezaopatrenosť dieťaťa rodič preukazuje vždy na začiatku školského roka potvrdením o návšteve školy. Úrad akceptuje akékoľvek potvrdenie o návšteve školy (napr. potvrdenie, ktoré vystaví škola), musí však obsahovať požadované náležitosti.

Mám oznámiť úradu, ktorý je platiteľom prídavku na dieťa, zmenu čísla účtu?

Ak ako poberateľ dávky zmeníte banku, a teda dôjde k zmene čísla účtu, na ktorý ste poberali dávky, hneď po predchádzajúcej výplate ste povinný oznámiť úradu zmenu čísla účtu, na ktorý žiadate zasielať jej výplatu.

Oznámenie a zmenu môžete vykonať osobne, písomne (poštou) alebo elektronicky.

Ak zmenu čísla účtu včas neoznámite, dávky ktoré poberáte, sa vrátia späť úradu.

Mám nárok na finančnú pomoc od štátu, ak mám 17 rokov a práve sa mi narodilo dieťa, no naďalej študujem na strednej odbornej škole, pretože mi škola umožnila individuálne štúdium?

Ako maloletá matka môžete požiadať od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o priznaní rodičovských práv a povinností voči narodenému dieťaťu o príspevok pri narodení dieťaťa (žiada len matka), prídavok na dieťa (žiada jeden z rodičov narodeného dieťaťa), rodičovský príspevok (žiada jeden z rodičov narodeného dieťaťa).

Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa: narodenie dieťaťa, trvalý pobyt a bydlisko matky na Slovensku, od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa zúčastňovala raz za mesiac preventívnych prehliadok (požadovanú informáciu potvrdí lekár gynekológ priamo v časti „E“ žiadosti), uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa, žiadne predchádzajúce dieťa matky nie je zverené do náhradnej starostlivosti.

Na prídavok na dieťa: trvalý alebo prechodný pobyt rodiča na území Slovenska.

Na rodičovský príspevok: trvalý alebo prechodný pobyt rodiča na Slovensku.
Nárok si uplatníte podaním samostatných žiadostí, ktoré v prípade maloletej matky podpíše aj jej zákonný zástupca. Žiadosti je možné doručiť osobne, písomne (poštou) alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Štúdium a práca

Mám naďalej nárok na prídavok na dieťa aj na opakovaný príspevok dieťaťu, keď som si začal popri štúdiu privyrábať? Mám 19 rokov, stále bývam u svojej starej mamy, ktorej som bol aj ako maloletý zverený do náhradnej starostlivosti a študujem na vysokej škole. Pretože štúdium je finančne náročné, začal som pracovať, aby som pomohol sebe aj starej mame.

Áno. Ste žiadateľom a poberateľom prídavku na dieťa sám na seba, pretože ste plnoleté nezaopatrené dieťa, študujúce v dennej forme štúdia na strednej škole/vysokej škole. Popri štúdiu vykonávate zárobkovú činnosť, ktorá pre účely prídavku na dieťa nemá žiaden vplyv, nie je potrebné ju oznamovať úradu pre účely opakovaného príspevku dieťaťu (ktoré bolo ako maloleté zverené do náhradnej starostlivosti), má ale vplyv na výplatu výšky opakovaného príspevku, je potrebné preukázať príjem dosiahnutý za príslušný kalendárny mesiac.

Štúdium v zahraničí

Je mojou povinnosťou úradu niečo doložiť, ak moji dvaja synovia odišli študovať do zahraničia, jeden na strednú školu do Londýna a druhý na vysokú školu do Berlína?

Áno. K preukazovaniu sústavnej prípravy na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole na účely prídavku na dieťa je každá oprávnená osoba povinná preukázať všetky rozhodujúce skutočnosti na vznik a trvanie nároku na prídavok na dieťa. Nárok na prídavok sa môže uplatniť len na nezaopatrené dieťa, ktorým je aj dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo na vysokej škole, vrátane štúdia v cudzine. Pri štúdiu v Slovenskej republike sa dlhodobo preukazuje potvrdením o návšteve príslušnej strednej alebo vysokej školy a obdobným spôsobom sa preukazuje aj štúdium v cudzine s prihliadnutím na špecifické formy, spôsoby a postupy uplatňované v príslušnom štáte.

V prípade, ak sa nezaopatrené dieťa pripravuje na povolanie štúdiom v zahraničí, je potrebné predmetné štúdium posúdiť z hľadiska rozsahu a úrovne, či je postavené na úroveň štúdia na stredných a vysokých školách v SR, teda posúdiť rovnocennosť štúdia, ktoré posudzuje ministerstvo školstva, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Rezort školstva v záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov o posúdenie zahraničného štúdia, skrátenia a zjednodušenia konania pristúpilo k zverejneniu zoznamu uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok z dôvodu posúdenia štúdia v zahraničí, ktoré pôsobia na území členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarskej konfederácie.

Zoznam uznaných vysokých škôl členských štátov sa nachádza na webovej stránke MŠVVaŠ SR v časti „Medzinárodná spolupráca“ a „Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia“ www.minedu.sk/…vatelov-a-i/.

Na základe uvedeného je štúdium na uznaných vysokých školách, ktoré sú uvedené vo zverejnenom zozname pre príslušný akademický rok, rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v SR. Štúdium na uvedených školách, pokiaľ ide o dennú formu štúdia, je považované za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie, a preto v takýchto prípadoch nie je potrebné žiadať posúdenie zahraničného štúdia rezortom školstva.

Pre posúdenie štúdia na zahraničných vysokých školách, ktoré nie sú v príslušnom zozname uvedené, sa postupuje formou žiadosti o posúdenie štúdia. Na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia z hľadiska sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie ministerstvo vydá rozhodnutie o rovnocennosti štúdia v zahraničí.

Informácia k stredoškolskému štúdiu: V prípade štúdia na strednej škole v zahraničí je potrebné k potvrdeniu o návšteve školy predložiť rozhodnutie rezortu školstva o rovnocennosti štúdia, ktoré ministerstvo vydá na základe žiadosti o posúdenie štúdia.

Ako rodič dieťaťa študujúceho v zahraničí ste povinný predložiť: potvrdenie o návšteve školy, ktoré bude obsahovať všetky potrebné informácie, ako napr. informáciu o forme štúdia (na účely nároku na prídavok na dieťa sa akceptuje výlučne denná forma štúdia), ročníku štúdia, školskom/akade­mickom roku a pod. Na porovnanie požadovaných informácií prikladáme tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“, úradný preklad potvrdenia o návšteve školy (neplatí pre potvrdenie vystavené v českom jazyku), doklad o posúdení rovnocennosti štúdia. V prípade vysokých škôl sa posúdenie rovnocennosti vyžaduje len v tom prípade, ak sa vysoká škola nenachádza v príslušnom zozname uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok.

Dôchodok – jediný zdroj príjmu

Som dôchodca, poberám dôchodok zo Slovenska a tento dôchodok je jediný zdroj príjmu rodiny. Žijeme spolu s dieťaťom v Českej republike. Kto bude vyplácať rodinné dávky?

Ak poberáte slovenský dôchodok, a druhý rodič dieťaťa je nezamestnaný, nemáte žiadny iný príjem, napr. dávky v nezamestnanosti, materské, a dôchodok je jediný zdroj príjmu, primárnym štátom na výplatu rodinných dávok bude štát, v ktorom poberáte dôchodok, teda Slovenská republika.

Je potrebné si podať žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova ulica 7/A, 816 16 Bratislava.

Upozornenie: V prípade, ak poberáte dôchodok v jednom štáte a vykonávate zamestnanie v inom štáte EÚ, nárok na rodinné dávky máte v štáte zamestnania. Vo vašom prípade, ak sa zamestnáte v Českej republike, kde žijete, rodinné dávky bude vyplácať ČR.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prídavky na dieťa #dôchodky #otázky a odpovede #štúdium v zahraničí #materská dávka #úrady práce