ŤZP: Chcete sa zamestnať alebo podnikať? Pomôcť môžu príspevky

Aké príspevky ponúka štát občanom so zdravotným postihnutím (ZP) a ich zamestnávateľom? Ako si môžete aj napriek ZP nájsť prácu?

18.08.2020 08:00
zťp, hendikep, práca, invalidný vozík, invalid Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vyplácajú sa v rôznych sumách a odvíjajú sa od celkovej ceny práce.

Celková cena práce v roku 2020: 1 438,52 eura

Pre rok 2020 je pre zamestnávateľov, ktorí neplnia povinný podiel zamestnávania hendikepovaných ľudí, suma povinného odvodu stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce: 1 294,67 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce: 1 150,82 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

môže dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak oň písomne požiada

výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – 5 754,08 eura.
V ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8-násobok CCP – 6 904,89, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok CCP – 7 480,30

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky

výška príspevku je závislá od CCP, typu regiónu a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ: Bratislavský kraj maximálne 3,2-násobok CCP – 4 603,26 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4-násobok CCP – 5 754,08 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou vyššou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4,8-násobok CCP – 6 904,89 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu ZP a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo živnostníka vyplýva potreba pracovného asistenta. Poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce, od 589,79 do 1 006,94 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

sa poskytuje právnickej alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. Ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 596,30 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 7 192,60 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 596,30 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 7 192,60 eura

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Poskytuje sa zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so ZP, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

Výpomoc so srdcom pomáha pri hľadaní práce

Na Slovensku žije približne 153 000 ľudí so zdravotným znevýhodnením v produktívnom veku, ktorí sú mimo trhu práce a potenciálne by mohli pracovať.  ​Pro­gram Výpomoc so srdcom zvyšuje šance ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce.

„Firmy majú bezplatný prístup k životopisom uchádzačov cez Profesia.sk a informujeme ich aj o možnosti využiť chránené dielne cez Dielne.sk. Prepájame školy s firmami, ktoré sú ochotné umožniť odbornú prax študentom so zdravotným postihnutím,“ hovorí Anna Podlesná z Profesia.sk.

„Program pomáha obnoviť alebo získať pracovné návyky na otvorenom trhu práce s podporou asistencie a pracovného kolektívu. Ľudia so zdravotným postihnutím dostávajú príležitosť zapojiť sa do bežného života firmy, získavajú nové sociálne kontakty, nadobúdajú pocit užitočnosti, čo zvyšuje aj ich sebavedomie a dôveru vo vlastné schopnosti,“ dodala Podlesná.

Ak ste sa práve rozhodli nájsť si prácu, môžete urobiť toto:

  • Zverejnite svoj životopis na www.profesia.sk – v prípade zdravotného znevýhodnenia zakliknite kategóriu Občan so zdravotným znevýhodnením: https://www.profesia.sk/…t-zivotopis/
  • Porozprávajte sa s odborníkom na pracovnú rehabilitáciu a podporované zamestnávanie v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím na Mokrohájskej 1 v Bratislave. Pomôžu vám s hľadaním vhodnej práce aj obnovením pracovných zručností. Kontakt nájdete tu: https://iprba.sk/index.php?…

Ďalšie kontakty, ktoré môžete využiť:

Bratislava: Agentúra podporovaného zamestnávania www.apzba.sk/

Senec: OZ Tenenet https://tenenet.sk/

Banská Bystrica: https://alternativacentrum.sk

Prešov: OZ Barlička – https://barlicka.sk/

Košice: Nadácia DeDo – https://nadaciadedo.sk/

Chránené dielne vo svojom okolí si môžete vyhľadať cez www.dielne.sk

K osobnej asistencii nájdete informácie na www.osobnaasistencia.sk

Zdroj: sosrdcom.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hľadanie práce #trh práce #chránené dielne #zdravotne postihnutí ľudia