Kto a ako môže pomôcť ŤZP s hľadaním práce?

Pre občanov so zdravotným hendikepom je situácia na trhu práce dlhodobo nepriaznivá. Mnohí chcú pracovať, ale nemôžu. Kto im môže túto situáciu uľahčiť?

01.12.2020 10:00
zťp, hendikep, práca, protéza Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 • môže zabezpečiť a poskytnúť informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní, ale aj informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí,
 • služby informačných a poradenských stredísk, kde majú aj občania so ZP možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie s cieľom samoobslužného vyhľadávania voľných pracovných miest, aktuálnych informácií o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie,
 • informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so ZP, poradenské služby, vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
 • príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napríklad na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním, na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné).
Zdroj: UPSVAR

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie

 • cieľom je poskytnúť komplexnú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu občanom so ZP v produktívnom veku vedúcu k ich čo najskoršiemu zaradeniu sa na trh práce pri maximálnom využití ich zostatkového pracovného potenciálu
 • klientmi môžu byť: invalidní občania, ktorí majú pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %, ale aj ľudia, ktorí majú pokles schopnosti pracovať o 20, ale najviac o 40 %; inak zdravotne znevýhodnení občania; zamestnávatelia, ktorí chcú a môžu zamestnať občanov so ZP; organizácie a inštitúcie, zaoberajúce sa starostlivosťou o občanov so ZP

Aké služby poskytuje:

 • informačné a poradenské služby zamerané na potreby občanov so ZP vo vzťahu k trhu práce (legislatívne úpravy, vyhľadávanie voľných pracovných miest, tvorba životopisu, prezentácia pred zamestnávateľom…),
 • výber a odporučenie vhodnej pracovnej činnosti alebo vzdelávania na základe psychologického posúdenia úrovne rozumových schopností, osobnostných predpokladov, získaných pracovných zručností,
 • možnosť psychologického poradenstva a psychologickej podpory v bežnom živote, vrátane krízovej intervencie,
 • zisťovanie zostatkového fyzického pracovného potenciálu,
 • hodnotenie všeobecných a špecifických pracovných zručností a návykov a tiež pracovnej záťaže, aktivizácia klientov prostredníctvom nácviku jednotlivých zručností, napríklad pri práci s drevom, kovom, papierom, textilom, prírodnými materiálmi,
 • tréning komunikačných a sociálnych zručností, programy na rozvoj rozumových schopností (myslenie, pamäť, reč, tvorivosť, zvládanie stresu, tréning asertivity, motivačno-poradenské aktivity,
 • poskytovanie liečebnej rehabilitácie fyzioterapeutom (masáž, vodoliečba, elektroliečba, rehabilitačné cvičenie, tréning jemnej motoriky, fototerapia), kariérne poradenstvo.
 • Zdravotne postihnutým občanom poskytuje tri druhy rehabilitácií: pracovnú, sociálnu, liečebnú a pedagogicko-výchovnú.
Zdroj: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Čo ponúka Výpomoc so srdcom uchádzačom o prácu?

Pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením nájsť si svoje miesto na pracovnom trhu.

Aj keď sa môže zdať, že nájsť tú správnu prácu je náročná a niekedy aj zdĺhavá cesta, pozitíva pracovného života počiatočnú námahu hravo vyvážia. Práca (aj na skrátený úväzok) prináša možnosť žiť aktívne a vytvárať si nové spoločenské kontakty.

5 krokov, ktoré vás čakajú pri hľadaní práce

Zmapovanie potenciálu – aké možnosti máte na trhu práce, čo dokážete a chcete robiť a čo nie. Rozhodnete sa, aký pracovný čas by vám vyhovoval a či môžete pracovať aj cez víkendy.

Tvorba životopisu – Profesia.sk ponúka profesionálne šablóny životopisov a jasné kroky, ako si životopis vyplniť. S tvorbou životopisu vám vie aj pomôcť.

Hľadanie práce – vyhľadávanie pracovných možností cez profesia.sk (prípadne dielne.sk) a posielanie svojho životopisu potenciálnym zamestnávateľom. Príprava na pracovný pohovor – osobný alebo videorozhovor s personalistom. Skúšobná lehota – čas, počas ktorého sa zoznámite s pracovnou náplňou a novým kolektívom.

Agentúra podporovaného zamestnávania

 • poskytuje služby občanom s hendikepom, dlhodobo nezamestnaným a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania, alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so ZP a dlhodobo nezamestnaných

Vykonáva najmä:
a) poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,

b) zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,

d) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,

e) vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,

f) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hľadanie práce #ŤZP #zdravotne postihnutí ľudia