Modernizácia Zákonníka práce: domácka práca a telepráca

, 11.12.2020 11:00
mama, deti, práca z domu, hluk, výchova
Za domácnosť zamestnanca sa bude považovať akékoľvek dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Autor:

Od marca budúceho roka sa majú zmodernizovať ustanovenia Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci. Na výkon takejto práce sa má vyžadovať dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve.

Môžu sa pritom dohodnúť na tom, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa alebo sa takáto práca bude vykonávať v pružnom pracovnom čase.

Zamestnanec vykonávajúci tento druh práce má mať právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. „Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v tomto čase,“ uvádza sa v návrhu novely Zákonníka práce. Výnimkou majú byť situácie, keď je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas.

Za domácnosť zamestnanca sa bude považovať akékoľvek dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť, resp. poskytnúť zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon domáckej práce alebo telepráce. Ak však túto svoju povinnosť nevie splniť, môže sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť o používaní vlastného prostriedku zamestnanca na tieto účely.

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa. Zamestnanec pracujúci z domu bude povinný bezodkladne informovať zamestnávateľa o nefunkčnosti technického a programového vybavenia alebo o nefunkčnosti internetového pripojenia, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.

V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo telepráce, alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca.

Návrh novely pracovného kódexu rieši aj možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami. Ministerstvo práce navrhuje flexibilnejšie upraviť dočasné prideľovanie medzi subjektmi, ktoré sú v zmysle Obchodného zákonníka ovládajúcou a ovládanou spoločnosťou, ak vznikne potreba pre dočasné pridelenie.

„Nebude sa skúmať otázka objektívnych prevádzkových dôvodov, ani sa nebude musieť splniť podmienka minimálnej doby trvania pracovného pomeru,“ uviedlo ministerstvo práce. S cieľom zamedziť neoprávnené vykonávanie činnosti bez povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania sa má podľa vzoru Českej republiky stanoviť, že takéto dočasné pridelenie je bezplatné. Výnimkou má byť len refundácia nákladov na mzdy a iné plnenie spojené s výkonom práce.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

0 debata debata
Viac na túto tému: #zákonník práce #práca z domu #home office