Pracovný úraz? Pri trvalom poškodení zdravia žiadajte kompenzáciu

Zamestnávateľ, ktorý má aspoň jedného zamestnanca, musí byť úrazovo poistený. Ak zamestnanec utrpí pracovný úraz, môže dostať viacero dávok. Na rozdiel od nemocenského či dôchodkového poistenia však úrazové poistenie neplatí zamestnanec, ale zamestnávateľ.

22.04.2022 09:00
majster, robotník, kutil, pracovný úraz,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo ale je a čo nie je pracovným úrazom? Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh. Nie je ním však úraz, ktorý sa zamestnancovi stane na ceste do a zo zamestnania. Napríklad ak sa zamestnankyňa, ktorá cestuje do práce firemným autobusom, pošmykne, spadne pred vrátnicou a poraní si hlavu, aby tento úraz mohol byť považovaný za pracovný, musia byť splnené všetky podmienky Zákonníka práce. Tou prvou je, že musí byť zamestnancom, a druhou, že utrpí úraz pri plnení pracovných úloh. A tými sú výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty.

Takými úkonmi ale nie je cesta do zamestnania a späť, stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie v zdravotníckom zariadení ani cesta tam a späť. Treťou podmienkou je, že zamestnanec utrpí úraz nezávisle od jeho vôle. A štvrtou podmienkou je krátkodobé, náhle a násilné pôsobenie vonkajších vplyvov. Poškodenie zdravia, ktoré vzniklo v dôsledku dlhodobého pôsobenia faktorov pracovného prostredia, ako sú napríklad chemické látky, hluk alebo vibrácie, nemožno považovať za pracovný úraz. V takom prípade by však mohlo ísť o chorobu z povolania.

hendikepovaný barle barla zdravotne postihnutý Čítajte viac Prepúšťanie ľudí so zdravotným postihnutím bude od apríla jednoduchšie

„Nárok na úrazové dávky má zamestnanec, ale aj žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní, a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo praxi,“ priblížila podmienky priznania úrazových dávok Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne. „Na samostatne zárobkovo činnú osobu sa povinné úrazové poistenie zamestnávateľa nevzťahuje. Úrazové poistenie sa vzťahuje iba na osoby taxatívne vymedzené v zákone,“ uviedla Dvoráková.

Ak sa zamestnancovi stane pracovný úraz, musí o úrazovú dávku žiadať sám. Prvým predpokladom začatia konania o úrazovej dávke je uplatnenie si nároku zo strany poškodeného. Nárok na úrazové dávky si poškodený uplatňuje v pobočke Sociálnej poisťovne miestne príslušnej v danej veci konať, podaním žiadosti na tlačivách Sociálnej poisťovne, ktoré sú k dispozícii v pobočkách.

Zákon o sociálnom poistení rozlišuje desať úrazových dávok. Nárok na niektorú z nich môže vzniknúť podľa charakteru konkrétneho prípadu a splnenia zákonných podmienok na priznanie tej-ktorej dávky, najčastejšie ide pri „klasickom“ pracovnom úraze o úrazovú rentu, vraví Zuzana Dvoráková. Úrazová renta je aj najčastejšie vyplácanou úrazovou dávkou.

pracovný úraz, zranenie, ošetrenie, obväz, robotník Čítajte viac Remeselníkov je stále málo

Poškodený zamestnanec si uplatňuje nárok na niektoré úrazové dávky podľa závažnosti poškodenia zdravia. Sociálna poisťovňa poskytuje tieto úrazové dávky: úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a náhrada nákladov spojená s liečením. Niektoré dávky sú nadstavbové: úrazový príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a k nemocenskému, úrazová renta k invalidnému dôchodku.

Nárok na dávky nevznikne v prípade, ak poistenec nesplní zákonné podmienky na jej priznanie. „Nárok nevzniká ani vtedy, ak sa zamestnávateľ celkom zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného, zodpovednosť zamestnávateľa sa posudzuje podľa Zákonníka práce. Napríklad ak je príčinou vzniku pracovného úrazu skutočnosť, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu,“ priblížila Dvoráková.

Dôležité je uznanie pracovného úrazu a preverenie všetkých okolností daného prípadu. Čiže napríklad aj keď Inšpektorát práce uzná pracovný úraz, ale zamestnávateľ nie, Sociálnej poisťovni zákon neumožňuje dávku priznať dovtedy, kým prípad sporu medzi poškodeným zamestnancom a zamestnávateľom o miere zavinenia nie je uzavretý aj súdne. „Zamestnávateľ sa totiž môže zo zákona zbaviť zodpovednosti za pracovný úraz buď celkom, alebo čiastočne a o miere zavinenia potom rozhoduje súd medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Sociálna poisťovňa musí čakať na jeho závery, dovtedy je konanie o úrazovej dávke v zmysle zákona prerušené,“ dodala hovorkyňa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz