Firma má právo dať vám výpoveď, vy máte právo brániť sa. Poradíme ako

Výpoveď je jeden zo spôsobov, akým možno ukončiť pracovný pomer. Zamestnávateľ musí ale postupovať podľa Zákonníka práce, inak sa môžete brániť aj súdnou cestou.

16.08.2022 08:00
práca, pracovný pomer, výpoveď, zamestnanec Foto:
Výpoveď môže zamestnanec dostať napríklad vtedy, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.
debata (9)

Zákonník práce priznáva zamestnávateľovi právo dať zamestnancovi výpoveď. Na to, aby bola platná, ale musí dodržať ustanovenia Zákonníka práce. Ten presne určuje, z akých dôvodov tak možno urobiť.

Výpoveď môže zamestnanec dostať napríklad vtedy, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce. Právo rozlúčiť sa s vami a dať vám výpoveď môže firma aj vtedy, ak sa ako zamestnanec stanete nadbytočným alebo vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku stratíte spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmiete vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou.

dôchodok, dôchodca, penzia, staroba, senior Čítajte aj Predčasná penzia alebo podpora? Pre koho je výhodnejšia najprv podpora? Plusy a mínusy

Zamestnancovi hrozí výpoveď aj v prípade, ak nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, prestane spĺňať požiadavky ustanovené Zákonníkom práce alebo nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil. Vyhodiť vás zamestnávateľ môže aj pri porušení pracovnej disciplíny.

Zákonník práce ale udáva nielen možné dôvody výpovede zo strany zamestnávateľa. Presne stanovuje aj to, v akých prípadoch výpoveď dostať nesmiete. Ste v ochrannej dobe alebo máte potvrdenie o tehotenstve? Výpoveď dostať nesmiete. Platí totiž, že vyhodiť vás nesmú ak je zamestnanec v ochrannej dobe. Za tú sa považuje ak je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak je zamestnankyňa tehotná alebo na materskej dovolenke.

výpoveď, dôchodca, práca, nezamestnaný Čítajte viac Ako sa brániť voči neplatnej výpovedi. Poradíme vám

A ako sa brániť v prípade, že výpoveď zo strany zamestnávateľa považuje za neoprávnenú? Prax ukazuje že v mnohých prípadoch to tak naozaj a výpoveď zo strany zamestnávateľa sú neoprávnené, nespĺňajú podmienky stanovené Zákonníkom práce a každý právnik je schopný na súde dokázať neplatnosť takejto výpovede. Stalo sa to aj vám a dostali ste výpoveď, ktorej dôvody považujete za neplatné? Máte právo brániť sa. Nezabudnite ale, že tak musíte urobiť do dvoch mesiacov od dňa skončenia pracovného pomeru. Lehota začína plynúť odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Ak nestihnete podať žalobu v tejto lehote, na súde neuspejete. Zákonník práce upravuje podmienky a postup, ako sa domáhať neplatnosti skončenia pracovného postupu na súde.

A kedy súd rozhodne vo váš prospech? V prípade ak výpoveď nemá zákonom požadované náležitosti, je v zmysle Zákonníka práce takáto výpoveď neplatná. Sú dôvody skončenia pracovného pomeru iné , aké dovoľuje Zákonník práce? Tu takisto možno namietať neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru.

výpoveď, vyhadzov, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Dostali ste výpoveď? Na aké odstupné máte nárok?

Ako možno skončiť pracovný pomer?

Odísť zo zamestnania sa dá viacerými spôsobmi. V každom prípade sa skončenie pracovného pomeru a rozviazanie pracovnej zmluvy riadi ustanoveniami Zákonníka práce.

Čo hovorí Zákonník práce

 • Pracovný pomer možno skončiť

  dohodou,

  výpoveďou,

  okamžitým skončením,

  skončením v skúšobnom období.

 • Pracovný pomer dohodnutý na určité obdobie sa skončí uplynutím dohodnutého obdobia.
 • Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
 • Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #výpoveď #zákonník práce #pracovný pomer #výpovedná lehota