Dostali ste výpoveď? Máte nárok na dávku v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie, ak má platené poistenie v nezamestnanosti.

, 23.08.2022 10:00
výpoveď, dávka v nezamestnanosti, sociálna... Foto:
Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii Sociálnej poisťovne.
debata

Nárok na dávku v nezamestnanosti podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov (podporné obdobie v nezamestnanosti), pričom do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na výplatu:

 • nemocenského
 • ošetrovného
 • materského

a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za dni. Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa

Povinne poistená osoba v nezamestnanosti – zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený. Je to fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa zákona o sociálnom poistení, okrem:

 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok,
 • žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,
 • fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestna­neckom pomere, ak
 • bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru, dlhodobo nezamestnaný občan a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru.
 • ak k tomu istému dňu vzniklo viac pracovných pomerov alebo štátnozamestna­neckých pomerov, za ten, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa považuje ten pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, na ktorého základe bola podaná prihláška do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá, alebo vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru
 • suma jej mesačného príjmu z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestna­necký pomer
 • jej nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti
 • voči jej zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý dva mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestna­necký pomer
 • jej zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby a odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestna­neckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov
 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti:

 • je fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená
 • je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na území Slovenska trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a
 • je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo
 • má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby
 • od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #výpoveď #dávka v nezamestnanosti
Flowers