Môže nezamestnaný pracovať? Koľko môže zarobiť aby neprišiel o dávku v nezamestnanosti?

Otázok, s ktorými sa ľudia obracajú na úrad práce, je množstvo. Prinášame vám najčastejšie z nich.

14.10.2022 08:00
frustrácia, nezamestnaný, výpoveď, oblek, mútok Foto:
debata (1)

Môže uchádzač o zamestnanie pracovať?

Počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v roku u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (do konca júna budúceho roka je to suma 234,42 eura).

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, teda skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý mesiac.

Tri roky som opatrovala moju mamu, ktorá zomrela. Som už evidovaná už na úrade práce. Mám nárok na podporu? Môžem prípadne požiadať o predčasný dôchodok?

Pre priznanie dávky v nezamestnanosti je potrebné byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny a preukázať celkovú dobu poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie v trvaní najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Senior woman spending quality time with her...

Nepretržitosť doby poistenia v nezamestnanosti sa neskúma, rozhodujúca je celková dosiahnutá doba poistenia v nezamestnanosti. Obdobie troch rokov, keď ste poberali opatrovateľský príspevok, za vás poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatil nikto, a preto s najväčšou pravdepodobnosťou podmienky pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti nesplníte.

Podľa súčasne platných predpisov poistenka narodená v roku 1961, ktorá vychovala jedno dieťa, dosiahne dôchodkový vek dovŕšením veku 62 rokov a 8 mesiacov. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, teda vo veku 60 rokov a 8 mesiacov. Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôžete byť povinne dôchodkovo poistená, suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2-násobku životného minima a potrebná doba dôchodkového poistenia je najmenej 15 rokov.

Momentálne som na rodičovskej dovolenke a pracovný pomer mi stále trvá. Syn má rok a štyri mesiace. Od mája 2020 som išla na péenku z dôvodu tehotenstva, v decembri 2020 som nastúpila na materskú dovolenku, v januári 2021 sa mi narodil syn. Po pol roku materskej dovolenky som prešla na rodičovský príspevok. Dňom ukončenia rodičovského príspevku pravdepodobne ukončím pracovný pomer, pretože som sa presťahovala do iného mesta, takže do mojej práce sa nemôžem vrátiť. Môžem požiadať o dávku v nezamestnanosti? Budem mať na ňu nárok? A z čoho by sa mi vypočítavala?

Nárok na dávku v nezamestnanosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy si môže uplatniť každý, kto je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Splnenie podmienok vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti následne skúma pobočka Sociálnej poisťovne v zmysle zákona o sociálnom poistení.

Okrem zaradenia do evidencie nezamestnaných musí byť splnená aj podmienka doby poistenia v nezamestnanosti v rozsahu najmenej dvoch rokov, t. j. 730 dní, v posledných štyroch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

dôchodkyňa, úspory Čítajte aj Minimálny dôchodok? Odmena pre ľudí za roky práce

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti, ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, ale za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia (štyri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak sa po ukončení pracovného pomeru a rodičovskej dovolenky zaradíte do evidencie na úrade práce, tak vám nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne, keďže získate minimálne 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením sa na úrade práce.

Výška dávky v nezamestnanosti sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia, ktoré je spravidla dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Ak ukončíte pracovný pomer dňom skončenia rodičovskej dovolenky a nemali by ste v rozhodujúcom období vymeriavací základ zo zamestnania, z ktorého by sa vám mohla dávka vypočítať (v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie by sa nachádzala len doba rodičovskej dovolenky), dávka v nezamestnanosti by sa vypočítala z hrubých príjmov, ktoré ste dosahovali dva roky pred nástupom na rodičovskú dovolenku.

Poberám peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s hendikepom. Môžem požiadať o predčasný dôchodok a zároveň pokračovať v opatrovaní? Takisto poberám čiastočný invalidný dôchodok.

Zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nevylučuje súbežné poberanie peňažného príspevku na opatrovanie a predčasného starobného dôchodku. Zmena, keď dotknutá fyzická osoba (opatrovateľ) bude namiesto invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 % (prípadne menej %) poberať predčasný starobný dôchodok, bude mať za následok zmenu základnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie a spôsobu výpočtu výšky príspevku.

Pokiaľ fyzická osoba poberá invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 %, prípadne menej %, základná suma príspevku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP je 508,44 eura mesačne a na účely výpočtu výšky príspevku sa zohľadňuje príjem opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne posudzovaných osôb za dotknutý kalendárny rok.

Ak fyzická osoba poberá predčasný starobný dôchodok, základná suma príspevku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP je 262,85 eura mesačne, pričom príjem opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne posudzovaných osôb sa nezisťuje.

Nárok na predčasný dôchodok vzniká občanovi, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak je poistenec aj sporiteľom v II. pilieri, súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôže byť poistenec povinne dôchodkovo poistený.

Doba poberania invalidného dôchodku od 1. 1. 2004 je obdobím dôchodkového poistenia. Ak poberateľ invalidného dôchodku požiada o predčasný starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa vypočíta sumu predčasného starobného dôchodku, porovná ju so sumou invalidného dôchodku a vypláca dôchodkovú dávku, ktorej suma je vyššia. Na dôchodok, ktorý sa nevypláca, nárok zaniká.

Podala som si žiadosť o opatrovateľský príspevok. Čas, kým ho úrad práce schváli, je údajne tri mesiace. Vyplatia mi potom peniaze od podania žiadosti alebo len od doby schválenia príspevku?

Konanie o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby vykonávajúcej opatrovanie. V zmysle zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, je lehota na jeho vypracovanie 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vypracovania komplexného posudku.

Ak je podkladom na rozhodnutie lekársky posudok, lehota na jeho vypracovanie je 30 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 15 dní od vypracovania lekárskeho posudku.

Som pracujúci dôchodca – ostal som v bývalom zamestnaní na trvalý pracovný pomer, ale po uplynutí podporného obdobia, pretože som zo dňa na deň ostal na péenke, neviem, či pri odchode zo zamestnania mám právo na vyplatenie nejakej formy odstupného alebo odchodného. Liečba trvá od mája minulého roka bez zmeny. Môžem požiadať aj o kompenzáciu z dôvodu ročnej péenky, pretože už nemôžem nastúpiť do zamestnania zo zdravotných dôvodov?

Znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní so zdravou osobou rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama, možno v zmysle zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia zmierniť alebo prekonať poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu.

V zákone je upravených 17 druhov peňažných príspevkov na kompenzáciu (delia sa na jednorazové a opakované), pričom každý peňažný príspevok je určený na zákonom vymedzený účel. Jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu sú: peňažný príspevok na kúpu/výcvik používania/úpravu pomôcky, peňažný príspevok na opravu pomôcky, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu bytu/rodinného domu/garáže.

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sú: peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok na prepravu, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov (na diétne stravovanie; súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia; súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla; súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom), peňažný príspevok na opatrovanie.

Senior man in wheelchair and woman at park on...

Peňažné príspevky na kompenzáciu sa podľa charakteru nároku považujú za fakultatívne dávky, teda na ich priznanie, ako aj poskytovanie neexistuje právny nárok, ale možno ich priznať a poskytovať len v prípade splnenia všetkých podmienok ustanovených zákonom v kontexte s konkrétnym druhom peňažného príspevku na kompenzáciu. Samotné ťažké zdravotné postihnutie nie je pre vznik nároku postačujúce. Konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby.

Rozhodovaniu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu predchádza lekárska posudková činnosť (zhodnotenie a posúdenie zdravotného stavu, určenie miery funkčnej poruchy, posúdenie sociálnych dôsledkov a jednotlivých druhov odkázanosti), ktorú vykonáva posudkový lekár príslušného úradu; a v prípade stanovenia miery funkčnej poruchy najmenej 50 % aj sociálna posudková činnosť (posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ŤZP; jej rodinného prostredia; prostredia, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti; odkázanosti na požadovanú formu kompenzácie) vykonávaná sociálnym pracovníkom úradu; zistenie skutkového stavu veci a zaobstaranie si podkladov pre rozhodnutie.

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o priznaní.

Som nezamestnaná už rok, prácu si neviem nájsť. Som vdova, mám 52 rokov, čo mám robiť? Nemám nárok na nejakú pomoc?

Pokiaľ váš príjem nedosahuje životné minimum a neviete či nemôžete si prácou, majetkom a uplatnením nárokov zabezpečiť alebo zvýšiť príjem, je možné takejto osobe poskytnúť pomoc v hmotnej núdzi za splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje do súm životného minima, ale určuje sa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Životné minimum je spoločensky uznávaná minimálna hranica fyzickej osoby, resp. domácnosti, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Porovnanie príjmu občana so sumou životného minima slúži len na posúdenie statusu občana, či je, alebo nie je v hmotnej núdzi. Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov. Čo sa týka uplatnenia zákonných nárokov, pokiaľ ste vdovou, jedným z vašich zákonných nárokov je vdovský dôchodok. Pokiaľ ho máte priznaný (a ak nemáte, musíte si nárok uplatniť), výška vdovského dôchodku sa započíta do príjmu, a to vo výške 75 %.

V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi nárok je možné požiadať aj o jednorazovú dávku. Túto dávku poskytuje obec/mestská časť a formu poskytnutia jednorazovej dávky určuje obec/mestská časť a táto môže byť poskytnutá nielen peňažnou, ale aj vecnou formou.

výpoveď, dôchodca, práca, nezamestnaný Čítajte aj Prišli ste o prácu? Ako dlho trvá, kým dostanete dávku v nezamestnanosti

Skončil som zamestnanie, čo mám robiť?

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa ale rozhodne, že chce byť na úrade evidovaný, môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie: osobne, elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosť sa podáva na úrade práce, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu (žiadosť o zaradenie do evidencie).

Ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich dní po ukončení pracovného pomeru, budete zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak tak urobíte po uplynutí siedmich dní, budete zaradený dňom osobného podania žiadosti.

O aké informácie môžem úrad práce požiadať?

Informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné); informačno-poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní); odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne a skupinové poradenstvo); o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce (o vzdelávaní a príprave pre trh práce a príspevkoch napr. na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania…).

Z evidencie na úrade práce vyplývajú pre občana, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnania práva, ale aj určité povinnosti. V prípade, že uchádzač o zamestnanie je chorý a nemôže sa dostaviť na úrad, je povinný túto skutočnosť oznámiť (osobne, telefonicky, poštou…) a následne si dať vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. Začiatok péenky preukazuje uchádzač do troch dní odo dňa vystavenia; ukončenie preukazuje osobne pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa na stanovené kontakty úradu.

Kedy mi vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie, ak má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej dva roky za posledné štyri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitú dobu.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov (podporné obdobie v nezamestnanosti), pričom do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na výplatu: nemocenského, ošetrovného, materského a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za dni. Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii Sociálnej poisťovne (podmienky nároku – http://www.socpoist.sk/…amestnanosti#…).

Skončil som zamestnanie v zahraničí, mám sa zaevidovať?

Po skončení zamestnania žiadate o zaradenie do služieb zamestnanosti a prioritne si uplatňujete nárok na dávku v nezamestnanosti v členskom štáte únie, kde ste skončili zamestnanie. Ak budete do evidencie zaradený a vznikne vám nárok na dávku v nezamestnanosti, môžete po štyroch týždňoch odo dňa zaradenia požiadať o export dávky na Slovensko, do miesta trvalého pobytu.

Úrad v členskom štáte vám vystaví formulár, kde bude potvrdené, že máte zachovaný nárok na dávku v nezamestnanosti a za akých podmienok. Po príchode na Slovensko si podáte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v mieste trvalého pobytu. Žiadosť si môžete podať osobne, cez portál www.slovensko.sk s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Od 1. júla 2020 je žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie zároveň aj žiadosťou o priznanie dávky v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti. Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov.

dôchodca, privyrobiť, práca Čítajte aj Ste na podpore? Môžete si privyrobiť. Avšak len istú sumu. Akú?

V prípade, že si podáte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v mieste trvalého pobytu v SR (nie v štáte EÚ, kde ste skončili zamestnanie), môže dôjsť k nepriznaniu dávky v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa, ktorá posudzuje, priznáva a vypláca dávku v nezamestnanosti, skúma okrem splnenia základnej podmienky platenia poistenia v nezamestnanosti aj skutočnosť, či je zachované centrum záujmov.

V akom prípade môžem ako ťažko zdravotne postihnutá osoba žiadať o príspevok na kúpu auta? V akom prípade mi ho úrad práce poskytne?

Pri kúpe osobného motorového vozidla musia byť splnené viaceré podmienky. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP. Možno ho poskytnúť, ak hendikepovaná osoba je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, podniká alebo sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, alebo navštevuje školské zariadenie, alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a auto bude využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb.

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná z dôvodu ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus, električka, vlak, trolejbus) a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla, alebo duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb, alebo ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.

Peňažný príspevok nemožno poskytnúť na kúpu auta, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného minima (v súčasnosti 1 074,15 eura), na auto, ktoré bolo kúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 eura, ak ide o auto s manuálnou prevodovkou, alebo najviac vo výške 8 298, 48 eura, ak má auto automatickú prevodovku. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura.

Poberám opatrovateľský príspevok na svoju 90-ročnú matku. Som dôchodca. Zaujímalo by ma, či opatrovateľský príspevok je môj príjem.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

To znamená, že ak je poistenec poberateľom invalidného, predčasného dôchodku alebo dovŕšil dôchodkový vek pre starobný dôchodok, nestáva sa poistencom štátu a štát za takého poistenca neplatí dôchodkové poistenie.

Zdroj: upsvar.sk

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #výpoveď #Dôchodcovia #Úrad práce #nezamestnaní