Ste hendikepovaní a radi by ste podnikali? Toto sú sumy, ktoré môžete dostať od štátu

Úrad práce môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, či zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Aké podmienky a koľko môže človek dostať?

30.01.2023 08:00
zdravotne znevýhodnený, hendikep, ochorenie,... Foto:
Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
debata

Celková cena práce na tento rok: 1 711,61 eura

V akej výške zamestnávateľ uhrádza odvod za jedného občana so zdravotným postihnutím?

 • Zamestnávateľ za jedného občana so zdravotným postihnutím (ZP) uhrádza odvod na účet úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce, teda v sume 1 542,45 eura
 • Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov s hendikepom alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý podniká. Výška takejto zákazky je 0,8-násobok celkovej ceny práce, teda aktuálne 1 369,29 eura

Ako môže evidovanému uchádzačovi o zamestnanie so ZP pomôcť úrad práce pri hľadaní vhodného zamestnania?

Úrad môže uchádzačovi o zamestnanie zabezpečiť a poskytnúť:

 • informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,
 • informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí,
 • služby informačných a poradenských stredísk, kde majú aj občania so zdravotným postihnutím možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie za účelom samoobslužného vyhľadávania voľných pracovných miest, aktuálnych informácií o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie,
 • informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré organizuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so zdravotným postihnutím,
 • odborné poradenské služby,
 • vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
 • príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napr. na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním, na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné).
invalidný vozík, muž, radosť, ťzp, zťp Čítajte aj 7 tipov ako si nájsť prácu, ak ste hendikepovaným človekom

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

Môže ho dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím (ZP), vedeného v evidencii nezamestnaných najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so ZP.

Výška príspevku na jedno pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce (CCP) – 6 846,44 eura, v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer – najviac 4,8-násobok CCP, teda 8 215,73 eura; v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer – najviac 5,2-násobok CCP – 8 900,37 eura.

Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní

Poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov s hendikepom z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje na občana so ZP, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Slúži na úhradu preddavku na poistné platené zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so ZP, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve, v tomto roku je maximálna suma 267,33 eura.

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť

Úrad práce môže poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP: ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných najmenej 3 mesiace; alebo najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie živnosti, ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou na chránenom pracovisku, ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch; ktorý o príspevok požiada písomne a bude živnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude žiadateľ o príspevok podnikať. Aktuálne je ale tento príspevok poskytovaný v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – preto príspevok podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti nie je poskytovaný.

Výška príspevku občanovi so ZP na SZČ od 1. januára 2023:
  Výška príspevku 100 % (v eurách) 30 % výšky príspevku (v eurách) 70 % výšky príspevku (v eurách)
Bratislavský kraj: 3,2-násobok CCP najviac 5 477,15 1 643,14 3 834,00
ostatné kraje s nezamestnanosťou ≤ ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP najviac 6 846,44 2 053,93 4 792,50
ostatné kraje s nezamestnanosťou > ako je celoslovenský priemer: 4,8-násobok CCP najviac 8 215,72 2 464,71 5 751,00

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

Dostať ho môže zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana s hendikepom, alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.

invalid, postihnutý, invalidní, dôchodca Čítajte aj Ste hendikepovaným človekom? Kedy nezaplatíte nič za lieky a v akom prípade máte diaľnice zadarmo?

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % CCP, teda tento rok je jeho výška od 701,76 do 1 198,12 eura/me­siac na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so ZP alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so ZP, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

Úrad poskytuje zamestnávateľovi na zamestnávanie občanov so ZP príspevok na úhradu prevádzkových nákladov a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, ak o príspevok písomne požiada. Ročná výška príspevku je najviac:

 • 2,5-násobok CCP na jedného občana so ZP vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, teda 4 279,02 eura
 • 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, teda 8 558,05 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so zdravotným postihnutím)

Úrad ho poskytuje samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP a ktorá na chránenom pracovisku podniká, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov. Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadené chránené pracovisko, je najviac:

 • 2,5-násobok CCP, t.j. 4 279,02 eura
 • 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, t.j. 8 558,05 eura.

Zdroj: Zákon o službách zamestnanosti, dh

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na podnikanie #zdravotne znevýhodnený človek #práca pre hendikepovaných