Hľadáte si prácu? Pomôžu odborníci. Na koho sa môžete obrátiť?

Súhrn informácií, pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí sa snažia uplatniť na pracovnom trhu.

31.01.2023 08:00
podpora práce hendikepovaných, zdravotne... Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie

 • cieľom je poskytnúť komplexnú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu občanom so ZP v produktívnom veku vedúcu k ich čo najskoršiemu zaradeniu sa na trh práce pri maximálnom využití ich zostatkového pracovného potenciálu
 • poskytuje informačné a poradenské služby zamerané na potreby občanov so ZP vo vzťahu k trhu práce (legislatívne úpravy, vyhľadávanie voľných pracovných miest, tvorba životopisu, prezentácia pred zamestnávateľom…),
 • výber a odporučenie vhodnej pracovnej činnosti alebo vzdelávania na základe psychologického posúdenia úrovne rozumových schopností, osobnostných predpokladov, získaných pracovných zručností,
 • zisťovanie zostatkového fyzického pracovného potenciálu,
 • hodnotenie všeobecných a špecifických pracovných zručností a návykov a tiež pracovnej záťaže, aktivizácia klientov prostredníctvom nácviku jednotlivých zručností napr. pri práci s drevom, kovom, papierom, textilom, prírodnými materiálmi,
 • tréning komunikačných a sociálnych zručností, programy na rozvoj rozumových schopností (myslenie, pamäť, reč, tvorivosť, zvládanie stresu, tréning asertivity, motivačno-poradenské aktivity,

Zdroj: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Agentúra podporovaného zamestnávania

 • poskytuje služby občanom s hendikepom, dlhodobo nezamestnaným a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania, alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so ZP a dlhodobo nezamestnaných

vykonáva najmä:

a) poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,

b) zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,

d) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,

e) vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,

f) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

vozíčkar, hendikep, invalid Čítajte aj Invalidita či hendikep? Jedno však nevylučuje druhé

Výpomoc so srdcom

 • Pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením nájsť si svoje miesto na pracovnom trhu.

5 krokov, ktoré vás čakajú pri hľadaní práce

**Zmapovanie potenciálu ** – aké možnosti máte na trhu práce, čo dokážete a chcete robiť a čo nie. Rozhodnete sa, aký pracovný čas by vám vyhovoval a či môžete pracovať aj cez víkendy.

Hľadanie práce – vyhľadávanie pracovných možností cez profesia.sk (prípadne dielne.sk) a posielanie svojho životopisu potenciálnym zamestnávateľom.

Príprava na pracovný pohovor – osobný rozhovor alebo videorozhovor s personalistom.

Skúšobná doba – čas, počas ktorého sa zoznámite s pracovnou náplňou a novým kolektívom.

Tvorba životopisu – pri hľadaní práce je životopis to prvé, vďaka čomu si o vás potenciálny zamestnávateľ zistí dôležité informácie. Preto mu venujte pozornosť a na jeho tvorbu si vyhraďte dostatok času. Študenti so zdravotným znevýhodnením v niektorých prípadoch skončia aj dva, niekedy tri odbory. Dôvodom je často obava, že po skončení školy si ťažko nájdu pracovné uplatnenie.

Keď však personalista vidí v životopise niekoľko rôznych odborov, môže to v ňom vyvolať pochybnosti o schopnosti daného človeka dokončovať úlohy. Nemusia rozumieť dôvodu, prečo uchádzač študoval niekoľko odborov.

Odporúčanie:

Ak ste skončili viacero odborov, uveďte v poznámke, že všetky uvedené odbory ste riadne ukončili, napr. s výučným listom alebo s osvedčením. Životopis upravujte vždy podľa pracovnej ponuky, na ktorú chcete zareagovať – vyzdvihnite v ňom to, čo je dôležité pre prácu, o ktorú sa uchádzate.

Príklad:

Uchádzate sa o prácu v potravinách a predtým ste robili na benzínovej pumpe. Mali ste tam na starosti aj potraviny a dokladanie tovaru. V životopise, ktorý posielate na prácu v potravinách, to môžete uviesť takto: Počas letných mesiacov som vypomáhal na čerpacej stanici.

Na starosti som mal dokladanie a evidenciu tovaru v počítači, sledovanie exspirácie výrobkov a pomoc s prípravou rýchleho občerstvenia. Mám hygienické minimum. Keď uvádzate doterajšie pracovné skúsenosti, napíšte nielen názov pozície, ale aj opis toho, čo konkrétne ste robili a aké zručnosti a schopnosti ste pri tom využívali.

 • Zamyslite sa, čo by ste vedeli využiť pri práci, o ktorú sa uchádzate. Personalista nemusí vedieť, čo ste robili napríklad ako operátor výroby. Keď mu to opíšete, už si to vie lepšie predstaviť: Pracoval som ako operátor vo výrobe na tri zmeny, robil som výplne do kufrov.
 • Ak sa uchádzate o prácu v logistickom sklade a predtým ste pracovali ako dokladačka tovaru, môžete túto prácu opísať takto: Ako dokladačka tovaru som mala na starosti dokladanie tovaru podľa vopred daného harmonogramu. Výdaj tovaru na plochu som musela potvrdiť v počítači. Pri práci som musela komunikovať s kolegami a dávať pozor na detaily.
 • Ak nemáte žiadne, resp. máte len krátkodobé pracovné skúsenosti, využite kolónku Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach. Tu môžete uviesť aj prácu na dohodu, brigády, dobrovoľníctvo, prax v škole alebo školskú prax u zamestnávateľa či iné skúsenosti, ktoré môžu súvisieť s prácou, o ktorú sa uchádzate. Napríklad: Mám krátkodobé pracovné skúsenosti.

Od októbra 2019 som pracovala v potravinách ako predavačka v lahôdkach a dokladačka tovaru, mala som na starosti čistotu na ploche a kontrolu záruk. Počas letných mesiacov v roku 2020 som vypomáhala na čerpacej stanici, obsluhovala som zákazníkov, pripravovala bagety, umývala stojany na tankovanie a vynášala koše.

 • Ak od vašej poslednej práce uplynul viac ako rok, vysvetlite, čo ste v danom čase robili – najmä, čo nového ste sa naučili, aké nové zručnosti ste získali. Napríklad posledné zamestnanie som musel ukončiť zo zdravotných dôvodov. Aktuálne som v procese posudzovania miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Môžem pracovať striedavo v sede aj v stoji, manuálna práca mi nerobí problém. Podrobnejšie informácie rád poskytnem na osobnom pohovore.

Alebo: Uplynulé mesiace som absolvovala rekvalifikačný kurz na prácu kozmetičky. Naučila som sa pracovať aj na počítači (základy MS Word, Excel). Aktuálne som v procese posudzovania miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Podrobnejšie informácie rada poskytnem na osobnom pohovore.

Uvádzanie zdravotného znevýhodnenia

Pre firmu je dôležité vedieť, či máte, alebo nemáte priznanú invaliditu najmä z pohľadu zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. Uviesť môžete aj mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Za zamestnanca s priznanou invaliditou firma platí nižšie odvody a započítava si to do povinného podielu občanov so zdravotným postihnutím podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. V životopise uvádzajte konkrétne zdravotné znevýhodnenie len vtedy, ak to súvisí s prácou, o ktorú sa uchádzate.

Vždy uveďte, ako danú prácu viete vykonávať aj napriek svojmu znevýhodneniu. Firma, kde sa o prácu uchádzate, nemusí rozumieť tomu, o aké znevýhodnenie ide – pre ňu je dôležité vedieť, že danú prácu vykonávať môžete a viete.

invalidný vozík, muž, radosť, ťzp, zťp Čítajte aj 7 tipov ako si nájsť prácu, ak ste hendikepovaným človekom

Príklady, čo uviesť v popise pri zdravotnom znevýhodnení:

 • Uprednostňujem samostatnú prácu s jasnými inštrukciami. Pri práci venujem pozornosť aj detailom, neprekáža mi rutinná práca. Som invalidná dôchodkyňa s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %.
 • Som veľmi rád v kontakte s ľuďmi. Uprednostňujem prácu v stabilnom tíme, kde mi kolegovia vysvetlia inštrukcie. Pri komunikácii som srdečný, spoločenský. Som invalidný dôchodca s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %.
 • Fyzickú prácu aj prácu v sede zvládam bez problémov, rovnako aj prácu na počítači. Horšie sa mi pracuje tam, kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí. Mám slabšie videnie do bokov. Som čiastočný invalidný dôchodca, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 až 70 %. Zamestnávateľ si za mňa môže uplatniť povinný odvod za zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím podľa zákona o službách zamestnanosti. Prípadné otázky týkajúce sa môjho videnia rád vysvetlím na osobnom pohovore.
 • Mám načúvací prístroj, vďaka ktorému bez problémov komunikujem. Uprednostňujem prácu v tichšom prostredí, menej telefonickej komunikácie. Som invalidný dôchodca s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %.
 • Moje zdravotné znevýhodnenie sa týka len obmedzenia pri nočnej práci. Som čiastočná invalidná dôchodkyňa, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 až 70 %.
 • Pracovný úväzok. Ľudia so zdravotným znevýhodnením sa často boja pracovať na plný úväzok z dôvodu, že by prišli o invalidný dôchodok. Toto obmedzenie neplatí. Počas poberania invalidného dôchodku môžete pracovať, ak to váš zdravotný stav umožňuje. Prácu môžete vykonávať na trvalý pracovný pomer, alebo aj na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Výška zárobku, ktorý môžete dosiahnuť, nie je legislatívne obmedzená a o dávku invalidného dôchodku neprídete ani sa nezmení jej výška.

Na čo myslieť pred nástupom do práce:

Ak vaše zdravotné znevýhodnenie vyžaduje špecifické riešenia, aby ste mohli pracovať, pripravujte sa na to ešte pred nástupom na skúšobnú dobu. Napríklad:

 • u nevidiaceho môže byť potrebný nácvik efektívnej práce s hlasovým softvérom, ktorý mu sprístupní softvér firmy;
 • u človeka so sluchovým postihnutím nájdenie vhodného riešenia prijímania osobných objednávok, ak nevie efektívne odčítavať z pier;
 • u človeka s obmedzenou schopnosťou pohybovať sa rozšoférovanie, aby sa vyriešila mobilita z práce a do práce;
 • u človeka s duševným ochorením vyjasnenie si pravidiel úpravy pracovného režimu a pod.

Zdroj: www.sosrdcom.sk, www.dielne.sk

Otázky a odpovede

Aký je rozdiel medzi osobným a pracovným asistentom?

Oba pojmy a typy podpory slúžia na skvalitnenie života osobám so zdravotným postihnutím, zmiernenie následkov zdravotného postihnutia či sanáciu existujúcich deficitov u osoby so zdravotným postihnutím vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia. Kompletne odlišné je legislatívne zakotvenie aj účel, pre ktorý boli oba pojmy vytvorené a zavedené.

Osobný asistent pomáha fyzickej osobe s ŤZP pri rôznych úkonoch a činnostiach, pomáha jej viesť relatívne nezávislá a samostatný život. Pracovný asistent pomáha osobe s hendikepom pri výkone zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času.

Musí firma zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením? Podľa zákona o službách zamestnanosti je spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, povinná zamestnávať 3,2 % občanov so zdravotným postihnutím.

Aký je rozdiel medzi preukazom ŤZP a priznanou invaliditou?

Preukaz ŤZP slúži pre občanov so zdravotným znevýhodnením a súvisí s finančnými kompenzáciami, na zamestnanie osoby s preukazom ŤZP nemá samotný preukaz vplyv. Priznaná invalidita je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je vyššia ako 40 % a firma si za takéhoto zamestnanca môže uplatniť povinný podiel zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.

Ako firma máme povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením, nie je však v našich silách vytvoriť priestor na ich zamestnanie. Aké máme možnosti?

Ak vám ako firme vyplýva povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím a nezamestnávate ich, môžete buď „iba“ zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ZP) alebo môžete využiť náhradné plnenie – zadáte zákazku alebo odoberiete výrobky a služby chránenej dielne (alebo registrovaného sociálneho podniku), ktorá zamestnáva ľudí so ZP, od občana so ZP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZP.

Zdroj: www.sosrdcom.sk

debata chyba
Viac na túto tému: #stabilné zamestnanie #zdravotne znevýhodnený človek #práca pre hendikepovaných