Nové zmeny v Zákonníku práce sa dotknú aj príplatkov

Časť príplatkov sa oproti roku 2022 nemení a to do 31. 5. 2023, aj napriek tomu, že od 1. 1. 2023 sa zmenila minimálna mesačná mzda a minimálna hodinová mzda na 700 eur.

26.01.2023 08:00
zamestnanec, pracovník, stavbár, Foto:
Zamestnanec, ktorý odpracuje pracovnú zmenu napr. cez víkend či v noci, má nárok nielen na dohodnutú mzdu, ale aj na mzdové zvýhodnenie.
debata

Príplatky za prácu cez víkend a v noci

Kto má nárok na príplatky za prácu cez víkend a v noci?

Zamestnanec, ktorý odpracuje pracovnú zmenu napr. cez víkend či v noci, má nárok nielen na dohodnutú mzdu, ale aj na mzdové zvýhodnenie – takzvaný príplatok, a to podľa Zákonníka práce.

Väčšia časť príplatkov sa oproti roku 2022 nemení a to do 31. 5. 2023, a to aj napriek tomu, že od 1. 1. 2023 sa zmenila minimálna mesačná mzda a minimálna hodinová mzda na 700 eur.

Prečo je to tak? Dôvodom je zmena mechanizmu pre určovanie výšky príplatkov od 1. 1. 2021. Od tohto dátumu sa výška príplatkov už neurčuje percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy, ale tak, že ich výška sa určuje pevnou sumou stanovenou v Zákonníku práce.

kantína, reštaurácia, jedáleň, stravné lístky, gastrolístky Čítajte aj Gastrolístky či finančný príspevok: Kto a kedy má nárok?
Výška príplatkov
typ príplatku 2021 2022 2023
Nočná práca 1,43 eura 1,43 eura 1,43 eura
Práca v sobotu 1,79 eura 1,79 eur 1,79 eura
Práca v nedeľu 3,58 eura 3,58 eura 3,58 eura
Pohotovosť (mimo pracoviska) 0,72 eura 0,72 eura 0,72 eura

Schválená poslanecká novela zákona mení s účinnosťou od 1. 6. 2023 výšku príplatkov, ktoré sa po vyše dvoch rokoch „rozmrazia“ a opätovne sa naviažu na minimálnu mzdu. Príplatky budú teda opätovne naviazané na výšku minimálnej mzdy (ako platilo do konca roka 2020), a to určitým percentom z minimálnej hodinovej mzdy.

Nová výška príplatkov
  Pevná suma príplatku (za hodinu) do 31. 5. 2023 Suma príplatku (za hodinu) od 1. 6. 2023
Príplatok za prácu v sobotu Najmenej 1,79 eura Najmenej 2,012 eura (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v sobotu Najmenej 1,61 eura Najmenej 1,810 eura (45 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za prácu v nedeľu Najmenej 3,58 eura Najmenej 4,023 eura (100 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v nedeľu Najmenej 3,22 eura Najmenej 3,621 eura (90 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci Najmenej 1,43 eura Najmenej 1,609 eura (40 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci Najmenej 1,25 eura Najmenej 1,408 eura (35 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci Najmenej 1,79 eura Najmenej 2,012 eura (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce Najmenej 0,72 eura Najmenej 0,805 eura (20 % minimálnej mzdy za hodinu)
Mzdová kompenzácia za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska Najmenej 0,72 eura (neplatí pre dohodárov) Najmenej 0,805 eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)

Vyplácanie príplatkov

V akej výške musia byť tieto príplatky minimálne vyplácané? Kedy môžu byť vyplácané v zníženej sume?

Zníženú sadzbu je možné dohodnúť v prípade, ak

 • povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, nedeľu, prípadne v noci (znížená sadzba príplatku nie je možná v prípade príplatku za nočnú prácu u rizikového povolania).
 • je možné ju dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo
 • pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Môže firma príplatky nevyplácať, pokiaľ niekto pracuje pravidelne v noci alebo cez víkend?

Zároveň platí, že s vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu/v ne­deľu/nočnú prácu. Ak dôjde k takejto dohode, vedúcemu zamestnancovi nepatria mzdové zvýhodnenia (príplatky) za víkend či nočnú prácu uvedené vyššie.

Nie v každom prípade má zamestnanec nárok aj na príplatok za prácu vo sviatok/sobotu/ne­deľu počas nočnej zmeny, keďže to závisí od toho:

 • kedy zamestnanec nastúpil na túto nočnú zmenu (t. j. či nočná zmena začala v deň, keď je sviatok, alebo nočná zmena začala deň pred sviatkom a končí sa v deň sviatku),
 • či zamestnanec pracuje na pracovisku, na ktorom sú nočné zmeny vykonávané pravidelne alebo ojedinele.

Ako správne určiť nárok na príplatok za prácu vo sviatok na nočnej zmene:

Príplatok za prácu vo sviatok počas nočnej zmeny v roku 2023

 • U zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku, na ktorom sú nočné zmeny vykonávané pravidelne
 • U zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku, na ktorom sú nočné zmeny vykonávané ojedinele
 • v prípade, ak nočná zmena začala v deň, keď je sviatok
 • v prípade, ak nočná zmena začala deň pred sviatkom a končí sa v deň sviatku
 • v prípade, ak nočná zmena začala v deň, keď je sviatok za každú odpracovanú hodinu vo sviatok
 • zamestnanec má nárok na príplatok za prácu vo sviatok až do konca zmeny na druhý deň
 • zamestnanec nemá nárok na príplatok za prácu vo sviatok
 • Novela zákona č. 76/2021 Z.z nám v spomínanom §52 ods. 7 písm. d stanovuje, že ak si pri domáckej práci alebo telepráci zamestnanec sám rozvrhuje prácu tak, že vykonáva pravidelnú prácu cez víkend alebo v noci, jeho pracovný pomer sa spravuje týmto zákonom a s týmito odchýlkami zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Ako sa vyplácajú príplatky za sviatky?

Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

home office, žena, práca, raňajky, radosť Čítajte aj Aj keď pracujete z domu, máte nárok na stravné a dovolenku

Pri dohodároch to je za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura

Príplatky za prácu vo sviatok od 1. 6. 2023

V prípade príplatkov za prácu vo sviatok nedochádza u zamestnanca v pracovnom pomere k žiadnej zmene – pôjde stále o príplatok minimálne vo výške 100 % jeho priemerného zárobku za hodinu.

Zmena od 1. 6. 2023 nastane vo výške príplatku za prácu vo sviatok u dohodárov.

Do 31. 5. 2023 platí, že zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura.

Od 1. júna 2023 sa znenie mení, a to tak, že zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu. V roku 2023 tak pôjde najmenej o sumu 4,023 eura (oproti 3,58 eura).

Stravovacie lístky

Čo sa zmenilo pri stravovacích lístkoch a príspevkoch na stravovanie?

Novela zníži administratívnu záťaž pre zamestnávateľov, keďže po novom už nebude potrebné uzatvárať so zamestnancami dohodu o zrážke zo mzdy v prípadoch, ako sú nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie, zavádza sa možnosť poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania a odpovedí na žiadosti zamestnanca zamestnávateľom, ak zamestnávateľ musí odpovedať písomne, nielen v papierovej forme, ale aj elektronicky.

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #zákonník práce #stravné lístky #príplatky #Práca a kariéra