Chystáte sa podpísať pracovnú zmluvu? Na toto si pred podpisom dajte pozor

Pracovná zmluva je dôležitý dokument, ktorý upravuje práva a povinnosti zamestnanca aj zamestnávateľa. Čo musí zmluva obsahovať, aby zamestnanec neťahal za kratší koniec? Ako je to so skúšobnou dobou?

22.03.2023 06:00
muž pri papieroch Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva musí byť písomná a jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Pracovná zmluva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

  • druh práce a jeho stručná charakteristika,
  • miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,
  • deň nástupu do práce,
  • mzdové podmienky (môžu byť aj dohodnuté v kolektívnej zmluve).
žena na stoličke Čítajte viac Vyhodili vás z práce neoprávnene?

Ďalší obsah pracovnej zmluvy

V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú zamestnávateľ a zamestnanec záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.

Ktoré ustanovenia sú neplatné?

Za neplatné sa považujú ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom,

  • ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania,
  • ktoré zamestnancovi zakazujú výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času; tým nie je dotknuté obmedzenie inej zárobkovej činnosti podľa osobitných predpisov.

Skúšobná doba

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

U zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.

Ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval pre prekážku v práci na jeho strane celú pracovnú zmenu, skúšobná doba sa predlžuje o jeden deň.

Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracovná zmluva