Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti: ktoré z nich potrebujete a čo ak ste rizikový klient?

Aké kritériá treba zvážiť pri výbere poistenia? Aké poistenie nehnuteľnosti a domácnosti poisťovne ponúkajú?

16.03.2023 12:00
nehnuteľnosti, reality, realitný agent, dom,... Foto:
Ilustračné foto.
debata
  1. Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti?
  2. Aké kritériá treba zvážiť pri výbere poistenia?
  3. Ako sa rieši poistenie pre klientov, ktorí sú z rôznych dôvodov rizikoví? Musia platiť vyššie poistky?
  4. Aké poistenie nehnuteľnosti a domácnosti ponúkate?

Allianz -Slovenská poisťovňa

1. Poistenie nehnuteľnosti kryje všetky zabudované súčasti domu či bytu ako obvodové múry, elektroinštalácia, podlahy, okná, sanita, zabudované kuchynské linky a spotrebiče a vstavané skrine. Poistenie domácnosti naopak kryje všetky hnuteľné veci, ktoré v dome či byte máme, teda všetko to, čo by vypadlo, ak by sme stavbu otočili naruby. Poistením domácnosti je teda krytý nábytok, koberce, obrazy, spotrebiče, osobné veci, cennosti či elektronika.

2. Najdôležitej­ším kritériom pri výbere poistenia je vhodný výber rizík, na ktoré majetok poisťujeme, či už sú to prírodné živly, požiar, vodovodné škody, elektrický skrat, krádež alebo vandalizmus. Druhým dôležitým kritériom je správne stanovenie výšky poistnej sumy, aby dostatočne kryla náš majetok. Podpoistenie, teda stanovenie nízkej poistnej sumy, je totiž najčastejšou chybou klientov pri poisťovaní. Pri vzniku škody tak poisťovňa nemôže poškodenému uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške, ale vyplatí mu len pomernú časť škody podľa výšky poistenosti. Práve preto sme v rámci majetkového poistenia začali uplatňovať indexáciu ako ochranu klienta pred infláciou, kde zohľadňujeme vývoj cien stavebných materiálov a stavebných prác a nárast indexov spotrebiteľských cien v domácnosti. To znamená, že každý rok počas trvania poistenia máme právo upraviť poistnú sumu a poistné pri poistení budovy indexom vývoja cien v stavebníctve dosiahnutým v predchádzajúcom kalendárnom roku a pri poistení domácnosti indexom životných nákladov dosiahnutým v predchádzajúcom kalendárnom roku.

3. V tomto prípade nejde o rizikovosť, ale škodovosť klientov. V prípade škodovosti klienta máme v zmysle poistných podmienok a poistnej zmluvy právo upraviť poistné na základe predchádzajúcej škodovosti klienta a rovnako poskytnúť percentuálny bonus z výšky poistného v prípade bezškodového priebehu počas poistného obdobia.

4. V Allianz majú klienti na výber z troch balíkov poistenia Môj domov. Základný balík Comfort kryje živelné riziká, požiar či výbuch. V balíku Extra má klient navyše poistené vodovodné škody a sklo a v najvyššom balíku Max je aj vandalizmus, krádež či elektrický skrat a prepätie. Súčasťou všetkých troch balíkov je aj poistenie zodpovednosti za škodu. Poistením Môj domov je možné poistiť akúkoľvek stavbu a zároveň svoju domácnosť.

rodina, dom, bývanie, záhrada, radosť Čítajte viac Prenajímate byt cez AirBnB či Booking.com? Pozornosti daniarov neuniknete

Poisťovňa Kooperativa

1. V našej poisťovni sú poistením nehnuteľnosti kryté riziká pre budovy, stavby vo vlastníctve poistníka/pois­teného. Takýmito nehnuteľnosťami môžu byť rodinné domy, byty v panelových alebo murovaných bytových domoch, chaty a rekreačné domy, budova vo výstavbe, mobilný dom, garáže alebo hospodárske budovy, tiež iné vedľajšie stavby, ktoré sú stavebnou súčasťou rodinného domu ako bazén, hospodárska budova, fotovoltická elektráreň či sauna. Poistením domácnosti sú kryté riziká pre zariadenie poistenej domácnosti a hnuteľné veci, ktoré slúžia na prevádzku domácnosti alebo uspokojovanie potrieb členov domácnosti. Pre lepšiu predstavivosť: poistenie nehnuteľnosti poskytuje náhradu škody na majetku, ktorý ostane na svojom mieste, keď byt alebo dom pomyselne prevrátime dole strechou a vysypeme časti, ktoré nie sú pevne zakotvené či zabudované. Napríklad krb, sanita, okná, dvere, vstavané skrine sú kryté poistením nehnuteľnosti. Všetko, čo sa „vysype“ z domu či bytu, je zariadenie, ktoré sa poisťuje pod názvom „domácnosť“, t.j. oblečenie, nábytok, stôl, stoličky a podobne.

2. V prvom rade je dôležité správne stanoviť poistnú sumu nehnuteľnosti, aby sa predišlo podpoisteniu. Klienti často majú tendenciu svoju nehnuteľnosť ohodnotiť napríklad aj o 40 % nižšie, ako je reálna hodnota nehnuteľnosti. Odporúčame klientom poisťovať si nielen nehnuteľnosť (stavby, múry, stavebné súčasti ako namontovaná kuchynská linka, skrine) ako takú, ale aj zariadenia v nej a teda poistiť si aj domácnosť. Ďalšie pripoistenia sú vhodné podľa individuálnej potreby klienta.

3. Neuplatňujeme vyššie ceny, uplatňujeme si výluky z poistenia. Napríklad ak vznikne poistná udalosť následkom povodne alebo záplavy alebo v priamej súvislosti s povodňou alebo záplavou do 10 dní po uzavretí poistenia alebo v prípade, že poistenému vznikla v poradí tretia a ďalšia poistná udalosť povodňou alebo záplavou a zároveň od poslednej takejto poistnej udalosti neuplynuli viac ako 2 roky, poistné plnenie za každú ďalšiu poistnú udalosť bude vo výške 80 % z výšky škody.

4. V poistení nehnuteľnosti ponúkame na výber z troch balíkov poistných rizík a v poistení domácnosti z dvoch balíkov s možnosťou navýšenia limitov vybraných poistných rizík. K poisteniam je možné si dojednať aj pripoistenia podľa individuálnych potrieb klienta. Nehnuteľnosť: poistenie hlavnej budovy, vedľajších budov a ostatných stavieb sa vzťahuje na poistné krytie v rozsahu poistných rizík zvoleného balíka poistného krytia dojednaného v poistnej zmluve. Poistenie súboru vedľajších budov a ostatných stavieb sa dojednáva na rovnaký balík poistného krytia ako hlavná budova. Poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie poistenej nehnuteľnosti v príčinnej súvislosti s rizikami zvoleného balíka poistného krytia dojednaného v poistnej zmluve. Domácnosť: poistenie domácnosti sa vzťahuje na poistné krytie v rozsahu poistných rizík zvoleného balíka poistného krytia dojednaného v poistnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie poistených vecí v príčinnej súvislosti s rizikami zvoleného balíka poistného krytia dojednaného v poistnej zmluve. Poistenie cudzích vecí, stavebných súčastí, vecí slúžiacich na zárobkovú činnosť a hnuteľných vecí na inej adrese rizika sa dojednáva na rovnaký balík poistného krytia ako poistená domácnosť, ak sú v poistnej zmluve dojednané.

dom, nehnuteľnosť, poistenie Čítajte viac Pri výbere poistky neberte do úvahy len jej cenu

Generali Poisťovňa

1. V prípade poistenia nehnuteľnosti sú poistené všetky pevné súčasti, ako sú steny, okná, obklad alebo podlaha, ale aj vstavané skrine či sanita. Poistenie domácnosti zasa kryje všetko vybavenie domu alebo bytu, ako sú elektrické spotrebiče, nábytok, postele, matrace a pod. Jednoducho všetko to, čo by z nášho bytu vypadlo, keby sme ho otočili hore nohami.

2. Okrem komplexného poistenia majetku a uzatvorenia poistenia domácnosti aj nehnuteľnosti je potrebné dobre zvážiť samotný rozsah poistného krytia a výber poistných rizík, ktoré by mali obsahovať najmä všetky živelné riziká, ako je napríklad povodeň a záplava, požiar, úder blesku, víchrica či krupobitie. Popri základných rizikách netreba zabúdať ani na únik vody z vodovodných zariadení, ktorý je jednou z najčastejších príčin poistných udalostí hlásených z poistenia majetku, tiež na riziko vandalizmu, krádeže či nárazu dopravného prostriedku a podobne. Problémom pri výbere poistných rizík sa však klienti vyhnú s naším poistením majetku DOMino, ktoré ponúka komplexné krytie majetku. Poistné riziká sme vyskladali podľa našich dlhoročných skúseností a na základe najpočetnejších poistných udalostí našich klientov. Klient sa už iba rozhodne, akú výšku poistného limitu si zvolí.

Práve adekvátna poistná suma je ďalším dôležitým kritériom pri uzatváraní poistenia. Dôležité je pri poistení uviesť reálnu hodnotu poistenej nehnuteľnosti a domácnosti. Pri stanovení nižšej sumy než je reálna hodnota poisteného majetku sa totiž klienti vystavujú riziku podpoistenia. Podpoistený majetok môžu mať klienti aj v prípade, ak svoje poistenie v priebehu rokov neaktualizujú. Pred piatimi rokmi by ste napríklad na opravu zatečeného suterénu potrebovali menej financií ako dnes. Hodnota majetku totiž rastie nielen vplyvom inflácie, ale aj nárastu ceny práce alebo stavebných materiálov.

Klientom preto odporúčame, aby poistné zmluvy pravidelne prehodnocovali, ideálne každé dva roky, a v prípade, že svoj majetok zveľadili (napríklad po rekonštrukcii, výmene technológií a pod.), aby zvýšili aj poistnú sumu. Nielen naši klienti, ale aj verejnosť, ktorá má problém určiť hodnotu svojej domácnosti, môže využiť na správne určenie hodnoty svojej domácnosti našu aplikáciu, ktorá slúži na výpočet hodnoty domácnosti: https://generali.sk/…-domacnosti/

K poisteniu majetku klientom vždy odporúčame uzavrieť aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobia svojím konaním, prípadne škodu, ktorú spôsobí ich nehnuteľnosť. Takéto poistenie za klientov zaplatí škody, ak napríklad vytopia susedov, sneh zo strechy poškodí susedovo auto, ich dieťa poškodí tovar v obchode alebo ich pes spôsobí dopravnú nehodu. Škody vyplývajúce z občianskej zodpovednosti sa môžu vyšplhať skutočne do vysokých súm, preto odporúčame uzavrieť poistenie s vyšším poistným limitom. V Generali ponúkame poistenie zodpovednosti s krytím škôd až do výšky 500-tisíc eur.

3. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v rizikovej oblasti, klientovi jeho majetok vieme poistiť, ale zvýšená miera rizika je následne premietnutá do ceny za poistenie konkrétneho poistného rizika alebo je pre dané riziko znížený limit.

4. Balíčkové poistenie DOMino Trio ako jediné na trhu poskytuje už v základnom balíku komplexné krytie poistenia nehnuteľnosti. Poistné riziká v rámci balíčkového poistenia sme vyskladali podľa našich dlhoročných skúseností a na základe najpočetnejších poistných udalostí našich klientov. Klient sa už iba rozhodne, akú výšku poistného plnenia si zvolí.

Pri modulárnom produkte DOMino Extra si klient vyberá poistné riziká podľa vlastného uváženia. Veľkou výhodou poistenia DOMino Extra je to, že je šité presne na mieru klienta. K základnému rozsahu si môže klient pripoistiť až 18 ďalších rizík. Napríklad pripoistenie Živel Plus uhradí zamrznutú vodu v meračoch určených na meranie prietoku vody, Elektro Nehnuteľnosť uhradí skrat na elektromotoroch slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti. Povodeň a záplava na 100 % klientovi zabezpečí, ak má vplyvom rizikovej zóny znížený limit, uhradenie celej sumy nehnuteľnosti v prípade poistnej udalosti spôsobenej povodňou alebo záplavou.

Novinkou v našej majetkovej ponuke je poistenie DOMino, ktoré spája výhody balíčkového aj modulárneho produktu a navyše ponúka aj rôzne špeciálne pripoistenia. Klient má na výber z troch totožných balíčkov, ktoré obsahujú komplexné poistné krytie, rozdiel je len vo výške poistných limitov, ktoré si klient môže zvoliť podľa potreby. Toto poistenie kryje požiar, povodeň a záplavu, víchricu a tornádo, úder blesku, krádež, sprejerstvo a mnohé ďalšie poistné riziká.

nájom, byt, nehnuteľnosť, kľúče, manželia, dohoda, radosť Čítajte viac Prenajímate byt alebo dom? Musíte zaplatiť daň

ČSOB Poisťovňa

1. Poistenie nehnuteľnosti: predmetom poistenia môže byť byt, rodinný dom, rekreačná budova, vedľajšia budova, garáž. Poistenie zahŕňa aj príslušenstvo bytu a rodinného domu alebo rekreačnej budovy, stavebné súčasti budovy, malé mechanizmy, stavebný materiál počas výstavby, rekonštrukcie, vykonávanie opravy, údržby budovy a elektromotory. Poistenie budovy zahŕňa všetky pevné súčasti, napr. okná, dvere, podlahy, sanitu, rozvody, vstavaný nábytok či zasklené balkóny. Možno pripoistiť exteriérový bazén a okrasnú záhradu.

Poistenie domácnosti – Predmetom poistenia je súbor hnuteľných vecí, tvoriaci zariadenie domácnosti, a vecí slúžiacich na jej prevádzku alebo uspokojovanie potrieb členov domácnosti, napr. nábytok, spotrebiče, elektronika, oblečenie, osobné veci, športové vybavenie, peniaze, ceniny a mnoho iných vecí, ktoré máte doma.

2. Pri výbere poistenia treba zvážiť, či je potrebné poistiť si nehnuteľnosť, domácnosť, alebo oboje, a správne si stanoviť poistné sumy tak, aby zodpovedali skutočnej hodnote nehnuteľnosti/do­mácnosti. Ďalej treba zvážiť rozsah poistenia, teda aké riziká chce mať klient poistené. Ak má klient v domácnosti cennejšie veci, ktoré svojou hodnotou prekračujú limit podľa príslušných poistných podmienok, je potrebné si tieto veci doplnkovo pripoistiť. Rovnako je dôležité dôkladne sa oboznámiť s poistnými podmienkami, dodržať podmienky zabezpečenia nehnuteľnosti/do­mácnosti proti odcudzeniu, ktoré sú v nich stanovené.

3. Poisťované nehnuteľnosti sa môžu vyskytovať v oblastiach s vyšším rizikom vzniku škodovej udalosti (napr. na samote, v blízkosti kameňolomu, v oblasti zosuvov pôdy…). Takéto poistenia sú pre poisťovňu rizikové a poisťovňa môže v odôvodnených prípadoch stanoviť vyššie poistné.

4. ČSOB Poisťovňa ponúka poistenie Domos (Poistenie nehnuteľnosti s domácnosťou | ČSOB (csob.sk)), v rámci ktorého si môžu klienti vybrať tri balíky poistnej ochrany – balík Klasik, balík Štandard a balík Extra.

mladý muž, laptop, vyúčtovanie, rozučtovanie, náklady na teplo Čítajte viac Kedy sa pri prenájme treba registrovať na daňovom úrade?

Komunálna poisťovňa

1. Predmetom poistenia nehnuteľnosti sú stavby určené na bývanie − rodinné domy a byty, domy vo výstavbe, rekreačné chaty, garáže, ploty, bazény, ale aj stavebný materiál. Chráni ich pred škodami spôsobenými prírodnými živlami (ako je požiar, víchrica, krupobitie, pád stromov, povodeň, ťarcha snehu či priamy úder blesku), ale aj krádežou, vandalizmom a ďalšími rizikami. Poskytuje tiež poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti.

V rámci poistenia domácnosti sú poistené veci a zariadenie, ktoré z domu či bytu vypadnú, ak by sme ho otočili hore nohami. Ide napríklad o nábytok, elektrospotrebiče, oblečenie, šperky, ceniny či bicykel z pivnice. Poistenie ochráni domáci rozpočet pred nečakanými finančnými nákladmi, ktoré môžu nastať v rôznych situáciách – prírodnou katastrofou, odcudzením zariadenia či poškodením vybavenia domácnosti vandalmi. Rovnako ochráni cudzí majetok pred škodou spôsobenou vami.

Našim klientom odporúčame, aby spolu s poistením nehnuteľnosti uzatvorili aj poistenie domácnosti. Obe poistenia chránia domovy pre prípad škody spôsobenej požiarom, rozmarmi počasia, ale aj pred krádežou či vandalizmom. Ak by napríklad zlodeji pri vlámaní poškodili plot, dvere či okná a následne by ukradli šperky či televízor, poisťovňa vám uhradí opravu dverí, plota a okien z poistenia nehnuteľnosti a škodu za zmiznuté šperky, televízor či bicykel z poistenia domácnosti.

V prípade poistenia nehnuteľnosti sú dôležité dve veci: rozsah poistného krytia, tzn. výber rizík, voči ktorým si chce majiteľ chrániť svoju nehnuteľnosť, a správne určená poistná suma nehnuteľnosti, teda cena, na ktorú bude nehnuteľnosť poistená. Pomerne často sa stáva, že nehnuteľnosť nie je poistená na dostatočnú sumu a v tom prípade môže prísť k podpoisteniu, čiže ku kráteniu poistného plnenia.

Problém s podpoistením si klienti uvedomia až vtedy, keď dôjde k poistnej udalosti a poisťovňa im kráti výšku škody. V prípade poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti poskytne poisťovňa plnenie vypočítané na základe porovnania poistnej sumy budovy dojednanej v zmluve a jej skutočnej hodnoty. Pre správne poistenie odporúčame v poistnej zmluve dojednať indexáciu poistnej sumy (poistná suma je každoročne upravovaná o inflačný index, a preto aj po niekoľkých rokoch zodpovedá novej cene, za akú sa dá poistená budova znovu postaviť).

3. Poisťovňa pristupuje ku každému klientovi individuálne na základe vstupných údajov. Ak ide o poistenie viacrizikových predmetov poistenia (napr. nehnuteľnosť sa nachádza v blízkosti vodných tokov, kde boli za posledné roky zaznamenané povodne alebo záplavy, resp. ide o poistenie drevených objektov či objektov mimo intravilánu), KOMUNÁLNA poisťovňa vie poskytnúť poistenie aj pre takéto prípady s tým, že budú nastavené osobitné poistné podmienky (napr. vyššia spoluúčasť, nižšie limity krytia a bude aplikované vyššie poistné).

4. Komunálna poisťovňa ponúka poistenie nehnuteľnosti a domácnosti ProDomo. Pri poistení nehnuteľnosti majú klienti na výber z troch balíkov poistných rizík, pričom každý jeden si môžu individuálne upraviť podľa svojich požiadaviek.

Z praxe vieme povedať, že ľudia si prioritne si poisťujú nehnuteľnosť a na poistenie domácnosti zabúdajú (vnútorné zariadenie domu a bytu), čo je chyba, lebo v takom prípade nemajú majetok poistený komplexne. Často sa stáva, že ľudia si napr. pri uzatváraní hypotéky poistia dom alebo byt, pretože je to k hypotéke povinné, domácnosť však nechajú nepoistenú. V prípade napr. škody spôsobenej záplavou potom poisťovňa uhradí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, ale nie škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče. Ak chce mať majiteľ domu či bytu maximálnu ochranu svojho príbytku, optimálna je kombinácia oboch, teda poistenia nehnuteľnosti a zariadenia, ktoré sa v nehnuteľnosti nachádza.

predaj nehnuteľnosti, nájomca, kúpa bytu Čítajte viac Predaj nehnuteľnosti. Konkrétne príklady daňovníkov pri rôznych nadobudnutiach

UNIQA

1. Poistenie nehnuteľnosti chráni všetky steny domu alebo bytu aj so stavebnými súčasťami, ako sú napríklad okná, dvere či podlahy. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hmotné hnuteľné veci v domácnosti (nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, elektronika, domáce spotrebiče alebo veci osobnej potreby…). Predmetom poistenia nehnuteľnosti sú rodinné domy, chaty a k nim prislúchajúce vedľajšie stavby (garáž, hospodárska budova, pivnica), ako aj byty a k nim prislúchajúce mimobytové priestory (garáž či pivnica). UNIQA poisťovňa najnovšie ponúka rozšírenie základného poistenia o krytie škôd na chodníkoch či zámkových dlažbách patriacich k rodinnému domu. Takisto sú to nové, vyššie limity krytia, napríklad možnosť zvýšiť si poistenie zodpovednosti za škodu až na 1 milión eur. Prax totiž ukazuje, že aktuálne poistné sumy nestačia.

Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa krytie škôd spôsobených živelnými rizikami. Ide konkrétne o požiar, výbuch, povodeň, záplavu, zemetrasenie, víchricu, krupobitie, ťarchu snehu a námrazy, lavínu, zosuv pôdy, spätné prúdenie vody a iné. Poisťovňa vám takisto kryje vodovodné škody, krádeže, lúpeže, vandalizmus, zodpovednosť, lom skla, ale aj pripoistenia ako napríklad skrat elektromotorov, prepätie, atmosférické zrážky, zodpovednosť z držby psa a iné. V rámci poistenia nehnuteľnosti má klient UNIQA poisťovne automaticky kryté aj asistenčné služby, ktoré poradia, ak počas poistnej udalosti nastanú právne komplikácie. Pomôžu tiež pri havarijných stavoch v domácnosti – pri problémoch s kúrením, plynom, elektrinou či vodou zabezpečia v núdzi odborníka. V prípade, že si zabuchnete či zablokujete dvere, nemusíte volať zámočníka. Asistenčná služba vám zabezpečí odborníka, ktorý vám dvere odblokuje. Uhradí tiež náklady na opravu pokazených elektrospotrebičov po záručnej lehote až do sedem rokov a ak sa stane domácnosť neobývateľnou v prípade poistnej udalosti, asistenčná služba poskytne rodine náhradné ubytovanie a prípadné sťahovacie služby.

Poistenie domácnosti kryje všetky hnuteľné veci v byte, teda celé zariadenie domácnosti využívané na osobné účely (napr. nábytok, bytové doplnky, elektronika, výpočtová technika, biela a čierna technika, odevy, obuv, hračky, športové potreby – napr. bicykel, umelecké a historické predmety, peniaze, šperky, klenoty do určitého limitu, celé presklenie domácnosti, dokonca aj varné plochy zo sklenenej keramiky, stavebné súčasti a iné ). V základnom komplexnom krytí sú poistené všetky živelné riziká (požiar, výbuch, povodeň, záplava, zemetrasenie, víchrica, krupobitie, priamy úder blesku, ťarcha snehu a námrazy, lavína, zosuv pôdy, spätné prúdenie vody a iné), voda z vodovodných zariadení, krádež, lúpež, vandalizmus, lom (poškodenie, zničenie) skla, tovar v chladiacich zariadeniach, škody spôsobené vodou z akvária. Klient má takisto poistenú zodpovednosť príslušníkov domácnosti s územnou platnosťou Európa, čo znamená, že ak napríklad rozbije zrkadlo v hoteli a budú od neho žiadať náhradu škody, má ju poistením krytú. Poistné krytie si tiež môžete rozšíriť pripoisteniami, ako je napr. skrat elektromotora, prepätie (spôsobuje ho nepriamy úder blesku), atmosférické zrážky, zvýšenie limitu na zodpovednosť príslušníkov domácnosti a iné.

2. Ľuďom odporúčame, aby si svoj domov poisťovali vždy komplexne. Teda okrem poistenia nehnuteľnosti uzatvorili aj poistenie zariadenia domácnosti, ktoré sa v nehnuteľnosti nachádza. Odporúčame tiež sledovať rozsah krytia rizík, nielen cenu poistky. Dobrá poistka by mala zahŕňať maximálny rozsah krytia, ktorý zahŕňa poistenie komplexného živlu (požiar, výbuch, priamy úder blesku, víchrica, povodeň, záplava, zemetrasenie, spätné prúdenie vody atď.), škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení, zodpovednosti za budovu a pozemok, lom skla, ako aj balík pripoistení, ktorý pokrýva škody spôsobené prepätím (z akejkoľvek príčiny), skratom elektromotora, atmosférickými zrážkami, spodnou vodou, únikom vody m3, krádežou, jednoduchou krádežou, vonkajším vandalizmom s krytím aj estetických škôd a pod. Z našich skúseností totiž vyplýva, že jedným z dôvodov, pre ktorý klienti menia poisťovňu, je nízky rozsah poistného krytia – napr. po škodovej udalosti klient zistí, že predmetné riziko, ktoré spôsobilo škodu, nie je poistením kryté.

Súčasťou dobrej poistky by malo byť aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škodu, ktorú spôsobíte nehnuteľnosťou alebo príslušníkom domácnosti inému na majetku či zdraví. Ide napríklad o vytopenie suseda, prípadne príslušník domácnosti poškodí majetok niekoho iného – takéto škody sa hradia z tejto poistky. Určite tiež treba sledovať, ako je stanovená poistná suma. V UNIQA sa poistná suma vypočítava na základe podlahovej plochy bytu či domu. Nehnuteľnosť je tak chránená pred podpoistením. Samozrejmosťou v rámci poistenia by malo byť poskytnutie asistenčných služieb, ktoré klient ocení v havarijných situáciách, keď je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia s cieľom ich odstránenia.

V posledných rokoch prudko vzrástli nielen ceny nehnuteľností, ale aj ceny stavebných materiálov a stavebných prác. To má veľký vplyv na poistenie: aby klient v dostal od poisťovne dostatok peňazí na primeranú obnovu, je potrebné zvýšiť poistné sumy v uzavretých poistných zmluvách. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť a nič nezmeškať, je akceptovať indexáciu poistných súm, ktorú aktívne vykonáva pre klientov UNIQA. Rast cien v uplynulom období je skutočne výrazný. Dá sa povedať, že ak klient tento nárast nepremietne a neaktualizuje svoje existujúce zmluvy, či už na základe vlastného rozhodnutia, alebo indexácie vykonanej jeho poisťovňou, môže byť reálne ohrozený podpoistením. Podľa štatistických ukazovateľov je priemerný kumulatívny nárast cien stavebných materiálov a pracovnej sily na Slovensku za posledné tri roky viac ako 16 %. Práve tieto reprodukčné ceny sú rozhodujúce pri náprave vzniknutých škôd, pretože určujú, za koľko by sa nehnuteľnosť mohla dnes postaviť alebo kúpiť.

Riziku nedostatočného plnenia pri vzniknutej škode sa dá vyhnúť pravidelnou aktualizáciou poistných súm dohodnutých v poistnej zmluve. Aktualizácia by mala v ideálnom prípade zohľadňovať vývoj cien súvisiaceho majetku, teda stavebných cien budov a zariadenia domácnosti. Najjednoduchší spôsob aktualizácie je takzvaná indexácia poistných súm vykonávaná poisťovňou. Už samo označenie postupu ako indexácia naznačuje, že nejde o náhodné zvýšenie. Úprava poistných súm sa vykonáva podľa merateľných štatistických indexov, ktoré UNIQA priebežne monitoruje, a tak môže preukázať, prečo a ako došlo ku konkrétnemu posunu v poistnej sume.

Ak je poistná suma nehnuteľnosti stanovená poisťovňou na základe údajov o rozlohe nehnuteľnosti, ktoré nám uvedie klient, a poistenie sa dojednáva s automatickou indexáciou poistnej sumy, v prípade vzniku škody sa poistné plnenie nezníži z dôvodu uplatnenia koeficientu podpoistenia, keďže hodnota nehnuteľnosti je správne stanovená.

3. Pokiaľ ide o rizikového klienta, takého klienta neberieme do poistenia ani za zvýšené poistné. Rizikovosť posudzujeme podľa škodovosti klienta, technického stavu nehnuteľnosti a pod.

4. Okrem dlhoročného produktu Domov & Šťastie ponúkame nový produkt Domov & Bezpečie, v ktorom je možné vybrať si z troch ponúkaných balíkov poistenia MINI, PLUS a EXTRA.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Poisťovne #poistenie nehnuteľnosti #poistka