Od januára je hľadanie práce aj zamestnávanie jednoduchšie. Čo sa zmenilo?

Novela zákona o službách zamestnanosti priniesla viacero opatrení na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest. Zriadenie Aliancie sektorových rád je predpokladom zvýšenia relevancie študijných programov na základe potrieb trhu práce. Úprava definície chránenej dielne podporuje zamestnávanie tých najodkázanejších osôb, ktoré majú pre zdravotné obmedzenia sťažený prístup na trh práce. Uchádzači o zamestnanie sa už nemusia hlásiť na úrade podľa trvalého pobytu.

20.03.2023 10:00
muž, zamestnanec, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Aliancia sektorových rád

…aby boli mladšie generácie uplatniteľné na trhu práce

Dôležitou novinkou zákona je zriadenie Aliancie sektorových rád. Jej hlavným poslaním je monitorovanie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a zabezpečenie prenosu týchto nárokov do systému celoživotného vzdelávania. Na vývojové trendy pracovného trhu by mali následne reagovať školy a vzdelávacie inštitúcie úpravou učebných osnov a ponúkaných programov. Tým sa zabezpečí, aby mladšie generácie študovali to, čo vyžaduje aktuálny a budúci trh.

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie

…aby si uchádzači mohli vybrať, na ktorom úrade sa budú hlásiť

Novela priniesla aj flexibilnejšiu evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa môžu zaradiť rodičia, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku. Navyše zaradenie do evidencie sa už nevzťahuje na trvalý pobyt a uchádzači si môžu vybrať, voči ktorému úradu práce si budú plniť povinnosti. Predlžuje sa aj lehota na zaradenie do evidencie zo 7 na 10 dní od skončenia zamestnania, podnikania alebo štúdia.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

…aby bol systém určovania výšky príspevku jednotný pre všetky kraje

V rámci aktívnych opatrení na trhu práce novela zjednotila systém určovania výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje. Výška príspevku sa bude určovať na základe porovnania priemernej miery evidovanej nezamestnanosti okresu s celoslovenským priemerom.

V okresoch s podielom uchádzačov o zamestnanie, ktorý je nižší alebo rovnaký ako celoslovenský priemer, bude výška príspevku najviac trojnásobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy za 1. až 3. štvrťrok predchádzajúce­ho roka.

Príklady: okresy Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec: 4 745,49 eura V okresoch s podielom uchádzačov o zamestnanie, ktorý je vyšší ako celoslovenský priemer, bude výška príspevku najviac štvornásobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy na Slovensku za 1. až 3. štvrťrok predchádzajúce­ho roka.

Príklady: okresy Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Revúca, Rimavská Sobota: 6 327,32 eura Novela skracuje aj povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na dva roky po poskytnutí príspevku, z pôvodných troch rokov.

Zamestnávanie cudzincov

…aby sme si v nedostatkových zamestnaniach udržali pracovníkov zo zahraničia

Úprava zákona zjednodušuje aj prístup, ale najmä zotrvanie cudzincov z tretích krajín na slovenskom trhu práce. V prípade obnovenia pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto sa nebude vykonávať tzv. test trhu práce. To znamená, že zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred. Táto úprava umožní udržať pracovnú silu v rovnakom zamestnaní, čo je žiaduce v nedostatkových povolaniach, napr. v zdravotníctve.

Zdroj: employment.gov

žena, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Od júla dostanú ľudia, ktorí prídu o prácu, viac peňazí. Niektorí aj viac ako 1300 eur

Rezort práce začal používať nový ukazovateľ nezamestnanosti

Hlavným ukazovateľom vývoja nezamestnanosti sa od januára stal Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, označovaný skratkou PDU. Nezamestnanosť bude vykazovaná pomocou indikátora PDU na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni a po novom aj na úrovni miest a obcí.

„Jedným z viacerých benefitov nového ukazovateľa je detailnejšie sledovanie nezamestnanosti. Budeme mať údaje na úrovni obcí, kým predtým sme sa pohybovali na úrovni okresov. To je niečo, čo nám pomôže ešte adresnejšie pomáhať ľuďom,“ povedal o nových ukazovateľoch minister práce Milan Krajniak. „Pri metodike výpočtu nového ukazovateľa nezamestnanosti sme sa inšpirovali metodikou sledovania nezamestnanosti v susednej Českej republike,“ dodal Krajniak.

Odborníci z Inštitútu pre sociálnu politiku hovoria o pozitívach indikátora. Vďaka využívaniu výlučne administratívnych údajov umožní podľa nich PDU presné a včasné monitorovanie nezamestnanosti aj pre menšie geografické celky vrátane okresov, miest a obcí. Pri výpočte ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa využívajú aj vstupy z Výberového zisťovania pracovných síl, ktoré v súlade s harmonizovanou metodikou Eurostatu nemusí byť reprezentatívne pre menšie geografické celky. Prechod na ďalší ukazovateľ PDU okrem skvalitnenia monitorovania nezamestnanosti na okresnej úrovni dopomôže podľa inštitútu aj k dlhodobej kontinuite v metodike sledovania nezamestnanosti.

„Pri pohľade na čísla z predchádzajúcich období vidíme, že sa nám pomaly darí znižovať rozdiely medzi regiónmi v oblasti nezamestnanosti. Práve toto bol problém, ktorý v minulosti veľmi výrazne ťažil Slovensko. Vďaka indikátoru je možné lepšie zacieliť podporné opatrenia na znižovanie nezamestnanosti a presnejšie merať aj ich dosah. Verím, že to prispeje k efektívnejšej podpore zamestnanosti a ďalšiemu znižovaniu rozdielov medzi regiónmi,“ uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #hľadanie práce #nezamestnaní