Kto dostane dávku v nezamestnanosti a kto nie? Záleží na tom, či ste dali výpoveď vy alebo vás vyhodili?

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas. Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorým je povinne poistená osoba v nezamestnanosti, ktorá splnila všetky zákonné podmienky.

07.04.2023 07:00
muž, práca, kariéra, zúfalstvo Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie (registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny), ktorým je povinne poistená osoba v nezamestnanosti, teda zamestnanec, alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktorá splnila všetky zákonné podmienky.

Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

Povinne poistená osoba v nezamestnanosti – zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, okrem: osoby na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný starobný, predčasný, invalidný, výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok, žiaka strednej a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej praxe.

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti: je človek, ktorý je súčasne dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistený alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená alebo má prerušené povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO, od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania dospelého človeka alebo dieťaťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania dospelej osoby alebo dieťaťa a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok.

žena, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Od júla dostanú ľudia, ktorí prídu o prácu, viac peňazí. Niektorí aj viac ako 1300 eur

Podmienka, že dávku dostanete? Odpracované roky

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.

Príklad: Karolíne bude trvať zamestnanie od 1. januára 2017 do 30. apríla 2023 a od 1. mája 2023 do 30. júna 2023, skončí pracovný pomer v skúšobnej lehote (počas zamestnania bude mať obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanosti pracovné voľno bez náhrady mzdy od 1. marca do 31. marca 2023). Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bude zaradená od 1. júla 2023. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatní ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Posudzované obdobie štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie je obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2023. Ako obdobie poistenia sa zohľadní obdobie od 1. júla 2019 do 28. februára 2023 a obdobie od 1. apríla 2023 do 30. júna 2023, teda 1 430 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti je splnená.

Od čoho sa odvíja výška mojej dávky v nezamestnanosti?

Od vašej hrubej mzdy za posledné dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Zjednodušene možno povedať, že výška vašej dávky bude zhruba polovica vášho hrubého mesačného príjmu, resp. jeho priemeru za dva roky pred tým, než ste sa zaevidovali na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dávky v nezamestnanosti na jeden deň je 50 % denného vymeriavacieho základu. To znamená, že ak ste napríklad dva roky pred zaevidovaním sa zarábali 1¤000 eur mesačne (hrubá mzda), vaša dávka v nezamestnanosti v roku 2023 by mala byť zhruba 500 eur.

žena, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Od júla dostanú ľudia, ktorí prídu o prácu, viac peňazí. Niektorí aj viac ako 1300 eur

Čo sa považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti?

 • Za obdobie poistenia v nezamestnanosti sa považuje obdobie od vzniku po zánik povinného poistenia v nezamestnanosti (vznik prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti sa posudzuje rovnako ako zánik povinného poistenia v nezamestnanosti a skončenie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti sa posudzuje rovnako ako vznik povinného poistenia v nezamestnanosti),
 • poistenia, resp. zamestnania alebo obdobie samostatnej zárobkovej činnosti nadobudnuté v členských štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie, ktoré sa preukazuje prenosným dokumentom PD U1 vydaným príslušnou inštitúciou členského štátu alebo štruktúrovaným elektronickým dokumentom (SED) U002, ktorý slúži výlučne na komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami členských štátov,
 • od vzniku po zánik dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Dobrovoľné poistenie zaniká aj odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti,
 • prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie:

 • získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku,
 • počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, to neplatí pre obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky počas pracovného pomeru a obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti (napr. v období nároku na materské, v období péenky).
 • Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na človeka, ktorému bol priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 % a osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.
 • Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti len vtedy, ak za toto obdobie poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na poistenie v nezamestnanosti. Podmienka zaplatenia poistného na poistenie v nezamestnanosti sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na poistenie v nezamestnanosti je v úhrne nižšia ako päť eur.
 • Poistné na poistenie v nezamestnanosti je splatné do ôsmeho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.
 • Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti.
muž, dôchodca, krabica, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Dávka v nezamestnanosti. Kto a kedy má na ňu nárok

Koľko peňazí dostanete?

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ).

DVZ x 50 % x počet dní v mesiaci

DVZmax = 2 × 14 532 / 365 DVZmax = 79,6274 eura

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2022 a v prvom polroku 2023 je najviac vo výške 79,6274 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 234,30 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1 194,50 eura. Pri výpočte na druhý polrok 2022 a prvý polrok 2023 sa použil všeobecný vymeriavací základ za rok 2021 (14 532 eura).

Podmienka, že dávku dostanete? Odpracované roky

 • Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.
 • Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.

Príklad:

Karolíne bude trvať zamestnanie od 1. januára 2017 do 30. apríla 2023 a od 1. mája 2023 do 30. júna 2023, skončí pracovný pomer v skúšobnej lehote (počas zamestnania bude mať obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanosti pracovné voľno bez náhrady mzdy od 1. marca do 31. marca 2023). Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bude zaradená od 1. júla 2023. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatní ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Posudzované obdobie štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie je obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2023. Ako obdobie poistenia sa zohľadní obdobie od 1. júla 2019 do 28. februára 2023 a obdobie od 1. apríla 2023 do 30. júna 2023, teda 1 430 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti je splnená.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #Práca a kariéra #dávka v nezamestnannosti