Po pracovnom úraze môžete dostať viacero dávok. Ako sa vypočíta ich výška? + príklady

Kto dostane jednorazovú pomoc a kedy máte nárok na opakovaný príspevok ? Prinášame aj prehľad výpočtu výšky úrazovej dávky.

09.05.2023 06:00
stavbár, robotník, zamestnanec Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úrazový príplatok

Ak ste na péenke pre pracovný úraz alebo pre chorobu z povolania, môžete okrem péenky poberať aj úrazový príplatok.

 • Výška dávky: suma úrazového príplatku je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa péenky vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa, 25 % od štvrtého dňa. Úrazový príplatok sa vypláca mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou. Poskytuje sa za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti za prvých desať dní, pokiaľ je splnená podmienka trvania nároku na náhradu príjmu, a od 11. dňa, ak je splnená podmienka trvania nároku na výplatu nemocenského.

Úrazová renta

je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, teda činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

 • Podmienky nároku: nárok na ňu vzniká poškodenému, ak je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40 % a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.
 • Posudkový lekár určil pokles vašej pracovnej schopnosti pre pracovný úraz o 45 %. Nepoberáte starobný ani predčasný dôchodok. Po pracovnom úraze ste boli na péenke a v tomto období ste mali nárok na úrazový príplatok. Počas poberania úrazového príplatku nemáte nárok na úrazovú rentu. Nárok na úrazovú rentu vznikne, až keď nebudete mať nárok na úrazový príplatok (pričom ide stále o ten istý pracovný úraz). Ak vám pre pracovný úraz vznikne nárok na rehabilitačné alebo rekvalifikačné, nebudete mať nárok na úrazovú rentu. Ak sa bez vážneho dôvodu rozhodnete, že pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu neabsolvujete, takisto nebudete mať nárok na úrazovú rentu.
 • Výška dávky: základná suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.
 • Výplata dávky: vypláca sa vopred v pravidelných mesačných lehotách, jej suma tento rok vzrástla o 10,9 %.
úraz, pracovný úraz, pád Čítajte viac Mali ste pracovný úraz? Kedy máte nárok na dávku a v akom prípade ju nedostanete

Príklady výpočtu

Príklad č. 1: Poškodený, ktorému vznikol od 1. mája 2022 pracovný pomer u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze, utrpel 20. januára tohto roku pracovný úraz. Po posúdení poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty určil posudkový lekár v dôsledku pracovného úrazu 70 % pokles pracovnej schopnosti poškodeného od 5. mája. Keďže poškodený sa stal zamestnancom tohto zamestnávateľa počas roka, ktorý predchádza roku, v ktorom utrpel pracovný úraz, a obdobie nemocenského poistenia od vzniku tohto pracovného pomeru, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, trvalo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol pracovný úraz, denný vymeriavací základ (DVZ) na výpočet sumy úrazovej renty bol určený od 1. mája 2022 do 31. decembra 2022 v sume 41,0959 eura. Suma invalidného dôchodku, ktorú poškodený poberá ku dňu priznania úrazovej renty, je 330,60 eura. Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za vznik pracovného úrazu je 100 %.

Postup pri výpočte úrazovej renty:

1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 41,0959 e­ur) x 0,70] = 700,10 eura

Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok

700,10 eura – 330,60 eura = 369,50 eura

2. Zvýšenie úrazovej renty o 10,9 % 369,50 eura + (369,50 eura x 10,9 %) = 369,50 eura + 40,27550000 = 409,80 eura

Takto určená mesačná suma úrazovej renty bude poškodenému vyplácaná do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, na jej výplatu a na určenie jej sumy podľa zákona od júna 2023.

3. Výpočet pomernej časti mesačnej úrazovej renty za máj 2023

(409,80 eura : 31) x 27 dní = 357,00 eura.

Príklad č. 2: Poškodený utrpel 20. januára 2023 pracovný úraz, v dôsledku ktorého bol dočasne práceneschopný do 31. marca. Na základe žiadosti o úrazovú rentu podanej v apríli bol posúdený posudkovým lekárom, ktorý vo vydanom posudku určil jeho pokles pracovnej schopnosti o 50 % od 1. apríla. Súčasne bol poškodenému priznaný aj invalidný dôchodok v sume 308,50 eura. Zamestnávateľ určil mieru zavinenia poškodeného na vzniku pracovného úrazu 30 %, o ktorú sa znížil rozsah jeho zodpovednosti na 70 %. Denný vymeriavací základ poškodeného bol určený v sume 37,3334 eura.

Postup pri výpočte úrazovej renty:

1. Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 37,3334 e­ura) x 0,50] = 454,30 eura

Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok

454,30 – 308,50 = 145,80 eura

2. Suma úrazovej renty upravená podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa

145,80 eura x 70 % = 102,10 eura

3. Zvýšenie úrazovej renty o 10,9 %

102,10 eura + (102,10 eura x 10,9 %) = 102,10 eura + 11,12890000 = 113,30 eura

Takto určená mesačná suma úrazovej renty bude poškodenému vyplácaná do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, jej výplatu a jej sumu podľa zákona od apríla 2023.

dávky, poistenie, financie, peniaze, plánovanie, dohoda, zmluva Čítajte viac Koľko peňazí môžete dostať za pracovný úraz? + Príklady výpočtu

Jednorazové vyrovnanie

určené je na kompenzovanie poklesu pracovnej schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %.

 • Podmienky nároku: poistenec má naň nárok, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a najviac 40 %, zanikol mu nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %, alebo mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %.
 • Výška dávky: suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.
 • Posúdenie zdravotného stavu: pokles pracovnej schopnosti poškodeného vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia. Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje vtedy, keď je zdravotný stav poškodeného ustálený, zvyčajne po ukončení péenky, ktorá vznikla poškodenému následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Pozostalostná úrazová renta

Máte rozhodnutie súdu, na základe ktorého je istá osoba povinná poskytovať vám výživu a táto osoba zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania? V tom prípade môžete byť zabezpečený dávkou úrazového poistenia – pozostalostnou úrazovou rentou.

 • Podmienky nároku: nárok vzniká len v prípade právoplatného rozhodnutia súdu o vyživovacej povinnosti poškodeného, pričom táto vyživovacia povinnosť musí existovať v čase jeho smrti.
 • Výška dávky: mesačná suma sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti.

Jednorazové odškodnenie

je určené na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, poskytuje sa manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu poškodeného.

 • Uplatnenie nároku: manželka/manžel a nezaopatrené deti poškodeného si nárok uplatnia podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne. Ak dieťa nemá spôsobilosť na právne úkony, podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.
 • Výška dávky: maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 66 153,80 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je 66 153,80 eura.

Pracovná rehabilitácia

dávka, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu. Je definovaná ako výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej činnosti poškodeného alebo inej vhodnej činnosti poškodeného.

 • Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Podmienky nároku: na poskytnutie nie je právny nárok. Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá po posúdení zdravotnej spôsobilosti u poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti. Toto posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia najmä s ohľadom na možnosť opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu.
pracovný úraz, pád, zamestnanec, nemocenské, úrazové dávky Čítajte viac Mali ste pracovný úraz? Peniaze môžete dostať jednorazovo alebo dlhodobo

Rehabilitačné

peňažná dávka poskytovaná z úrazového poistenia zo zákona, ak sa poškodenému poskytuje pracovná rehabilitácia.

 • Uplatnenie nároku: nárok na rehabilitačné a jeho výplatu vyplýva zo zákona na základe vydania rozhodnutia, ktorým sa priznáva pracovná rehabilitácia, a preto poškodený nepodáva žiadosť o rehabilitačné.
 • Výška dávky: poskytuje sa za kalendárne dni. Suma rehabilitačného je 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Rekvalifikácia

je vecná dávka poskytovaná z úrazového poistenia, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu. Je definovaná ako zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností, teoretickou alebo praktickou prípravou umožňujúcou jeho pracovné uplatnenie v inej vhodnej činnosti.

 • Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Podmienky nároku: na poskytnutie rekvalifikácie z úrazového poistenia nie je právny nárok. Rekvalifikácia môže byť poskytnutá po posúdení zdravotnej spôsobilosti poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti. Toto posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia najmä s ohľadom na možnosť opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu.

Rekvalifikačné

peňažná dávka poskytovaná z úrazového poistenia a súvisí s rekvalifikáciou ako vecnou dávkou úrazového poistenia. Úlohou tejto dávky je finančne zabezpečiť poškodeného počas absolvovania rekvalifikácie.

 • Uplatnenie nároku: nárok na rekvalifikačné a na jeho výplatu vyplýva zo zákona na základe vydania rozhodnutia, ktorým sa priznáva rekvalifikácia, a preto poškodený žiadosť o rekvalifikačné nepodáva.
 • Výška dávky: 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Náhrada nákladov spojených s liečením

účelom dávky je poškodenému nahradiť náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré mu nemôžu byť uhradené z povinného zdravotného poistenia. Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

 • Podmienky nároku: poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára.
 • Výška dávky: maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s liečením je vo výške 33 077,40 eura.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom

účelom dávky je nahradiť náklady spojené s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, nahradiť výdavky na smútočné ošatenie a cestovné výdavky na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

 • Uplatnenie nároku: oprávnená osoba si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Výška dávky: maximálna výška náhrady nákladov spojených s pohrebom je 3 308,80 eura.

Ako sa vypočítajú dávky

Pre výpočet dávky je dôležitá hodnota bodu. Kto ju určí? Stal sa vám na pracovisku úraz? Prinášame vám prehľad výpočtu výšky úrazovej dávky.

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 26,08 eura. Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. „Pri ich výpočte sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie rezortu zdravotníctva. Vychádza pritom z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve zistenej Štatistickým úradom SR za rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu.

„Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve je za minulý rok 1 304 eur. Hodnota jedného bodu predstavuje dve percentá z tejto sumy,“ povedal Kontúr.

Náhrada za bolesť

Dávka, ktorá sa poskytuje jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

Podmienky nároku: náhrada za bolesť sa poškodenému poskytuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov.

Výška dávky: Tento rok je na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 26,08 eura.

úraz, pracovný úraz, pád Čítajte viac Mali ste pracovný úraz? Kedy máte nárok na dávku a v akom prípade ju nedostanete

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Poskytuje sa jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia ako ujmu spôsobenú s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie spoločenských úloh.

Podmienky nároku: poskytuje sa na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil sťaženie spoločenského uplatnenia ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky.

Výška dávky: tento rok je na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 26,08 eura.

Koľko peňazí vyplatila Sociálna poisťovňa na úrazové dávky v januári a februári 2023
Druh dávky január február marec
Úrazový príplatok 559 873,14 eura 551 973,50 eura 507 527,68 eura
Úrazová renta 2 772 773,34 eura 2 776 251,09 eura 2 694 789,61 eura
Jednorazové vyrovnanie 2 905,60 eura 16 977,30 eura 4 826,10 eura
Pozostalostná úrazová renta 28 620,80 eura 28 540,20 eura 28 701,40 eura
Jednorazové odškodnenie 56 730,80 eura 20 106,10 eura 7 878,80 eura
Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
Rekvalifikácia a rekvalifikačné
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 261 010,00 eura 1 125 103,30 eura 1 182 344,24 eura
Náhrada nákladov spojených s liečením 15 510,40 eura 16 075,40 eura 15 617,70 eura
Náhrada nákladov spojených s pohrebom 2 274,70 eura 566,60 eura 8 989,30 eura
Výplata poistných plnení minulých rokov 41,20 eura 275,50 eura 37,20 eura
Spolu 4 699 739,98 eura 4 535 868,99 eura 4 450 712,03 eura
stavbár, robotník, zamestnanec Čítajte viac Po pracovnom úraze môžete dostať viacero dávok. Ako sa vypočíta ich výška? + príklady
Koľko ľudí dostalo úrazovú dávku
Druh dávky január február marec
Úrazový príplatok 2 460 2 419 2 379
Úrazová renta 6 550 6 543 6 505
Jednorazové vyrovnanie 2 4 1
Pozostalostná úrazová renta 140 138 142
Jednorazové odškodnenie 4 1 1
Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
Rekvalifikácia a rekvalifikačné
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 680 480 562
Náhrada nákladov spojených s liečením 56 56 58
Náhrada nákladov spojených s pohrebom 2 1 5
Výplata poistných plnení minulých rokov 1 2 1
Spolu 9 895 9 644 9 654
Aké sú priemerné výšky úrazových dávok (v eurách)
Druh dávky január február marec
Úrazový príplatok 227,59 228,18 213,34
Úrazová renta 423,32 424,31 414,26
Jednorazové vyrovnanie 1 452,80 4 244,33 4 826,10
Pozostalostná úrazová renta 204,43 206,81 202,12
Jednorazové odškodnenie 14 182,70 20 106,10 7 878,80
Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
Rekvalifikácia a rekvalifikačné
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 854,43 2 343,97 2 103,82
Náhrada nákladov spojených s liečením 276,97 287,06 269,27
Náhrada nákladov spojených s pohrebom 1 137,35 566,60 1 797,86
Výplata poistných plnení minulých rokov 41,20 137,75 37,20

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz #úrazové poistenie #úrazové dávky