Právnik radí: Môžete poslať alebo dostať výpoveď poštou alebo e-mailom?

V prípade, že zamestnanec podáva výpoveď, nemá nárok na odstupné. Má však právo na odchodné, ak sa počas trvania pracovného pomeru stal dôchodcom.

07.07.2024 06:00
výpoveď, odchod z práce, zamestnanec Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak ste sa ako zamestnanec rozhodli skončiť na vašom aktuálnom pôsobisku a rozvíjať svoju kariéru v inej spoločnosti, musíte sa so zamestnávateľom dohodnúť na skončení pracovného pomeru dohodou, pričom pokiaľ k dohode nedôjde, zamestnávateľovi musíte podať výpoveď. Ide o relatívne jednoduchý proces, aby však bol platný, výpoveď musí spĺňať určité formálne náležitosti. Mala by byť predovšetkým písomne vyhotovená a riadne doručená. Upozorňuje na to Pavol Daubner, partner právnickej firmy Vojčík & Partners.

Odporúča vyhotoviť písomné znenie výpovede v dvoch origináloch. „V prípade osobného doručovania je potrebné vo výpovedi napísať dátum prevzatia a podpis osoby, ktorá výpoveď prevzala. Jeden takto vyhotovený a prevzatý originál odovzdá zamestnanec zamestnávateľovi a druhý si ponechá,“ vysvetľuje Pavol Daubner. V prípade doručenia výpovede poštou je podľa neho potrebné ju zaslať ako doporučenú zásielku, a ideálne aj s doručenkou.

Výpoveď z pracovného pomeru môže dať zamestnanec, na rozdiel od zamestnávateľa, z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. „Pracovný pomer ukončený výpoveďou zo strany zamestnanca sa skončí až po uplynutí výpovednej doby,“ dodal partner právnickej firmy Vojčík & Partners.

Výpovedná doba

Výpovedná doba a jej dĺžka je určená v Zákonníku práce a odvíja sa od dĺžky trvania pracovného pomeru. Trvá najmenej jeden mesiac. V prípade, ak zamestnanec pracuje vo firme dlhšie ako jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace. Jej plynutie sa začína počítať od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom mesiaci, v ktorom zamestnanec doručil zamestnávateľovi výpoveď a končí sa posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

„Upozorňujem, že zamestnanec musí počas plynutia výpovednej doby zotrvať u zamestnávateľa. Inak si zamestnávateľ môže voči zamestnancovi nárokovať peňažnú náhradu, avšak len vtedy, ak je táto možnosť písomne dohodnutá v pracovnej zmluve,“ pripomenul Pavol Daubner. Výška tejto náhrady je súčinom priemerného mesačného zárobku zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. Zamestnávateľ sa tiež môže domáhať náhrady škody odo dňa, kedy zamestnancovi oznámil, že u neho naďalej trvá na vykonávaní práce, ktorú majú dohodnutú v pracovnej zmluve.

Odchodné a odstupné

V prípade, že zamestnanec podáva výpoveď, nemá nárok na odstupné. Má však právo na odchodné, ak sa počas trvania pracovného pomeru stal dôchodcom. A to či už starobným, predčasne starobným alebo invalidným dôchodcom, ak ide o prvé skončenie pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na niektorý z dôchodkov.

Ak si zamestnanec svoju výpoveď rozmyslí, môže ju odvolať. Ale iba so súhlasom druhej strany a opäť musí byť odvolanie výpovede vyhotovené v písomnej forme.

debata chyba
Viac na túto tému: #výpoveď #odstupné #odchodné