Priznanie k dani z nehnuteľnosti bolo treba podať do 1. februára

Do pondelka 1. februára 2010 bolo treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

26.01.2010 07:00
Reality, dom, hypotéka, peniaze Foto:
Ilustračné foto
debata

V prípade dani z nehnuteľnosti si treba uvedomiť tri dôležité veci.

  1. Daň z nehnuteľnosti patrí medzi miestne dane, ktoré majú v rukách samosprávy. Správcom daní sú mestá a obce, v ktorých katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Stanovujú si pravidlá dane a sú aj adresátom daňového priznania. Preto je obecný úrad najdôleži­tejším zdrojom informácií o výške dane, o prípadných úľavách na dani a ďalších podrobnostiach. Konkrétne informácie nájdete vo všeobecne záväznom nariadení obce (VZN). To často býva dostupné aj cez internet.
  2. Daňové priznanie podávate, keď ste sa v predošlom roku stali majiteľom nehnuteľnosti a zapísali vás ako vlastníka do katastra nehnuteľností (kúpili ste nehnute)lnosť, dostali darom či zdedili). Daň si musíte vypočítať, uviesť ju do daňového priznania, ale nemusíte ju hneď platiť. Od obce dostanete v ďalších mesiacoch platobný výmer, ktorý vám určí presnú sumu, ktorú máte zaplatiť. Daňové priznanie podávate iba raz, v ďalších rokoch vám bude obec alebo mesto posielať platobný výmer automaticky. Nové daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti musíte podať iba vtedy, keď zmeny počas predošlého roka na vašej strane vplývajú na daň (napríklad vydanie stavebného povolenia, kolaudácia domu, zmena druhu pozemku), Keď obec zmení sadzby dane, rozsah oslobodenia alebo sa zmení hodnota pozemku, nové daňové priznanie podávať nemusíte,
  3. Terrmín, dokedy je treba podať daňové priznanie, je zvyčajne 31. január. Vzhľadom na to, že v roku 2010 pripadá tento dátum na nedeľu, daňové priznanie je možné odovzdať aj v pondelok 1. februára 2010. Môžete ho na úrad doručiť osobne alebo poslať poštou. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.

TLAČIVÁ

Tlačivá k dani z nehnuteľnosti dostanete na obecnom alebo miestnom úrade. Môžete si ich tiež stiahnuť z internetu, nielen zo stránok niektorých obcí, ale aj z ministerstva financí. Ministerstvo má na svojich stránkach aktuálne vzory tlačív daňového priznania pre daň z nehnuteľnosti. Vzory, platné od 1. 1. 2009, platia aj v tomto roku. Dokumenty sú v pdf, po vytlačení je možné použiť ich ako plnohodnotné daňové priznanie. Na stránke je aj podrobné poučenie na vyplnenie daňového priznania, ktoré vám krok za krokom vysvetľuje, ako vyplniť jednotlivé polia daňového priznania.

DAŇ Z POZEMKOV – VÝPOČET

Pri dani z pozemkov je dôležité poznať tri čísla, dôležité pre výpočet dane. Prvé je výmera pozemkov v metroch štvorcových, za ktoré máte platiť daň. To si zistíte z listu vlastníctva. Druhé je hodnota pôdy. Tá sa líši podľa druhu pôdy, iná je pri ornej pôde, iná pri stavebnom pozemku. Túto hodnotu v eurách na meter štvorcový zistíte vo všeobecne záväznom nariadení. Hodnota pozemku sa vypočíta jednoducho – výmera sa vynásobí hodnotou. Tretím číslom je ročná sadzba dane, ktorá určí, aké percento z tejto sumy obci zaplatíte. Sadzbu dane opäť nájdete vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Príklad:

Získali ste v roku 2009 stavebný pozemok s výmerou 1000 metrov štvorcových v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Hodnota pozemku je stanovená na 59,74 eura za meter štvorcový. Hodnota celého pozemku teda je 59 740 eur. Ročná sadzba dane je 1 percento. Vaša daň je 597,4 eura.

Kedy neplatíte daň za pozemok

Ak ste napríklad vlastníkom rodinného domu na vlastnom pozemku, nemusíte platiť daň za celú výmeru pozemku. Od celkovej výmery pozemku odpočítate zastavané plochy, ktoré zdaňujete daňou zo stavieb. Čiže odrátate si zastavanú plochu rodinného domu, prípadne ďalších stavieb, za ktoré platíte inú daň. Do daňového priznania potom uvádzate výmeru pozemku zníženú o tieto zastavané plochy.

Ak ste napríklad majiteľom bytu v bytovom dome a stali ste sa tiež spolumajiteľom pozemku pod bytovým domom, daň za pozemok neplatíte. V tomto prípade zaplatíte iba daň z bytov. Týka sa to však výlučne pozemku priamo pod domom, na ktorom stojí bytový dom. Takýto pozemok nie je predmetom dane a daňové priznanie podávať nemusíte.

Ak má takýto pozemok aj časti, na ktorých nie sú stavby, za ktoré sa platí daň zo stavieb alebo bytov (je tam napríklad trávnatá plocha) alebo vlastníte aj pozemky priľahlé k bytovému domu, daňové priznanie podať musíte a daň z pozemkov zaplatíte len za tú výmeru, ktorá nie je zastavaná (rovnako ako vo vyššie uvedenom v príklade s rodinným domom)

Inak povedané - keď platíte daň zo stavby alebo bytov, už neplatíte daň za pozemok pod nimi.

Ak zdaňujete len pozemok, vypĺňate len základné žlté tlačivo k dani z nehnuteľností (právnické osoby majú bordové).

DAŇ ZO STAVIEB – VÝPOČET

Ak ste vlastníkom napríklad rodinného domu, platíte daň zo stavieb. Platíte za zastavanú plochu, čím sa rozumie pôdorys, ktorý stavba zaberá. Baba Jaga by za dom na stračej nôžke platila za pôdorys celého domu, nielen za plochu, kde sa nôžka dotýka zeme. Do pôdorysu sa však neráta presah strechy. Výpočet je jednoduchý – metre štvorcové zastavanej plochy sa vynásobí sadzbou dane v eurách. Obce môžu vyrúbiť a vyrubujú daň aj za podlažia domu, vždy sa však vychádza zos zastavanej plochy. Podrobnosti sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení obce. Takisto sú v ňom uvedené sadzby za iné stavby než je dom, ktoré sa obvykle líšia sadzbou dane. Iné sadzby môžete platiť za skleník, iné za pivnicu na zeleninu a ovocie. Daň zo stavieb platia aj záhradkári za záhradnú chatku, motoristi za samostatne stojacu garáž či za hromadnú garáž, kde majú útulok pre svoje auto.

Daň zo stavieb sa však netýka bytovky – tá spadá pod daň z bytov.

Ak priznávate daň len k stavbe, slúžiacej na jeden účel, stačí vám základné žlté tlačivo. Ak ide o stavbu, používanú na viacero účelov, tak aj prílohu – tlačivo modrej farby (s označením III. oddiel)

DAŇ Z BYTOV – VÝPOČET

Kto vlastní byt v bytovom dome, platí daň z bytov. Aj tu je výpočet jednoduchý. Základom dane je výmera bytu v bytovke v metroch štvorcových vynásobená sadzbou dane. Do výmery bytu sa ráta aj výmera pivnice, ale nie balkóny a lodžie. Daň sa neplatí za spoločné priestory ako je schodisko či práčovňa. Za pozemok pod bytovým domom sa neplatí, iba ak k nemu patrili priľahlé pozemky (podrobnosti vyššie v časti Daň z pozemkov).

Podávate základné žlté tlačivo aj prílohu – tlačivo zelenej farby (s označením IV. oddiel)

Zložitejšie problémy riešte s obcou

Vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností nie je zložité, napriek tomu sa môžu objaviť špecifické problémy. Najlepšie je ich konzultovať priamo so správcom dane – s obcou. Podstatné informácie nájdete vo všeobecne záväzných nariadeniach obce, v prípada potreby sa pozrite do zákona č 582/2004 Z. z. (Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Jeho úplne znenie nájdete na webe ministerstva spravodlivosti JASPI-WEB. Do vyhľadávacieho poľa Predpis č.: zadajte 582/2004. Systém vyhľadá úplné znenie zákona.

Povinnosti máte aj počas roka

Nehnuteľnosti menia majiteľa aj počas roka. Napriek tomu, že samotné daňové priznanie sa podáva až v januárovom termíne, daňovník sa nevyhne oznamovacej povinnosti. Po zmene vlastníka nehnuteľnosti (po jeho zápise v katastri) je fyzická alebo právnická osoba povinná do 30 dní informovať správcu dane o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Ak ste napríklad kúpili dom, musíte to oznámiť v stanovenej tridsaťdňovej lehote obci. Tie žiadajú aj priloženie neoverených fotokópií – listu vlastníctva, kúpnej zmluvy (predná strana alebo prvé dve strany), darovacej zmluvy, osvedčenie o dedičstve, prípadne ďalších dokladov. Tieto doklady niektorí správcovia dane chcú aj pri podaní daňového priznania, iným stačia doklady, poslané pri oznámení. Najlepšie je to konzultovať priamo s obcou.

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy