Ako zaplatiť menej za teplú vodu

Rastúce náklady na energie nútia ľudí uvažovať o lepšom hospodárení. Jednou z najdrahších služieb je dodávka teplej vody. V bytových domoch však, paradoxne, prudkým poklesom jej spotreby výdavky obyvateľov neklesajú. Menej vypustenej teplej vody totiž znamená vyššie náklady dodávateľa na jej zohrievanie. A keď dom investuje do lepšej izolácie rozvodov, dodávateľ rozpočíta úsporu medzi všetkých svojich odberateľov.

10.10.2010 07:22
Voda, sprcha, dieťa Foto:
Podľa predpisov musí mať teplá voda od 45 do stupňov celzia. Takýto rozptyl znamená rozdiel v platbách aj 25 percent.
debata

„Cena teplej vody je závislá od dĺžky rozvodov, najmä stúpacích potrubí v bytových domoch, od kvality ich tepelných izolácií a na druhej strane od spotreby teplej vody,“ vysvetľuje Juraj Šmelík, odborník na zariadenia na výrobu a distribúciu tepla a teplej vody.

Rozhodujúce sú náklady na udržiavanie teploty. Voda v rozvodoch chladne – a to tým viac, čím pomalšie sa spotrebúva.„Čím je menšia spotreba, tým viac tepla treba na každý liter spotrebovanej vody,“ vraví Šmelík. Ak jeden teplou vodou šetrí, tým vyššia je jej cena pre ostatných. Chladnúca voda sa totiž odvádza späť na dohriatie.

„Cena teplej vody môže klesnúť dvomi spôsobmi: kvalitnejšou tepelnou izoláciou potrubí a – možno paradoxne – vďaka odberateľom s vysokou spotrebou,“ dodáva Šmelík.

Dodávateľ musí merať množstvo tepla na prípravu teplej vody na ohrievači či bojleri, ale aj množstvo studenej vody spotrebovanej na prípravu teplej. Odberatelia sú zas povinní merať jej spotrebu na bytových vodomeroch a ak si to želajú všetky domy pripojené na spoločný zdroj, musí dodávateľ merať spotrebu aj na pätách domov. Platia ľudia menej, ak si merajú dodávky na päte domu?

„Jednotkové ceny za vodu a teplo sú pre všetkých odberateľov rovnaké. Tí platia za množstvo spotrebovanej vody. Teplo na ohrev vody sa rozpočítava v pomere množstva vody nameranej na vstupe do domu alebo v pomere množstva vody nameranej u konečných spotrebiteľov, ak nemajú objektové meranie,“ vraví Monika Mercová, manažérka spoločnosti Tepelné hospodárstvo z Košíc.

Merače však straty nezmenšia ani neznížia účty. Výsledkom je iba to, že sa zistí, kde sú straty väčšie.

Odmerané množstvo vyrobenej teplej vody sa nerovná súčtu spotrieb odmeraných u odberateľov, ani keď sa meria na troch úrovniach. Podľa odborníkov to má viacero príčin, napríklad rôzny vek a rôzna citlivosť vodomerov alebo úniky vody, usadzovanie vodného kameňa aj chyby pri odpočtoch.

Kde vznikajú straty

Na cene teplej vody sa podieľajú aj náklady na udržiavanie teploty a tie sú závislé od dĺžky rozvodov a kvality tepelných izolácií.

„Všeobecne je rozšírená mienka, že za cenu teplej vody sú zodpovední dodávatelia tepla. V skutočnosti to nie je celkom pravda. Napriek tomu, že nad potrubiami často vidno roztopený sneh, väčšie tepelné straty sú inde. Vo väčšine prípadov 60 až 90 percent tepelných strát vzniká na vnútorných rozvodoch objektov, a to predovšetkým pre nedostatočne tepelne izolované stúpacie potrubia v bytových jadrách. Tieto tepelné straty nemôže znížiť nikto iný ako vlastníci,“ tvrdí Šmelík.

Problémom je, že spôsob rozpočítania nákladov na teplú vodu nezohľadňuje tepelné straty v jednotlivých domoch a na vonkajších rozvodoch.„Ak vlastníci niektorého z domov zaizolujú svoje vnútorné rozvody, ušetria teplo. Lenže profit z toho sa rozdelí medzi všetky domy. Ušetria tak aj tí, ktorí neinvestovali,“ konštatuje Šmelík. „Až keď všetky domy investujú do vyregulovania a izolácie rozvodov, znížia sa náklady,“ vysvetľuje Mercová. Podľa zákona sú vlastníci povinní udržiavať rozvody vyregulované, lenže zaizolovať všetky rozvody teplej vody sa dá len ťažko. Podľa Andreja Jurikoviča zo správcovskej spoločnosti Spokojné bývanie má na úsporu teplej vody v bytových domoch vplyv najmä výmena starých stupačiek.„V osem poschodovom dome sa cena za výmenu stupačky pohybuje približne od 7 do 9 tisíc eur,“ uvádza Jurikovič.

Za teplo na ohrev sa nedá platiť za dom

Najväčšou položkou v cene teplej vody je teplo na jej zohrievanie, ale zákony a vyhlášky neumožňujú merať dodávky tepla na ohrev teplej vody pre jednotlivé domy. „Zákon o tepelnej energetike presne vymedzuje, aké meracie zariadenia a na akých miestach rozvodnej sústavy sa môžu používať na rozpočítanie nákladov na teplú vodu. Aj keby sa dodávateľ s odberateľmi dohodol na technickom riešení zahrňujúcom meranie obsahu tepla v odobratej vode a meraní tepelných strát v objektoch, podľa zákona ich nesmú použiť na rozpočítanie,“ potvrdzuje Šmelík.

Zatiaľ jediným technickým riešením, ktoré zainteresuje odberateľov teplej vody na úsporách vo vlastných rozvodoch, je zriaďovanie domových výmenníkových staníc. Vtedy sa meria nielen spotrebované množstvo teplej vody, ale aj spotreba tepla na jej prípravu a udržiavanie jej teploty. Ak obyvatelia zaizolujú domové rozvody, podľa Šmelíka znížia spotrebu tepla a tým cenu teplej vody vo svojom dome niekedy až o polovicu.

Prečo sú s cenou problémy

Podľa zákona o tepelnej energetike a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa náklady na prípravu a distribúciu teplej vody rozpočítavajú v pomere spotrebovaného objemu teplej vody.

Dodávateľ tepla (prevádzkovateľ kotolne, výmenníkovej stanice) je povinný merať množstvo tepla na prípravu teplej vody v mieste jej prípravy (na ohrievači, bojleri) a taktiež množstvo studenej vody spotrebovanej na prípravu teplej vody (vstupujúcej do ohrievača, bojleru).

Odberatelia teplej vody sú povinní merať jej spotrebu na bytových vodomeroch.

Za určitých okolností môže dodávateľovi tepla vzniknúť povinnosť merať množstvo spotrebovanej vody na odberných miestach, to znamená na pätách objektov – je na to potrebná žiadosť od všetkých domov pripojených na spoločný zdroj teplej vody.

Spotreba tepla a vody nameraná v mieste prípravy teplej vody (v kotolni, výmenníkovej stanici) sa medzi objekty rozpočítava v pomere objemu teplej vody spotrebovanej v objektoch.

Ak sú na pätách objektov inštalované zariadenia na meranie spotreby teplej vody, spotreba teplej vody sa zisťuje týmito meradlami. Ak takéto meradlá nie sú, spotreba teplej vody sa zisťuje súčtom spotrieb nameraných pomocou všetkých vodomerov v bytoch a nebytových priestoroch domu.

Rozpočítanie nákladov na teplú vodu nezohľadňuje tepelné straty v jednotlivých objektoch a na vonkajších rozvodoch.

Väčšina strát vzniká v dome zlou izoláciu rozvodov teplej vody a nie u dodávateľa.

Zavedená možnosť merania dodávok teplej vody na päte domu nezmenšuje straty ani neznižuje účty. Výsledkom je iba to, že sa zistí, kde sú straty väčšie – či u dodávateľa alebo v dome.

Čo spôsobí nevyvážená cirkulácia teplej vody

ak sa vyváži cirkulácia v rozvodoch len na konci sústavy v jednom objekte, zvýši to teplotu vody na vrchole stúpačiek. Ak však nie sú vyvážené aj vonkajšie rozvody, prietok pri päte domu neumožňuje dostatočnú cirkuláciu vody a najmä v blízkosti päty domu môže teplota vody naopak klesnúť

ak sa namontuje pomocné cirkulačné čerpadlo, spôsobí to zmenu prúdenia v cirkulačnom potrubí v predošlých domoch a zníženie teploty teplej vody v nich, lebo pomocné cirkulačné čerpadlo neženie vychladnutú vodu cez zdroj tepla, ale cez predošlé objekty

ak sa vyvážia len vonkajšie rozvody po päty domov, podstatná časť teplej vody pretečie cez prvé stúpačky pri päte domu a v posledných stúpačkách prietok chýba, preto sa nedá zabezpečiť dostatočná teplota, ak sa nevyvážia aj vnútorné rozvody, zhoršenie sa najčastejšie prejaví pri najbližších domoch od zdroja

ak na domoch s priebežnými rozvodmi nie sú vyvažovacie prvky priebežné rozvody pracujú tak, že vysoká teplota vody sa udržiava odberom vody v ďalších objektoch a nevyváženosť vždy „odnesú“ ďalšie objekty napojené v sústave následne, treba namontovať vyvažovacie prvky na pätách všetkých domov

ak nie je sústava rozvodov vyvážená ako celok, nedá sa zaručiť rovnaká teplota vody v jednotlivých domoch a ťažšie sa odhaľujú príčiny prípadných porúch

ZDROJ: THERMO–ECO–INGINEERING

debata chyba