Rozvody plynu treba pravidelne kontrolovať

Rozvody zemného plynu treba pravidelne kontrolovať. Táto povinnosť vyplýva priamo zo zákona bytovým domom, ale plynárenský priemysel odporúča odborné prehliadky a skúšky aj vlastníkom rodinných domov.

17.10.2010 08:47
Plyn, domácnosť, bývanie Foto:
Na spotrebičoch v domácnosti by sa mal každý rok robiť servis. Za technický stav sporáka, kotla, bojleru, plynovej piecky, ohrievača vody a jeho bezpečnú prevádzku zodpovedá jeho vlastník.
debata

Kontrolou by mali prejsť aj plynové spotrebiče, každý podľa odporúčaní výrobcu. „Ak sú poškodené rozvody, môže plyn unikať. Hrozí tak výbuch a zvyšuje sa aj spotreba,“ vysvetľuje Ivana Zelizňáková zo Slovenského plynárenského priemyslu.

Za bezpečnosť zodpovedá prevádzkovateľ distribučnej siete a za bezpečnosť vnútorného rozvodu odberateľ. Slovenský plynárenský priemysel zodpovedá za plynárenské zariadenie len po hlavný uzáver plynu. Za technický stav rozvodov v bytovom a rodinnom dome je zodpovedný vlastník alebo správca nehnuteľnosti.

Podľa zákona o tepelnej energetike je vlastník povinný udržiavať rozvody v zodpovedajúcom technickom stave. Cena revízie plynových rozvodov v rodinnom dome je podľa firiem asi sto eur – raz za tri roky. Bytový dom so 70 bytmi platí za kompletnú revíziu okolo 650 eur. Kontrolu spotrebičov – teda servis podľa značky výrobku však treba robiť každoročne. Napríklad cena za ročný servis a údržbu kotla sa pohybuje od 50 eur vyššie.

Rozvody v bytovke

V bytovom dome sú spoločné časti rozvodov plynu, ako regulačná súprava (ak ju dom má), ktorá podlieha kontrole a skúške každoročne. Spoločným zariadením domu je aj hlavný uzáver, ležaté a stúpajúce potrubia, cez ktoré plyn prichádza k bytom, a stúpačkové uzávery, uzávery pred plynomerom, odbočky a prípoje potrubia vedúce až k bytovému plynomeru. Za tie zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca domu.

Plynový rozvod vlastníka bytu je potom potrubie za plynomerom v bytoch vedúce k spotrebiču, uzáver plynu pri spotrebiči a samotný spotrebič (sporák, kotol, plynová piecka, bojler a podobne).

Revízie, teda odborné prehliadky a skúšky objednáva správca domu či predseda spoločenstva vlastníkov v odborne spôsobilej firme – môžu to byť pracovníci plynární alebo ktorejkoľvek spoločnosti, ktorá má na dané práce licenciu a zamestnáva odborne zdatných pracovníkov plynárov. Revízny technik pritom skontroluje nielen spoločné zariadenia, ale aj potrubia a ventily v domácnostiach a za svoj posudok zodpovedá. „Revízia vykonaná na spoločných častiach po uzáver plynu a pripojenie spotrebiča by sa mala hradiť z fondu údržby a opráv domu. Revízny technik spíše nedostatky a každého vlastníka oboznámi s poruchami a únikmi v jeho domácnosti,“ informuje Alena Kolláriková z plynárenskej firmy. Nedostatky musí vlastník v určenom termíne odstrániť.

Revízie musia byť pravidelné

V bytových domoch musí správca alebo spoločenstvo vlastníkov zabezpečovať raz za 3 roky odbornú prehliadku a raz za 6 rokov odbornú skúšku. Ak je v dome kotolňa, aj za ňu zodpovedá správca nehnuteľnosti alebo spoločenstvo vlastníkov. V rodinnom dome revízia nariadená zákonom nie je, ale aj tu plynári odporúčajú rovnakú lehotu. Každý rok treba podľa odborníkov skontrolovať kotol a ohrievač vody – pred alebo po vykurovacej sezóne. Rovnako raz za rok treba vykonať kontrolu celého vykurovacieho systému, preverenie funkcie regulačných a bezpečnostných prístrojov a armatúr, ako aj kontrolu prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru.

Na spotrebičoch v domácnosti by sa mal každý rok robiť servis spotrebiča. Za technický stav sporáka, kotla, bojleru, plynovej piecky, ohrievača vody a jeho bezpečnú prevádzku zodpovedá jeho vlastník.„Každý rok odporúčame spotrebič vyčistiť a nastaviť spaľovanie plynu,“ radí Kolláriková. Kontroly by mali byť pravidelné a všetky opravy, údržbu aj kontrolu treba zveriť iba osobám s odbornou kvalifikáciou a požadovaným oprávnením.

Kto zanedbá revízie, v poisťovni nepochodí

Keby sa v súvislosti s únikom plynu stalo nešťastie, nielenže môže byť ohrozený život a zdravie obyvateľov, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ani poisťovňa nepreplatí vzniknuté materiálne škody. V takých prípadoch totiž skúma mieru vplyvu nesplnenia si povinnej revízie na vznik škody.

„Ak by nevykonaná revízia mala priamy vplyv na vznik škody, poisťovňa môže odmietnuť poistné plnenie,“ potvrdzuje Šimon Kollár za Wüstenrot poisťovňu. „Ak škoda vznikne v dôsledku zlého technického stavu kotla, vykurovacieho zariadenia alebo komínového telesa, môže byť táto skutočnosť v súlade s dojednanými podmienkami poistnej zmluvy dôvodom na zníženie poistného plnenia,“ pripúšťa Lucia Muthová z Allianz Slovenskej poisťovne. V súlade s poistnými podmienkami je totiž povinnosťou poisteného dodržiavať právne predpisy a normy.

Schéma zapojenia zemného plynu(kliknutím...
Schéma zapojenia zemného plynu Schéma zapojenia zemného plynu(kliknutím zväčšíte) 

Kto zodpovedá za plyn

Distribútor zemného plynu zodpovedá za plynárenské zariadenie po hlavný uzáver plynu. Hlavný uzáver plynu ho oddeľuje od odberných zariadení.

Za odberné plynové zariadenie zodpovedá odberateľ, ktorým je väčšinou vlastník nehnuteľnosti.

Odberateľ je podľa zákona o tepelnej energetike povinný udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.

Povinnosť vykonávať prehliadky a skúšky odberného plynového zariadenia pre domácnosti zo zákona priamo nevyplýva, napriek tomu SPP odporúča zabezpečiť kontrolu plynových rozvodov raz za tri roky.

V bytových domoch za spoločný rozvod plynu zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca domu.

Za plynový rozvod za plynomerom (v bytoch) vrátane spotrebičov zodpovedajú vlastníci bytov. ! V bytových domoch musí správca alebo spoločenstvo vlastníkov zabezpečovať raz za 3 roky odbornú prehliadku a raz za 6 rokov odbornú skúšku plynových rozvodov.

Ak je v dome kotolňa, aj za ňu zodpovedá správca alebo spoločenstvo vlastníkov.

Raz za rok – pred alebo po vykurovacej sezóne – je vhodné skontrolovať plynový kotol a plynový ohrievač vody.

Raz za rok treba urobiť kontrolu stavu plynového kotla a vykurovacieho systému, preverenie funkcie regulačných a bezpečnostných prístrojov a armatúr, ako aj kontrolu prívodu spaľovacieho vzduchu.

Kontrolovať treba aj zariadenia na odvod spalín – treba zabezpečovať napríklad pravidelné čistenie a odborné preskúšanie komínov ! Raz za dva roky treba skontrolovať plynový sporák a rúru na pečenie.

Ako zaobchádzať s plynovými zariadeniami

Dodržiavať pokyny na obsluhu, prevádzku a údržbu plynových spotrebičov uvedené v návode výrobcu.

Plynové spotrebiče a rozvody plynu kontrolovať a udržiavať vždy podľa návodu na obsluhu ich výrobcu a dodávateľa.

Používať plynový spotrebič len na účel, na ktorý je určený.

Dbať na dostatočný prívod vzduchu v miestnosti, kde je umiestnený plynový spotrebič.

Dbať na riadne vetranie priestoru, kde sa používa spotrebič, ktorého spaliny unikajú do ovzdušia (plynový sporák, rúra na pečenie, plynový prietokový ohrievač).

Opravy, údržbu a kontrolu plynových spotrebičov zveriť iba osobám s odbornou kvalifi káciou a požadovaným oprávnením.

debata chyba