Neplatičov nemožno zverejňovať

Mená neplatičov sú často zverejňované na schôdzi aj s výškou dlžnej sumy. Viacerí dlžníci sa však proti zverejňovaniu svojho mena v súvislosti s dlhom ohradzujú a hovoria, že je v rozpore s právom na ochranu osobnosti.

20.02.2011 08:01
dedičstvo, dedenie, peniaze, úver, dlh, dlžník Foto:
Ilustračné foto
debata

„Verejne vystavovať zoznam neplatičov je v rozpore so zákonnou povinnosťou poskytovať ochranu osobných údajov,“ hovorí Leo Vojčík z advokátskej, patentovej a známkovej kancelárie Vojčík and Partners. Tento spôsob sa neoprávnene používal ako zbraň na neplatičov, ktorí dlh po sprístupnení svojho mena a jeho výšky zaplatili.

Osobným údajom je aj informácia o mene, priezvisku, bydlisku, údaj o výške dlhu, prípadne označenie osoby ako neplatiča. „Takéto označenie je údajom o ekonomickej a sociálnej identite osoby, a teda osobným údajom. Údaj o výške nedoplatku je ekonomickou identitou a spolu s uvedením čísla bytu a označenia domu môže viesť k jednoznačnej určiteľnosti tejto osoby,“ uvádza Vojčík.

Na spracúvanie takýchto údajov o osobe by bol podľa právnikov potrebný súhlas dotknutej osoby. V ňom by bolo potrebné vymedziť aj rozsah a spôsob, akým môžu byť tieto údaje zverejnené. V prípade udelenia súhlasu so spracúvaním, a teda aj zverejňovaním osobných údajov, je súhlas potrebné chápať tak, že spracúvané osobné údaje budú slúžiť výlučne pre vnútornú potrebu spoločenstva alebo výkonu správy a nebudú bez súhlasu poskytnuté tretej strane.

Neplatiči však nemusia zostať v anonymite. Spoločenstvo, ako aj správca sú povinní každý rok predkladať správu o svojej činnosti, finančnom hospodárení a stave bytového domu. Sú povinní vykonať aj vyúčtovanie platieb. Správca je povinný umožniť nahliadnuť vlastníkovi bytu do dokladov týkajúcich sa správy domu a čerpania prostriedkov fondu opráv. „Tým sa môže každý vlastník oboznámiť s neplatičmi,“ hovorí Vojčík.

Otázkou zostáva, či by mohol dotknutý dlžník žalovať spoločenstvo či správcu za zverejnenie svojho mena. "Verejnosti sprístupnený zoznam neplatičov možno považovať za zásah do práva slobodne sa rozhodnúť a za určitých okolností tiež možno v takomto prípade kvalifi kovať aj zníženie spoločenskej vážnosti takejto osoby neplatiča.”

debata chyba
Flowers