Pokuty pre staviteľov budú až 300-tisíc eur

, 23.07.2013 05:47
František Palko
František Palko Autor:

Stavebný zákon v súčasnosti umožňuje stavebníkovi, ktorý uskutočňuje stavbu bez povolenia, aby stavebnému úradu dodatočne zdokladoval, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. Tie predstavovali najmä súlad s územným plánom a so záujmami, ktoré chránia osobitné predpisy.

„Ak stavebník preukáže súlad s týmito záujmami, stavebný úrad nemá prostriedok na to, aby mu stavbu dodatočne nepovolil,“ vraví František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby. Podobné praktiky od 1. júla 2014 nebudú možné.

Odzvoní dodatočnému povoľovaniu stavby?

Nová úprava s inštitútom dodatočného povolenia nepočíta, preto stavebný úrad bude povinný nariadiť odstránenie každej stavby alebo jej zmeny vyžadujúcej povolenie stavebného úradu, pri ktorej zistí, že ju stavebník uskutočňuje bez takéhoto povolenia. Podanie podnetu z podozrenia na spáchanie trestného činu alebo podnetu na vydraženie nepovolenej stavby sú ďalšie prostriedky na vymoženie nariadenej povinnosti odstrániť nepovolenú stavbu, ak si túto povinnosť vlastník nepovolenej stavby nesplní dobrovoľne.

Čo zväzovalo ruky stavebným úradom pri čiernych stavbách?

Dôvody sú v troch rovinách. V prvom rade pri sledovaní stavebnej činnosti v obci. Stavebný úrad môže začať konanie o nepovolenej stavbe, len ak sa o tom dozvie. Problém nie je pri novostavbách, kde zistenie je jednoznačné, ale pri zmenách stavieb a stavebných úpravách, ktoré stavebník uskutočňuje v rozpore so stavebným povolením. V druhom rade v procese nariadenia odstránenia nepovolenej stavby. Tu v prevažnej väčšine nepovolená stavba nebola v rozpore s územným plánom a osobitnými predpismi, preto ju bolo možné dodatočne povoliť. V treťom rade ide o vymáhanie povinnosti nepovolenú stavbu odstrániť a zabezpečiť náhradný výkon rozhodnutia.

Poslednou možnosťou bude dražba stavby. Čo ak si ju znova vydraží ten istý človek, ktorý ju postavil?

Áno, stavebný zákon umožňuje podať podnet na dražbu. Neupravuje však postup a podmienky dražby. To je predmetom osobitného zákona, preto ani nevymedzuje osobu dražiteľa. Bez ohľadu na to, kto stavbu vydraží, povinnosť víťaza dražby zbúrať čiernu stavbu bude zachovaná.

Bežne sa stáva, že staviteľ postaví o niekoľko poschodí vyššiu budovu, s akou rátal projekt. Budete nástojiť na odstránení poschodí navyše?

Navýšenie stavby o jedno alebo viac podlaží alebo o podkrovie sa považuje za zmenu stavby, ktorá vyžaduje povolenie stavebného úradu. Ak stavebník uskutoční takúto zmenu bez stavebného povolenia, bude sa táto zmena považovať za nelegálnu stavbu a stavebný úrad ju bude povinný nariadiť odstrániť. Stavebník musí stavbu dokončiť podľa overeného projektu.

Ako sa navýšia pokuty?

Pokuty a sankcie sú v platnom stavebnom zákone odstupňované podľa skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov do 165 969 eur. Výška uloženej pokuty závisí od závažnosti spáchaného priestupku, ktorý stavebný úrad prerokuje v správnom konaní. Starý aj nový zákon hovoria o množstve rôznych sankcií za rôzne priestupky.

Konkrétne?

Za uskutočnenie stavby bez povolenia či za neodstránenie čiernej stavby dnes hrozí pokuta do 33 319 eur, v našom návrhu sa horná hranica zvyšuje na 50-tisíc eur. Po novom sa vymedzujú nové skutkové podstaty v závislosti od povinností uložených zákonom, nové skutkové podstaty pri nepovolených stavbách a nerešpektovaní rozhodnutí stavebného úradu zhotoviteľom. Okrem peňažných sankcií pôjde napríklad aj o odstávky vody a energií. Zavádza sa aj zvýšená pokuta za opakovaný priestupok. Za nerešpektovanie zákazu pokračovať v nepovolenej stavbe bude možné uložiť maximálnu pokutu až do 300-tisíc eur. Ak páchateľ bude pokračovať v protiprávnom konaní alebo sa do troch rokov dopustí rovnakého priestupku, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#bývanie #stavba #stavebný zákon
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku