Otázky a odpovede o platbách za energie

Ako si môžem overiť, či meradlo plynu funguje správne alebo prečo musím platiť za elektromer? Prečítakjte si odpovede na zopár otázok, ktoré vás pri energiách zaujímajú.

, 05.10.2014 18:43
debata (2)

Ako si môžem overiť, či meradlo plynu funguje správne?
Ak má odberateľ alebo dodávateľ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke plynu určeným meradlom, má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej siete o preskúšanie určeného meradla. Úhradu nákladov na preskúšanie určeného meradla hradí prevádzkovateľ distribučnej siete len v prípade, ak sa potvrdí chyba na určenom meradle. V opačnom prípade náklady na preskúšanie hradí ten, kto o preskúšanie požiadal.

Prečo musím platiť za elektromer, aj keď nie je v mojom vlastníctve?
Pravdepodobne máte na mysli pevnú mesačnú platbu. Ide o platbu vztiahnutú na technickú jednotku elektriny a predstavuje náklady vynaložené na vybudovanie a zabezpečenie „dopravnej cesty“ za účelom spoľahlivej dodávky elektriny v štandardnej kvalite do odberného miesta koncového odberateľa – ak sa odberateľ rozhodne zapnúť vypínač, t. j. spotrebovávať elektrinu. Táto „dopravná cesta“ musí byť pripravená aj v prípade, ak odberateľ v určitom čase vôbec neodoberá elektrinu. V prenesenom význame ide o platbu za udržiavanie permanentnej pohotovosti, aby elektrina bola k dispozícii kedykoľvek podľa potreby odberateľa. Zabezpečenie a udržiavanie spoľahlivej prevádzkyschopnosti prenosovej a distribučnej sústavy si vyžaduje náklady na jej vybudovanie, udržiavanie a rozvoj, ktoré sa premietajú do jednotlivých sadzieb a taríf, na úhrade ktorých sa podielovou sumou podieľajú všetci odberatelia. Nejde teda o platbu za elektromer alebo istič ako taký.

V akom termíne sa bude vykonávať odpočet spotreby plynu, keď som v priebehu roku zmenil dodávateľa plynu?
Dodávku plynu je povinný merať prevádzkovateľ distribučnej siete vlastným určeným meradlom, ktoré koncovému odberateľovi plynu bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezpečuje jeho overenie. SPP – distribúcia ako prevádzkovateľ distribučnej siete zabezpečuje pre všetkých dodávateľov zemného plynu dva druhy odpočtov – cyklické odpočty a mimoriadne odpočty stavu plynomerov. Cyklické odpočty sa vykonávajú v súvislosti s ročnou fakturáciou spotreby zemného plynu počas celého roka. V rámci celého Slovenska sú odberatelia plynu rozdelení do dvanástich cyklov a každý mesiac je odčítavaný stav plynomeru a fakturovaný odber zemného plynu za obdobie jedného roka len jednej časti zákazníkov. Mimoriadne odpočty sa realizujú v súvislosti s plánovanými zmenami, napr. pri ukončení odberu plynu alebo pri zmene dodávateľa. Nakoľko ide o veľký počet odberných miest pripojených k distribučnej sieti SPP – distribúcia, vykonáva sa odpočet stavu plynomerov postupne, t. j. v každom mesiaci je odčítavaný stav plynomerov a fakturovaný odber plynu len jednej časti zákazníkov, bez ohľadu na skutočnosť, od ktorého dodávateľa plynu majú zabezpečenú dodávku plynu a bez ohľadu na to, kedy bola uzatvorená zmluva o dodávke plynu, to znamená, že termín odpočtu nemusí byť zhodný s termínom uzatvorenia zmluvy o dodávke plynu. Ak odberateľ plynu v domácnosti zmenil v priebehu roku dodávateľa plynu, jeho odberné miesto pripojené k distribučnej sieti sa nezmenilo, bolo iba priradené k inému dodávateľovi plynu. Z toho dôvodu bude cyklický odpočet spotreby plynu vykonaný v rovnakom čase, ako keď mal uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu s pôvodným dodávateľom. Tento termín je možné zistiť z vyúčtovacích faktúr od predchádzajúceho dodávateľa plynu, kde je v záhlaví uvedené zúčtovacie obdobie aj cyklus odpočtu.

Po prepočte ceny tepla na konci roka nám dodávateľ fakturoval vyššiu cenu tepla, ako mal určenú. Je to vôbec možné?
Pri fakturácii za dodávku tepla jednotlivé zložky maximálnej ceny tepla určené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví nie je možné prekročiť. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste a fi xná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za objednané množstvo tepla. Iný spôsob fakturácie nie je možný. Z tohto dôvodu nie je možné na konci roka vypočítať výslednú cenu tepla ako celkové náklady variabilnej a fi xnej zložky vydelené nameraným množstvom tepla. Regulovaný subjekt jednoznačne z hľadiska legislatívy nesmie prekročiť pri fakturácii jednotlivé zložky ceny tepla.

ZDROJ: ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

2 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #plyn #elektrina
Flowers